Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente – Aanbestedingsnieuws

Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De Brandweer Twente heeft voor specialistische schuimblussing op dit moment de beschikking over één industrieel
schuimblusvoertuig en een schuimblus-container met daarin 5.000 liter SVM en diverse mobiele monitoren en armaturen.
Daarnaast heeft Brandweer Twente voor de brandkraan-onafhankelijke bluswatervoorziening de beschikking over enkele
tankwagens en CCFM’s (natuurbrandbestrijdingsvoertuigen met een 4.000 liter tank).
Voor een zoveel als mogelijk brandkraan onafhankelijk optreden is er de behoefte ontstaan aan een vijftal tankwagens met een capaciteit van 15.000 liter water. Tevens is er een nieuwe zienswijze op de invulling voor het uitvoeren van specialistische schuimblussing. De huidige schuimblus-container en de industriële SB dienen te worden vervangen door een vijftal schuimblusvoertuigen. Samen met de behoefte aan tankwagens maakt dat er in deze aanbesteding wordt gezocht naar eenvoudige schuimblusvoertuigen met een tankwagencapaciteit. De uitgevraagde voertuigen zullen dus worden ingezet zowel als SB, als ook als tankwagen.

In deze aanbesteding worden dus vijf eenvoudige en doelmatige schuimblusvoertuigen met een tankwagenfunctie uitgevraagd. De benadering kan ook andersom zijn: er worden vijf tankwagens met een schuimblusfunctie uitgevraagd. Met het afstoten van de huidige schuimblus-container en de industriële SB wordt tevens de gewenste conversie naar Fluorvrij schuim uitgevoerd. Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst voor een vastgestelde overheidsopdracht te sluiten met één
opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst loopt tot 31 december 2022, zijnde de uiterste leverdatum van de
vijf onderhavige voertuigen. Deze overeenkomst kan door de VRT niet worden verlengd. De VRT streeft ernaar de opdracht op uiterlijk 1 augustus 2021 (definitief) te hebben gegund. De ingangsdatum voor de overeenkomst is dus voorzien op 1 augustus 2021.

De VRT is op zoek naar een opdrachtnemer voor het ontwerpen, bouwen / samenstellen en leveren vijf identieke
schuimblusvoertuigen. Het gaat hierbij om schuimblusvoertuigen met eveneens een tankwagenfunctie. De aan te
schaffen schuimblusvoertuigen worden zowel gebruikt voor het opbrengen van grote hoeveelheden schuim via een
bumpermonitor of handlines en kunnen eveneens als aanvulling op de basisbrandweereenheid (standaard TS) worden
gebruikt als watervoorziening. De voertuigen hebben een waterinhoud van minimaal 15.000 liter en zijn daarnaast voorzien van 950 liter fluorvrij SVM conform het Programma van Eisen. De schuimblusvoertuigen die in deze aanbesteding worden uitgevraagd worden gebruikt voor het uitvoeren van de volgende taken en functies (niet limitatief):
• Schuimblussing bij een plasbrand van een brandbare vloeistof van ca 700m2;

Voertuig derhalve voorzien van minimaal:
– bumpermonitor: min. cap. 3.000 liter /min. zowel water als ook (zwaar-) schuim worplengte minimaal 60 meter;
– 2 handlines: min. cap. 400 liter /min. zowel water als ook schuim, slanglengte minimaal 60 meter (optioneel op een haspel);
– 950 liter SVM inhoud (bij aflevering volledig gevulde SVM-tank);
– Op dit moment is als standaard fluorvrij SVM gekozen voor: ‘Foam Master’ van ‘Eau et Feu’; de vijf voertuigen dienen bij voorkeur gevuld te zijn met dit fluorvrij SVM of in ieder geval met een gelijkwaardig fluorvrij SVM*.

• Afdekken van een plas van een brandbare en/of gevaarlijke vloeistof met schuim;
• Inzetbaar als watertankwagen, derhalve voorzien van minimaal 15.000 liter waterinhoud.
• Inzetbaar bij brandbestrijding door middel van de blusmonitor (bumpermonitor).

*Indien de inschrijver de vijf voertuigen met een alternatief en in ieder geval volledig gelijkwaardig fluorvrij SVM wenst uit te
rusten, dient het alternatieve fluorvrije SVM fysiek bij inschrijving aangeboden te worden aan de VRT. Er dient in dat geval
minimaal 10 liter SVM te worden aangeboden, waarmee VRT nadere praktijkproeven gaat uitvoeren om de volledige
gelijkwaardigheid te beoordelen. Het door u aangeboden alternatieve gelijkwaardige SVM-concentraat dient volledig te
voldoen aan e.e.a. zoals gesteld in ‘eisen SVM concentraat’. De gelijkwaardigheid zal worden beoordeeld door middel van  ‘miniatuur’ testen met een ‘Schaumbox’ van Dr.Sthamer. In deze testen dienen minimaal de gestelde prestaties
van het voorkeurs SVM te worden behaald.

De bediening van het voertuig wordt gedaan door twee personen, te weten; de chauffeur/voertuigbediener en een manschap. Bij een inzet wordt gebruik gemaakt van de in het voertuig aanwezige voorraad schuimvormend middel en water. Bij een
langdurige inzet of wanneer meer bluscapaciteit noodzakelijk is, kan het voertuig extern gevoed worden met bluswater
vanuit een WTS-systeem; tevens dient het voertuig zelfstandig water te kunnen halen en oppompen vanuit hiertoe geschikt
oppervlaktewater.
Het aanvullen van de interne SVM-voorraad kan, door het voertuig zelfstandig SVM aan te laten zuigen vanuit een naast het voertuig op de grond geplaatste IBC of vat. In beide gevallen (water en SVM) dient de aanvul capaciteit gelijk te zijn aan het maximale gebruik van water of pre-mix met als doel dat er in theorie onbeperkt in de tijd kan worden opgetreden.

Voor de aanbesteding van de Opdracht, hanteert de VRT de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze
aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing. Alle Inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de VRT geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 19 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225520

1 thought on “Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *