voorselectie aannemer voor nieuwbouw Ruitenbeekschool Lunteren – Aanbestedingsnieuws

voorselectie aannemer voor nieuwbouw Ruitenbeekschool Lunteren

Impressie: © Gemeente Ede

Het “Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Overwoud bij Lunteren” heeft het voornemen een nieuw schoolgebouw met 8 lokalen en een speel-/gymnastieklokaal voor de “Ruitenbeekschool” te realiseren in
Lunteren.  De opdrachtgever is het “Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding
van Scholen met de Bijbel te Overwoud bij Lunteren” (SMDB). De Ruitenbeekschool is een school voor basisonderwijs. De doelgroep wordt gevormd door kinderen met een normale intelligentie in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Deze aanbesteding betreft een Nationale aanbesteding, onder de werking van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) op basis van de Niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase.

De volgende kenmerken zijn op dit project van toepassing:
• omvang: ± 1.300 m² BVO;
• gebruikers: De Ruitenbeekschool;
• type gebouw: school met geïntegreerde gymzaal, voor basisonderwijs van 4
tot 12 jaar (zie ook 1.2);
• vormfactoren gebouw: compact gebouw, 1 bouwlaag;
• kenmerken perceel: bouwen buiten een dorp op bouwrijp terrein;
• planning: bouwtijd maximaal 38 aaneengesloten kalenderweken bouwtijd, te
rekenen datum start bouw 27 september 2021 (ongeacht hier binnen
vallende vakanties. Zie voor een nadere toelichting 3.6);
• ‘frisse scholen’: ‘frisse scholen klasse B’;
• kenmerken duurzaamheid: Beng
• Overige relevante kenmerken:

– uitvoering terreininrichting door nevenaannemer parallel aan de overige bouwwerkzaamheden;
– bereidheid ruimte te geven aan zelfwerkzaamheid bij bijvoorbeeld plaatsing vast meubilair, speeltoestellen, etc.
– opbouw pand: fundering op staal, dakdragend staalskelet, lichte binnenspouwbladen, lichte binnenwanden, betonnen beganegrondvloer, aluminium buitenkozijnen, houten binnenkozijnen, volledig afgewerkt. De omgevingsvergunning voor het project is aangevraagd en vergund op 1 april 2021 en is nog NIET onherroepelijk. De opdracht wordt verdeeld in drie percelen:

– Sloopwerkzaamheden;
– bouwkundige en installatiewerkzaamheden;
– terreinwerken met inbegrip van bergingen;

alsmede enige directieleveringen.
Deze aanbesteding uitsluitend de bouwkundige en installatiewerkzaamheden. De aanbestedende dienst is van mening dat bouwkundige werkzaamheden en de installatiewerkzaamheden zodanig in elkander grijpen dat deze als één perceel te
dienen worden uitgevoerd. De terreinwerkzaamheden echter, kunnen separaat worden uitgevoerd en worden dan ook separaat aanbesteed.

Ten behoeve van de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure zullen de vier gegadigden met de hoogste totaalscores worden uitgenodigd tot inschrijving. Door de aanbestedende dienst zal een gunningsleidraad worden opgesteld. Hierin zal o.a. het gunningscriterium  aan de orde komen. Gunning zal plaats vinden op basis van het criterium Economisch Meest
Voordelige Aanbieding. Het verstrekken van de definitieve gunning staat gepland op 26 juli 2021 onder voorbehoud van goedkeuring van het “Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Overwoud” bij Lunteren en financieel voorbehoud dat deze investering past binnen het beschikbare budget.

Bron: Tenderned 20 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225675

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *