Renovatie Hubertustunnel Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Hubertustunnel Den Haag

Foto: © Gemeente Den Haag

De Hubertustunnel is een geboorde wegtunnel in de Noordelijke Randweg (S200) in de nabijheid van Natura 2000 gebied. De tunnel sluit aan de zuidelijke kant aan op het Hubertusviaduct en aan de noordelijke kant op de provinciale weg N440 en loopt onder het Hubertusduin (gelegen in het Sint Hubertuspark) door. De constructie van de Hubertustunnel heeft inclusief de open inritten en de uitritten een lengte van ca. 1.800 meter. Het overdekte tunnelgedeelte is 1.600 meter lang. De tunnel bestaat uit twee verkeersbuizen met elk twee rijstroken. De toegestane snelheid in de tunnel is 70 km/uur. De Hubertustunnel wordt 24 uur per dag op afstand vanuit de Bediencentrale of Secundaire bediencentrale bediend en bewaakt. In de tunnel is om de 250 meter een vluchtdeur aanwezig die, via een dwarsverbinding, toegang biedt aan de naastgelegen verkeersbuis. Aan beide zijden van de tunnel zijn technische ruimten aanwezig. Aan de zijde Landscheidingsweg bevindt zich het dienstgebouw Landscheidingsweg met o.a. de lokale bediening. Aan de zijde Hubertusduin is een technische ruimte aanwezig. In 2008 is de Hubertustunnel in Den Haag opengesteld voor het verkeer. De tunnel is onderdeel van de Noordelijke Randweg van Den Haag. Sinds de openstelling voor het verkeer rijden er jaarlijks ca. 7 miljoen motorvoertuigen door de tunnel. Inmiddels is de Hubertustunnel bijna 15 jaar open voor het verkeer en zijn meerdere tunneltechnische systemen toe aan vervanging..
De Hubertusviaducten zijn in de periode 1968-1970 gebouwd en bestaan uit twee ongelijkvloerse kruisingen. De kruising tussen de S200 en de Doctor Aletta Jacobsweg (complex Madurodam) en de kruising tussen de S200 en de Raamweg (complex Wittebrug). Op elk viaduct zijn twee rijstroken per richting aangebracht. De toegestane maximale snelheid op de viaducten is 50 km/uur.

Doelstelling van het Project Renovatie Hubertustunnel is dat de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten veilige en betrouwbare schakels in de Noordelijke Randweg blijven voor de bereikbaarheid van Den Haag. Veiligheid en beschikbaarheid/bereikbaarheid staan centraal. Dit houdt in dat alleen de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd. Dit betekent dat de systemen die “end of life” zijn worden vervangen. Systemen die nog enkele jaren kunnen functioneren, worden niet tijdens de renovatie vervangen maar op het moment dat dit noodzakelijk is. Dit kan in de periode van
het meerjarig onderhoud zijn maar ook daarna. Het eindresultaat van het Project Renovatie Hubertustunnel moet aantoonbaar
voldoen aan bovengenoemde doelstelling.

In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit:
– vervangen van de verkeers- en tunneltechnische installaties in de Hubertustunnel die end of life zijn, meer specifiek;
o aanpassen standtijd no break installatie;
o vervangen tunnelverlichting voor LED;
o vervangen vluchtwegindicatie;
o vervangen deurvergrendeling vluchtdeuren;
o vervangen en aanpassen tunnelventilatie;
o vervangen SDS systeem;
o vervangen afsluitbomen en verkeerslichten;
o conserveren verkeerskundige draagconstructies;
o vervangen rijstrooksignalering;
o vervangen CCTV-systeem;
o vervangen omroepsysteem;
o vervangen klimaatinstallatie;
o vervangen van bediening- en besturingssysteem.
– herstellen van de tunnelwanden;
– aanbrengen van hittewerende bekleding in de (gesloten delen van de) toeritten;
– vervangen van (deklagen) asfalt.

In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertusviaducten uit:
– vervangen of herstellen van beschadigde opleggingen;
– herstellen van betonschades;
– herstellen en verstevigen van de bestaande hekwerken;
– aanbrengen van een lage barrier tussen de rijbanen; en
– vervangen van (deklagen) asfalt.

Het Meerjarig Onderhoud binnen het DBM-contract betreft enkel de Hubertustunnel. Het meerjarig onderhoud aan de Hubertusviaducten valt buiten de scope van deze opdracht. Gedurende de Meerjarige Onderhoudsfase dient de Hubertustunnel te voldoen aan de beschikbaarheidseis(en). Opdrachtnemer krijgt elk kwartaal ruimte om gepland onderhoud uit te voeren. Het minimaal benodigd onderhoud is in de overeenkomst voorgeschreven. Indien de Hubertustunnel niet aan de beschikbaarheidseis(en) voldoet kan de opdrachtgever een prestatiekorting opleggen.

De overeenkomst betreft een Design Build Maintain-overeenkomst (DBM-overeenkomst) waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing zijn. De overeenkomst bestaat uit:
– het ontwerp en de realisatie van de renovatie van de Hubertustunnel;
– het ontwerp en de realisatie van de renovatie van de Hubertusviaducten;
– het Meerjarig onderhoud van de Hubertustunnel voor 15 jaar.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsprocedure concurrentiegerichte dialoog. . De aanbesteding vindt in drie fasen plaats.
Fase 1: Selectiefase
Fase 2: Dialoogfase
Fase 3: Inschrijvingsfase
Na afronding van de dialoogfase worden de gegadigden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving, waarmee de inschrijvingsfase aanvangt. In deze fase zullen gegadigden hun inschrijvingen moeten afronden en indienen bij aanbesteder (via Tenderned). De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. De ingediende inschrijvingen
zullen door Aanbesteder worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs‐kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 10 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282035

 

1 thought on “Renovatie Hubertustunnel Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *