Renovatie gedeeltelijke nieuwbouw Stationsplein-West 30 Arnhem – Aanbestedingsnieuws

Renovatie gedeeltelijke nieuwbouw Stationsplein-West 30 Arnhem

Foto: © Rijksgebouwendienst

De opdracht betreft het ontwerpen en realiseren van de renovatie en gedeeltelijke sloop/nieuwbouw van het Rijkskantoor inclusief gebouwgebonden inrichting aan Stationsplein-West (SPW) 30 te Arnhem. Het Rijkskantoor dateert uit het eind van de jaren 50 en is opgeleverd in 1961. Vanwege de karakteristieke wederopbouw-architectuur betreft het een gemeentelijk monument bestaande uit grofweg twee delen. Het hoofdgebouw, gelegen aan Stationsplein West 30 zal compleet gerenoveerd en getransformeerd worden naar een volwaardig Rijkskantoor van zes kantoorverdiepingen en een parkeerkelder. Het deel gelegen aan de Renssenstraat zal met nieuwbouw van vijf verdiepingen worden opgehoogd. Met het realiseren van een (semi-)openbare binnentuin op het bestaande parkeerdek wordt het gebouw stedenbouwkundig beter verankerd in het
stationsgebied. Oppervlakte na uitbreiding: circa 15.000 m2 bvo en 900 m2 binnentuin

De cultuurhistorische waarden van het gemeentelijk monument worden hierbij behouden en (waar mogelijk) hersteld.
Na oplevering van het Rijkskantoor dient het vervolgens ook voor een langere periode onderhouden te worden.
Bij de uitvoering van het project wordt gewerkt volgens de principes van ‘DOEN’, waarbij de nadruk ligt op duurzaam partnerschap met de markt, de omgeving en de Rijkspartners. Ook op de thema’s duurzaamheid en monumentenzorg zijn de ambities groot.
Het huidige Rijkskantoor is ongeveer 12.500m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) groot en bestaat uit twee gebouwdelen:
 Deel aan het Stationsplein West. Dit is het hoofdgebouw dat bestaat uit acht bouwlagen (inclusief de parkeerkelder);
 Deel aan de Renssenstraat dat bestaat uit drie bouwlagen en een kelder.
Het hoofdgebouw wordt gerenoveerd en het deel aan de Renssenstraat wordt getransformeerd en maakt plaats voor een gebouw van acht bouwlagen en een kelder.
Het Rijkskantoor is bedoeld voor de huisvesting van de volgende overheidsdiensten:
– Rijksvastgoedbedrijf (RVB);
– Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
– Belastingdienst (BD).

De uitvoering kent een fasering. Het gebouwdeel aan de Renssenstraat wordt eerst gerealiseerd zodat het RVB, welke nu in het hoofdgebouw gehuisvest is, verhuisd kan worden naar de deels definitieve plek in het gebouwdeel aan de Renssenstraat.
Na de verhuizing kan het gehele hoofdgebouw worden gerenoveerd. Om het Rijkskantoor beter stedenbouwkundig in te passen en een meer open karakter te geven worden de volgende zaken gerealiseerd of aangepast:
– In het bouwdeel aan de Renssenstraat wordt de nieuwe entree gerealiseerd. De huidige entree wordt gebruikt voor het personeel en specifiek bezoek op afspraak;
– Er wordt een semi openbare binnentuin gerealiseerd boven het bestaande parkeerdek op het binnenterrein;
– In bouwdeel aan de Renssenstraat wordt mogelijk een openbaar grand café gerealiseerd;
– Er wordt een ruimte reservering gedaan voor een toekomstig aan te brengen openbare fietsenstalling;
– Naast het ontwerp en de realisatie van het Rijkskantoor is ook het meerjarige Onderhoud van het werk voor de duur van vijftien jaar onderdeel van de scope.

Er is een taakstellend budget (vaste prijs) voor dit project van toepassing dat voorafgaand aan de dialoogfase met de maximaal drie gegadigde partijen wordt gedeeld. Vaststelling van het taakstellend budget vindt plaats na afloop van de dialoogfase. De aanbesteding verloopt volgens de Europese procedure van de concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel is om vanuit deze fase met geschiktheidseisen en selectiecriteria maximaal vijf partijen te selecteren. In fase 2a de dialoogfase vindt een teamassessment plaats met als doel om drie gegadigden over te houden vanuit de geselecteerde partijen. Met deze drie gegadigden wordt vervolgens een dialoog gevoerd (de dialoogfase) waarna zij worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251030

 

1 thought on “Renovatie gedeeltelijke nieuwbouw Stationsplein-West 30 Arnhem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *