Twee veegmachines Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Twee veegmachines Etten-Leur

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

Met deze aanbesteding wenst de gemeente Etten-Leur een opdracht te verstrekken voor de levering en onderhoud van twee stuks compacte veegmachines inclusief op- of aangebouwde installaties ten behoeve van het reguliere straatvegen in de
gemeente Etten-Leur
. De aanbestedende dienst, is voornemens een overeenkomst af te sluiten met één leverancier voor de levering en het onderhoud van de voertuigen. Na gunning dienen de voertuigen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 december 2021 volledig gebruiksklaar te worden afgeleverd. Het reparatie en onderhoudscontract wordt afgesloten voor een vaste looptijd van acht jaar met de optie tot verlenging van twee maal met één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is de datum van schriftelijke vastlegging van de (laatste) levering van het voertuig zodat er één ingangsdatum geldt voor de
onderhoudsfase. De uiterste leverdatum van de voertuigen is 31 december 2021. De einddatum van de vaste looptijd van de overeenkomst is dan 30 december 2029. De eisen die de aanbestedende dienst aan de opdrachtnemer stelt, zijn omschreven in het programma van eisen inclusief bijlagen. Dit programma van eisen is bedoeld om inschrijvers de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van deze opdracht. 

De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedende dienst hanteert de grondbeginselen transparantie, gelijkheid, non-discriminaliteit en proportionaliteit. De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek van gunnen op waarde.

De uitgangspunten waar de voertuigen aan moeten voldoen zijn de volgende:
1. Gemeente Etten-Leur wil voertuigen aanschaffen die “Fit for use” zijn. Hier wordt o.a. onder verstaan, het vegen van straten, fietspaden voetpaden e.d. Tevens streeft de aanbestedende dienst naar een zo laag mogelijke milieubelasting en zo laag mogelijke exploitatiekosten.
2. Gemeente Etten-Leur wil in het kader van duurzaamheid een voorbeeldfunctie vervullen voor haar omgeving. Daarom vragen wij iedere inschrijver bij zijn / haar inschrijving rekening te houden met duurzaamheid. De voertuigen dienen dan ook te beschikken over een motor die voldoet aan minimaal de Euronormering 6.
 Verder halen we uit de eisen. de dubbele sigarettenaansteker (een links en een rechts), een bekerhouder voor de chauffeur en een goed werkende DAB radio. Maar natuurlijk mogen ook de eisen aan de snelheid 40 tot 50 kmh vooruit en 5 kmh achteruit niet ontbreken evenals een 900 liter sproeiwatertank

Inschrijver wordt gevraagd op het inschrijfbiljet prijzen op te geven voor de levering van twee voertuigen. De inschrijver dient tevens een prijs op te geven voor het onderhoud van de geleverde voertuigen. Gevraagd wordt een prijs op te geven per draaiuur. De gemeente wenst het onderhoud van de voertuigen af te rekenen op basis van de in een jaar werkelijk gemaakte draaiuren. Voor het beoordelingscriterium prijs wordt er gevraagd een totaal telling te maken voor twee voertuigen en
een periode van acht jaar. Waarbij er van uit gegaan wordt dat elk voertuig 1.500 draaiuren per jaar doet. Dit aantal is echter indicatief er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Bron: Tenderned 19 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217290

1 thought on “Twee veegmachines Etten-Leur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *