Prorail houdt aanbestedingen voor Zuidwestboog Meteren – Aanbestedingsnieuws

Prorail houdt aanbestedingen voor Zuidwestboog Meteren

Prorail is aan het werk bij de Zuidwestboog in Meteren (tussen Geldermalsen en de Waal). Via deze boog kan het treinverkeer in de toekomst vanaf de Betuweroute naar het zuiden afbuigen en andersom. Dat is een groot project en is daarom ingeknipt in een aantal bouwstappen. Hiervoor worden meerdere aanbestedingen uitgevraagd, zo meldt Prorail 2 december 2022.

Prorail heeft daarbij zichzelf geïnterviewd, een techniek die de communicatiewoodvoerders waarschijnlijk van Rijkswaterstaat hebben afgekeken. Het is een groots plan waar in de -uiteraard- zomer van 2020 wel 588 inspraakreacties op kwamen via de ruimtelijke procedure (een OTB voor de kenners). Daarover lezen we in de berichten van december  helemaal niets…. Even goed opletten, er is het nieuwsbericht over de aanbesteding van de onderbouw. En er is een nieuwsbericht van  het verleggen van de kabels en leidingen, Beiden zijn 2 deecembr gepubliceerd. Nieuwswaardig voor ons is natuurlijk het bericht over de aanbesteding van de onderbouw, al gaat dat tammetjes tekeer met een uitleg van aanbestedingen (ja duhuh) terwijl het op zichzelf schouderophalende nieuwtje van het verleggen van de kabels allerlei interessante extra informatie bevat.

Ook het uitlegje van het evidente [- wat is een aanbesteding-  ja dat is toch wat je ons eerlijke ondernemers door de strot probeert te rammen opdat wij niet een eerlijke prijs durven bedingen, nee dat is een vraag om een offerte in te dienen op basis van hun vraag ambtelijke blabla]  tussendoor is toch nog heel relevant voor ondernemers die wat meer van de zijlijn van Prorail staan, om mee te denken.

Alberto Sneeuw, tendermanager bij ProRail, licht de procedure toe in het nieuwsbericht:

Een aanbesteding is een procedure waarbij ProRail bekendmaakt dat we een opdracht willen laten uitvoeren. We vragen bedrijven om een offerte in te dienen op basis van onze vraag. Hiervoor kunnen aannemers zich inschrijven met een offerte voor een bepaalde datum. Dan sluit de inschrijving en bepaalt ProRail welk bedrijf de opdracht gegund krijgt. Hierna gaat de aannemer aan de slag. Omdat het een groot en complex project is met verschillende disciplines en vereiste expertise, was het noodzakelijk om een onderverdeling te maken”, vertelt Alberto. Door deze onderverdeling is het van groot belang dat de verschillende partijen goed met elkaar kunnen samenwerken gedurende het project, want het uitvoeren van de verschillende klussen is flink met elkaar verweven.

[…]

De Zuidwestboog heeft een aantal unieke elementen. We overspannen de A15 en de Betuweroute, dus de lengte en omvang is enorm. Doordat we tracés met verschillende spanningsniveaus (25KV en 1500V) op elkaar aansluiten, moeten we rekening houden met een spanningsluis. Daarnaast hebben we te maken met twee verschillende treinbeveiligingssystemen (ATB en ERTMS) en worden de tracés bestuurd vanuit twee verkeersleidingposten (goederen en reizigers). De systeemintegratie van dit alles is uitdagend en ProRail is er samen met de aannemers en ingenieursbureau Movares voor verantwoordelijk om dit in goede banen te leiden.

Interessant dus, Movares is verantwoordelijk en in het volgende gedeelte lezen we dat er nog een aanbesteding komt voor het aantrekken van het ingenieursbureau. Kennelijk is er dus nog een aanbesteding voor het ingenieursbureau, we zeggen niet wie het gaat worden maar Movares is er verantwoordelijk voor. Wat kan er toch mis gaan bij zo’n zelfinterview?  Nou dat je niet de media de schuld kan geven van je eigen oenige loslippigheid natuurlijk. De uitkomst van zo’n aanbesteding ligt toch niet al van tevoren vast?
Naast het aantrekken van het ingenieursbureau is er een aanbesteding voor de onderbouw; het civieltechnische gedeelte van het project. Dit omvat in eerste instantie het verplaatsen van de Betuweroute en het realiseren van de boog over de snelweg. Later volgt de aanbesteding voor het plaatsen van het spoor en de bovenleiding.
De aanbesteding van de onderbouw is dus een aanbesteding naast de aanbesteding voor het ingenieursbureau. En dan is er ook nog eens een aanbesteding voor het plaatsen van het spoor en de bovenleiding? Ipso facto den andere aanbestedingen zijn nu of al geweest? Ipso dusso nieto want het volgt er niet uit, dat is een non sequitur. Hoe kritisch je het ook leest, wanneer de aanbesteding van het ingenieursbureau is, volgt op geen enkele manier uit het logisch benoemen van 2 aanbestedingen en daarna zeggen dat een 3e aanbesteding later komt. Die andere 2 aanbestedingen kunnen ook best later komen. We snappen er geen sikkepit van aan de hand van deze persberichten en als dat geldt voor ons, geldt dat ook voor happige ondernemers die geen schijn van kans maken op het binnenhalen van de opdracht, maar graag hun concurrent dwars zitten.
TenderNed bood Aanbestedingsnieuws meer duidelijkheid. We vonden in elk geval op TenderNed een niet-openbare procedure volgens de ARW 2016 van Prorail, die uit 3 ondernemers was gegund aan Movares van 31 maart 2022 voor €4,9 miljoen. https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257336/ Ook vonden we een vroegtijdig beëindigde concurrentiegerichte dialoog, van 23 juni, kennelijk beëindigd 25 juni 2021, https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/230907/ En ten derde vond Aanbestedingsnieuws een aanbesteding voor de onderbouw C1 (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260197/ ) , die was van 9 juli 2022, voor het
1. ontwerpen en realiseren van de onderbouw (m.n. grondverzet) van circa 1,8 km verlegde Betuweroute tot 60 meter noordwaarts,
2. coördineren en faciliteren van de bovenbouw van de verlegde Betuweroute door een door ProRail aanbestede spooraannemer en
3. ontwerp en realisatie van de onderbouw (mn grondverzet en civiele betonbouw) van de Zuidwestboog bij Meteren, zie voor meer https://www.youtube.com/watch?v=hHEnz8Yho94
Daar zit nog geen gunningsbeslissing bij.
Klinkt dat niet als de aanbesteding van waar het persbericht over gaat? Dus die aanbesteding is allang geweest? Deze derde aanbesteding op TenderNed meldt 25/10/2022 als datum van verzendingen tot uitnodigingen. Dus die is ook alweer geweest. Deelnemingsaanvragen konden tot 26 september worden ingediend. Blijkens de brief bij de stukken zijn de volgende gegadigden rond 23 augustus uitgenodigd en inlichten verstrekt:
  • Van Hattum en Blankenvoort
  • Van Gelder
  • Dura Vermeer Infra
  • Mobilis
  • Hochtief
Kennelijk is er ook al een vragenronde geweest met inlichtingen, die ook enige helderheid schept over de verhouding tussen de aanbesteding en de planprocedure. De inlichtingenbijeenkomst was blijkens de stukken op 1 november 2022 geweest. Daar is immers wettelijk niets over geregeld en dat heeft al veel tot aanbestedingen geleid waarbij de inkoop al vast ligt nog voor het ruimtelijk besluit moet worden genomen (zoek op deze website op gun first) . Interessant is dat we in deze estukken lezen dat de overheid aan de aannemers geen enkele toezegging wil doen, alles hangt af van het onherroepelijk worden van het Tracébesluit, dat dus nog helemaal niet onherroepelijk is, er is democratisch nog niets over besloten, formeel is de inspraak er zodat het besluit aan de hand van de inspraak wordt gedaan, dus dat je als bewoner niks in de melk te brokkelen hebt, dat blijkt hier dan wel zo’n beetje uit. De inkoop is al helemaal gedaan, u mag nu nog een beetje inspreken voor de vorm, mocht er overhoopt iets onverwachts uit komen dan gaat de hele aanbesteding niet door, dan gaan we inspelen.
Om het door te trekken naar de door Aanbestedingsnieuws veel gebezigde analogie met #GunFirst (o.a. A2 Echt-Stein gunfirst al 3 jaar eerder afgeblazen) supermarktinkopen met moeders portemonnee zonder haar medeweten:  natuurlijk mag moeders inspreken, maar de inkoop van alle chocoladerepen is alvast gedaan, mocht er onverhoopt blijken bij de rechter dat moeders bij de rechter het besluit voor de inkoop van de chocoladerepen toch niet ondersteunt, dan gaan we wel weer helemaal terug naar de supermarkt en leggen we de gekochte reep chocolade alsnog terug. We zullen de supermarkt daar transparant over informeren. Maar besluit dat dus maar niet want de gezamenlijke supermarkten zijn het er eigenlijk al over eens, de koop is al beslecht.
Dat wordt vooral interessant daar waar moeders nog verteld wordt dat de hele aanschaf van chocoladerepen al in kannen en kruiken is en de inkoop eigenlijk niet meer zonder schadevergoedingen of trammelant met de supermarkt ongedaan kunnen worden gemaakt. Een hydra-overheid kan dus door aanbestedingen met 2 monden spreken, een waarin het traject al zo goed als zeker is, “alleen nog even een fomaliteit: langs de Raad van State”tegen de aannemer, en een tegen de burger waarin de schijn wordt opgehouden dat er allerlei mogelijkheden zijn of zijn geweest tot inspraak, en dat er nog niets vast ligt tot d gunningsbeslissing is gevallen.
Dat is, naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws, al mogelijk geworden doordat bestuursrechtelijk de aanbesteding niet wordt ingepland in de ruimtelijke procdure maar als aparte civiele procedure en dus een volledig eigen leven leidt, een leven dat in casu kennelijk erg veel eerder is verwekt maar heel zorgvuldig getimed wordt begonnen. De aanbesteding legt dus wel degelijk een hypotheek op de ruimtelijke besluitvorming en daarmee ook op het democratisch mandaat ervan. Niets ten nadele van de inkoop zelf, maar wel een ontzettend zorgwekkende ontwikkeling, die veel vaker voorkomt dan menigeen denkt. In de aanbestedingsdocumenten van de concurrentiegerichte dialoog zit een zipfile mt daarin een excel met de vragen van tijdens de aanmeldfase.
De gegadigden vinden het tijdspad weer eens net zo onduidelijk als wij.
Kunt u, vanwege de interne risico-beoordeling, alvast de concept-Aanbestedingsleidraad beschikbaar stellen? Met name de risicoverdeling/beperking, indexering en werking mini-alliantie zijn voor ons belangrijk. Het concept aanbestedingsdossier wordt in deze fase van de aanbesteding niet gedeeld. Conform de planning in TenderNed zal het aanbestedingsdossier tijdens de inlichtingenbijeenkomst op 1 november 2022 verstrekt worden.
Tijdens de Informatiebijeenkomst op 30.08. is gemeld dat de aanbesteding zal worden gehouden, onder voorbehoud van het onherroepelijk worden van het TracéBesluit. Op welke datum zal duidelijk worden of het TracéBesluit daadwerkelijk onherroepelijk wordt verklaard? Wij verwachten op korte termijn een uitspraak van de RvS. Op het uiterste moment van inschrijving moet er een onherroepelijk tracébesluit liggen. Mocht het nodig blijken, dan zullen wij daar op inspelen gedurende de aanbestedingsprocedure. Wij zullen de gegadigden daar transparant over informeren.
En gunningsbeslissing is er nog niet. De concurrentiegerichte dialoog is wat dat betreft afwijkend van andere aanbestedingsprocdures met door de dialoog een onduidelijk tijdspad. Anders dan een aanbesteding waarbij een duidelijke inschrijfdeadline is, is er bij de dialoog de tender afgesloten voor deelname, terwijl de dialoog met ondernemers getuige de uploaddata van de stukken gewoon doorloopt te dialogen zonder voor de inschrijvers duidelijk concreet eindpunt tot er een eenzijdig afgekondigde gunningsbeslissing valt als een onbestelde hagelbui.
De Raad van State moet zich alleen nog uitspreken over het Tracébesluit. Anders dan misschien de indruk lijkt, dit is geen formaliteit. Aanbestedingsnieuws vond bij het zoeken op Meteren alleen oude zaken. Waaronder in 2019 waarbij de bewoners inderdaad al aangeven dat ze geen invloed hebben kunnen uitoefenen op het Tracébesluit. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115350/201800650-1-r3/ Dat hoeft niet te verbazen, de Tracébesluiten zijn ooit door Eurlings bedacht om fileknooppunten snel te kunnen aanleggen. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tracéwet  Via de lokale media SRC TV lezen we dat de “voorbereidende werkzaamheden” al in volle gang zijn. .

©Prorail 2022
Net als de N69, de landuitbreiding rond het eiland Marken en nog zo’n scala aan projecten. Bij Aanbestedingsnieuws rijst naar aanleiding van het onderzochte aan de vroegtijdig beëindigde tender voor de onderbouw 230907 met het sterke vermoeden dat de beoogde winnaar al wel meer zal weten. En dat het gunningsbesluit eigenlijk al gevallen is en alleen de Raad van State moet nog even formeel de overheid in alles gelijk geven. Want zo gaat dat bij 600 inspraakreacties. Allemaal boze burgers. Hoef je niet naar te luisteren joh die burgers zijn altijd boos. Ja ze roepen nog iets over democratie en zo… maar dat zeggen ze altijd. Die inspraken zijn naar het inzicht van de ruimtelijk-bestuursrechtelijke overheid bij voorbaat allemaal niet relevant, al zijn ze afkomstig van 10000 bestuursjuristen.
We keken nog even op Google Satteliet of dat ding er niet al compleet ligt, zoals we pas zagen op het verwoeste landschap rond de gunfirst van de N69. Helaas voor de ruimtelijke projectendrammer, het ontbreken van democratisch mandaat toch niet echt een heel klein dingetje om je druk om te maken. Wat dat betreft gaat onder meer het onderdeel “geluid” waarschijnlijk nog erg interessant worden in de strijd om ruimtelijk bestuursrechtelijke chocoladerepen. Moeders kunnen soms ook boos zijn met een goede reden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *