Uitgifteautomaten voor warme dranken Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Uitgifteautomaten voor warme dranken Eindhoven

Fot: Pexels.com

Je kunt wel een redactie hebben in Eindhoven, maar dat zegt blijkbaar ook niet alles, zo’n thuisfront. Dus staat in de titel bij Eindhoven “Warme Drankautomaten”. Hoe moeilijk kan het zijn. Nou wij nemen die flauwekul echt niet over, maar attenderen het Eindhovense ambtenarenvolkje dan nog maar eens op Aanbestedingsnieuws, en dan met name op Column: Uitvraag en lingerie . Voor de zekerheid gaan we toch maar eens de aanbesteding lezen, misschien willen ze in Eindhoven wel knuffelen met die automaten, lekker warm.

Omdat de huidige raamovereenkomst voor de drankautomaten van rechtswege afloopt dient de aanbestedende dienst de
opdracht opnieuw in de markt te zetten. Daarnaast vraagt de inrichting van de ambtelijke huisvesting van de gemeente
Eindhoven aandacht. Een belangrijke oorzaak hiervan is de ontstane groei van de organisatie en de nieuwe manier van
werken als gevolg van corona-epidemie. NDR: Die groei doet wat vreemd aan. Al jaren sukkelt de gemeente met reorganisaties en werden er ooit 250 ambtenaren boventallig verklaard, 13 werden er gedwongen ontslagen en nu blijkt er ineens weer sprake van een groeiende organisatie. (Rara politiepet). 

De gemeente Eindhoven stelt de drankautomaten kosteloos ter beschikking aan haar circa 2600 medewerkers en haar
gasten. De drankautomaten staan in de huidige setting voornamelijk in de pantry’s van de gemeentelijke gebouwen. Als
huidige uitgangspunt geldt dat één automaat +/- 35 werkplekken kan bedienen (of 1 automaat per 50 medewerkers).
Op dit moment zijn er circa 70 drankautomaten verspreid over diverse locaties. Dit is verdeeld naar drie type automaten,
namelijk klein, middel en groot. Het aantal drankenautomaten is gebaseerd op de piekbelasting vóór de corona-epidemie.
De bonendranken en het (heet) water zijn veruit de meest populaire dranken in de organisatie. Het afnamepatroon
en de behoeftes in de periode vóór de corona-epidemie waren stabiel over de jaren.

In de gewenste situatie sluiten de aangeboden drankautomaten aan bij de ontwikkelingen en de geformuleerde doelstellingen van de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft op dit moment niet voldoende inzichtelijk hoeveel en welke type drankautomaten er geplaatst dienen te worden, gelet op de verschillende in te richten AGW-zones (activiteit gericht werken) en de mate van (gefaseerde) terugkomst van de medewerkers. Ná gunning wenst opdrachtgever samen met opdrachtnemer concrete(re) invulling te geven aan de behoeftes die aansluiten bij het AGW . Als gevolg van de onzekerheden ten aanzien van de mate waarin de medewerkers terugkeren naar kantoor is de ambitie van opdrachtgever om te werken conform een opschalingsstrategie van de drankautomaten.

De opdracht betreft het leveren van drankautomaten, ingrediënten en toebehoren op basis van een full-service
overeenkomst. Gelet op de verschillende AGW-zones en de daaraan gekoppelde behoeftes dient opdrachtnemer minimaal
onderstaande twee typen drankautomaten, op basis van een ‘espresso zetsysteem’ te kunnen aanbieden:
➢ Type 1: Espresso machine o.b.v. melkpoeder;
➢ Type 2: Espresso machine ‘de luxe’ o.b.v. verse melk.
De minimumeisen en eigenschappen per type drankenautomaat staan beschreven in het Programma van Eisen.
De gemeente Eindhoven heeft op dit moment in totaliteit tien locaties waar de drankautomaten geplaatst dienen te
worden.

De gehele dienstverlening is op te delen in elf componenten, bestaande uit:
1. Het leveren van de benodigde consumpties, ingrediënten en toebehoren, zoals: bekers, creamers, suiker, theezakjes,
roerstaafjes en verse melk;
2. Het leveren en gebruiksklaar installeren van drankenautomaten type 1 en type 2;
3. Het leveren en gebruiksklaar installeren van onderzetkasten;
4. Het leveren en gebruiksklaar installeren van waterkoelers;
5. Het (dagelijks) verzorgen (reinigen en bijvullen) van de drankenautomaten;
6. Het technisch onderhoud van de drankenautomaten (preventief en correctief);
7. Het leveren van een eerste en tweedelijns storingsdienst;
8. Het leveren van operating werkzaamheden;
9. Het verplaatsen, bijplaatsen en/of terugnemen van drankenautomaten;
10. Het uitvoeren van kort cyclische klanttevredenheidsonderzoeken en;
11. het verzorgen van managementrapportages.
De componenten 2 tot en met 11 worden door inschrijver verdisconteerd in de vaste kosten.

Afhankelijk van de invulling van het AGW en de organisatorische ontwikkelingen wenst Opdrachtgever onderstaande
componenten als optie in de Aanbesteding mee te nemen:
– Vendingautomaat en/of frisdrankautomaat.

De omgevingdienst Zuid Oost Brabant (hierna: OBZOB) sluit een separate raamovereenkomst af met de opdrachtnemer.

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij is een raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet.
De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar en heeft als gewenste ingangsdatum 2 mei 2022. De
initiële contracttermijn eindigt op 1 mei 2026. Opdrachtgever heeft driemaal eenzijdig de mogelijkheid om de
raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twaalf maanden.

De gemeente volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De mate waarin een inschrijver in zijn inschrijving tegemoetkomt aan de wensen voor uitvoering van de opdracht en prijs zijn bepalend.

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250401

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *