Heraanbesteding veegmachines Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding veegmachines Etten-Leur

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

Attentie: Deze aanbesteding is vrijdag 9 juli op Tenderned gepubliceerd. Gewoonlijk plaatsen wij deze aanbestedingen op maandag. Echter door de 48 uur delay door een vooraf publicatie op TED verschijnen er veel aanbestedingen ook op zaterdag en maandag. Aanbestedingsnieuws had zondag de keuze uit ca 100 aankondigingen en 8 marktconsultaties. We hebben gisteren aandacht besteed aan aankondigingen van 9, 10 en 11 juli. Hierdoor zijn aankondigingen waar we normaal gesproken aandacht aan besteden blijven liggen. Aan enkelen ervan besteden we nu alsnog aandacht, hoewel de direct betrokkenen hopelijk al op de hoogt zijn van deze aankondigingen.

Heraanbestedingen zijn altijd om meer redenen interessant. Wat is de reden van de heraanbesteding. Soms zijn er geen of geen geldige inschrijvingen geweest en soms is de uitvraag beroerd gesteld zodat uithuilen en opnieuw beginnen de enige remedie is. Dat laatste is waarschijnlijk met deze heraanbesteding aan de hand als we kijken naar de inhoud van de nota’s van inlichtingen bij de afgesloten aanbesteding. Eisen zijn vervallen of deels vervallen.

Met deze aanbesteding wenst de gemeente Etten-Leur een opdracht te verstrekken voor de levering en onderhoud van twee stuks compacte veegmachines inclusief op- of aangebouwde installaties ten behoeve van het reguliere straatvegen in de
gemeente Etten-Leur. 
De aanbestedende dienst, is van plan één overeenkomst af te sluiten met één leverancier voor de levering en het onderhoud van de voertuigen.  Na gunning dienen de voertuigen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 juni 2022 volledig gebruiksklaar te worden afgeleverd. Het reparatie en onderhoudscontract wordt afgesloten voor een vaste looptijd van vijf jaar met de optie tot verlenging van drie maal één jaar.  De eisen die de aanbestedende dienst aan de opdrachtnemer stelt, zijn omschreven in dit programma van eisen inclusief bijlagen. Dit programma van eisen is bedoeld om inschrijvers de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van deze opdracht. De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure, conform de Aanbestedingswet 2012.

Hierin bevindt zich nog steeds een discrepantie met het PvE. I het PvE dat bij deze aanbesteding hoort staan voornamelijk eisen aan het voertuig en de bijbehorende dienstverlening. Het gaat hier dus niet sec om eisen aan de inschrijvers.

Over de voortijdige afsluiting zegt aanbesteder:

Wij merken hierbij op dat in januari 2021 eveneens een aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden ten
behoeve van de levering en onderhoud van twee stuks compacte veegmachines. Deze procedure is voortijdig
gestaakt en er heeft geen gunning plaatsgevonden. Onderhavige aanbestedingsprocedure is ten opzichte van
de voorgaande aanbestedingsprocedure een volstrekt nieuwe procedure. Aanbiedingen dan wel informatie die
in het kader van de vorige procedure is gewisseld, speelt in de onderhavige procedure geen rol meer.

Zie ook: Twee veegmachines Etten-Leur

De eisen die in de nota’s bij de vorige aanbesteding naar aanleiding van gestelde vragen zijn vervallen keren niet terug. Btw de dubbele sigarettenaansteker uit ons vorige artikel is ook vervallen merkten wij op. De verstelbare vooras waar men na de nota van inlichtingen nog aan vasthield is ook al verdwenen. Veiligheidshalve adviseren wij potentiële inschrijvers de vorige aanbieding maar in de vernietiger te stoppen. Twee compacte veegwagens, bijna iedere gemeente heeft ze wel aan het werk. Dus hoe moeilijk kan het zijn.

Toch moeilijker dan je denkt, dus. Daarvoor citeren we uit een van de laatste nota van inlichtingen.

U refereert hier aan de voorbeeldfunctie voor de gemeente
Etten-Leur m.b.t. duurzaamheid. Terwijl het aanbieden van
varianten niet toegestaan en zelfs uitgesloten worden van
de aanbestedingsprocedure en uw aanvraag tevens geen
ruimte laat om duurzame alternatieven aan te bieden vragen
wij hoe er dan invulling gegeven kan worden aan de
“voorbeeldfunctie” en hoe deze dan als dusdanig als
onderscheidend beoordeeld en gewaardeerd gaan worden.

Het antwoord:

Alternatieven zijn niet toegestaan. De minimale
eisen m.b.t. duurzaamheid zijn in het PvE
omschreven.

In de nieuwe aanbesteding staat nog steeds:

Gemeente Etten-Leur wil in het kader van duurzaamheid een voorbeeldfunctie vervullen voor haar
omgeving. Daarom vragen wij iedere inschrijver bij zijn / haar inschrijving rekening te houden met de
minimale door ons gestelde eisen met betrekking tot duurzaamheid zoals omschreven in dit PvE.

Nu wordt er gegund op beste prijs-kwaliteitsverhouding en voor wat betreft kwaliteit houdt dit in : Een praktijktest. Kortom je mag duurzamer zijn dan in het PvE minimaal is ge-eist maar noem dat a.u.b. geen variant want dan lig je uit het spel. Het mag ook geen cent meer kosten want het is geen kwaliteitscriterium en dan is de kans groot dat je alsnog een niet trekt. Kortom een holle frase dat voorbeeldfunctie voor de omgeving . Te veel juridische en politieke  prietpraat en te weinig inkooptechniek. Tja en dan loop je nogal eens tegen een heraanbesteding aan. Heraanbesteding theater technische geluidsinstallatie Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

Bron: Tenderned vrijdag 9 juli https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232615

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *