Ontwerpteam nieuwbouw sporthal Loosduinen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw sporthal Loosduinen Den Haag

Projectlocatie. Foto: Google Maps

De gemeente Den Haag, vertegenwoordigd door de afdeling Centrale Vastgoedorganisatie (CVDH), is van plan om de huidige sporthallen in Loosduinen aan de Groen van Prinstererlaan te slopen en op dezelfde locatie vervangende nieuwbouw te realiseren. De huidige hallen zijn aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe grotere energie neutrale sporthal met twee verdiepingen. Het gaat om een dubbele sporthal met in totaal 600 tribuneplaatsen. Het nieuwe complex moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is om binnen te kunnen sporten. Doelstelling bij deze ontwikkeling is een (bijna) energieneutraal gebouw te ontwikkelen en zoveel mogelijk circulair te bouwen. Uitgangspunt hierbij is om in principe een ‘traditioneel’ traject te doorlopen (o.b.v. UAV, met bestek of als bouwteam), waarbij in eerste instantie een ontwerpteam
gezocht wordt. De basis voor de opdracht wordt gevormd door het programma van eisen en een reeds gemaakte studie naar deze locatie. In totaal betreft het ca. 5.982 m2 bvo aan voorzieningen. Beoogd wordt om de opdracht vanaf 11 mei 2023 te gunnen. De start van uitvoering van de bouwwerkzaamheden kan beginnen vanaf begin 2025. Het gebouw moet opgeleverd worden medio 2026.

De opdracht behelst het maken van een ontwerp voor de nieuw te bouwen sporthal: een functionele, duurzame en energie neutrale sportaccommodatie te realiseren waar top- en breedtesport beoefend wordt. Dit ontwerp zal in fases worden uitgevoerd (VO, DO en eventueel TO), waarbij goedkeuring en opdrachtverstrekking per fase geschiedt. De werkzaamheden omvatten het architectonische, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief de benodigde bouwfysische en
duurzaamheidsadviezen en uitwerkingen (inclusief circulariteit). Voor het geheel zal een taakstellend budget meegegeven worden waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet kunnen worden. Het opstellen van de kostenraming(en) behoort ook tot de werkzaamheden van het ontwerpteam. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken behoren ook tot de verantwoordelijkheden van het ontwerpteam. Hierna zal de uitvoering ook worden begeleid
door het aan te besteden ontwerpteam. Ten behoeve van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden van het project zal het uitgewerkte ontwerp via een afzonderlijke aanbesteding in de markt worden gezet. De afweging inzake het aanbesteden van deze werkzaamheden in bouwteamverband of op basis van een bestek wordt in een later stadium gemaakt, mede in afstemming met het nu aan te besteden ontwerpteam. Tijdens de bouw heeft het ontwerpteam een esthetische en controlerende functie en zal het waarschijnlijk, conform de UAV, de bouwdirectie voeren en toezicht op de bouw houden. Na oplevering blijft het ontwerpteam beschikbaar voor de nazorg.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen Gegadigden zich aanmelden voor de Aanbesteding. Er zullen maximaal 5 Gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned zaterdag 10 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *