Realisatie en exploitatie woningen buurtschap “te Veld” Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Realisatie en exploitatie woningen buurtschap “te Veld” Eindhoven

Foto: © Gemeente Eindhoven

In het noorden van Eindhoven bouwen Woonbedrijf, ‘thuis, LivingLab040 en Bureau Rezone samen met de gemeente
Eindhoven een nieuwe wijk: Buurtschap te Veld. Binnen Buurtschap te Veld is ruimte voor een divers woonprogramma,
waaronder circa 100 vrije-sector huur woningen. De aanbestedende dienst wenst via deze aanbesteding één ontwikkelende partij of consortium te selecteren die d.m.v. een concessie overeenkomst deze vrije-sector huur woningen wil realiseren en voor 30 jaar wil exploiteren.

Er is binnen Eindhoven grote vraag naar (betaalbare) woningen. In december 2017 heeft het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Eindhoven besloten om een zogenaamd ‘bouwoffensief’ te starten. Dit offensief is gericht
op het snel terugdringen van de krapte op de woningmarkt. Een gedeelte van de oplossing voor het nijpende tekort aan
(betaalbare) woningen is te vinden in het realiseren van ‘tijdelijke / semi permanente’ woningen. In 2019 zijn de gemeente Eindhoven en de woningbouwcorporaties Woonbedrijf en ‘thuis gestart met een haalbaarheidsstudie naar een gebiedsontwikkeling op de locatie ‘Castiliëlaan’.
De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de A50, aan de oostzijde door de aanwezige woonwagenlocatie/
Blixembosch Oost en aan de zuidzijde door de Castiliëlaan. De begrenzing van de westzijde van de locatie is de
Huizingalaan/ Achtse Barrier, zie ook Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld Eindhoven.

Een belangrijk uitgangspunt wat aan de basis van deze gebiedsontwikkeling ligt, is de keuze om een vitale, robuuste
woonwijk te maken, waarin een diversiteit aan mensen langdurig prettig en ongestoord woont. De omgevingsvergunning is
weliswaar tijdelijk, het wonen is allesbehalve tijdelijk.
Het plan is ontwikkeld vanuit drie kernwaarden:
• Samenleven in je buurt
• Onconventioneel
• Natuurlijk wonen in de stad
Met deze basiswaarden, die nauw aansluiten bij het unieke karakter van deze locatie aan de noordrand van Eindhoven, is
een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld, met veel aandacht voor woon- en leefkwaliteit, samenleven, groen, ruimte en
natuurbeleving.

De vrije-sector woningen dienen te vallen binnen het middenhuursegment (huurprijzen tot € 1000 per maand) waarbij een
minimum van 75% van de te realiseren woningen huurprijzen hebben binnen het segment “middenhuur laag” (€ 737- €
850). Hierbij wordt uitgegaan van prijspeil 2021 en indexering conform Consumenten prijsindex.
Randvoorwaarde aantal te realiseren woningen: de geselecteerde Inschrijver dient minimaal 90 en maximaal 100 vrijesector huur woningen te realiseren. Er wordt uitgegaan van een minimum huurprijs voor het complete programma. Deze minimum huurprijs is vaststaand en betreft het minimale, onvoorwaardelijke bedrag om een bieding te kunnen doen bij het indienen van een inschrijving in de gunningsfase.

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een concessieovereenkomst in de zin van de
aanbestedingswet. Hieronder zal ook een huurovereenkomst worden gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van dertig jaar en gaat in na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning bouw . De contracttermijn eindigt 30 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.

In deze aanbesteding selecteert de opdrachtgever ten eerste, op basis van de verzoeken tot deelneming, maximaal vijf
gegadigden. Opdrachtgever vraagt vervolgens in de offertefase de geselecteerde gegadigden een inschrijving in te dienen.
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning. Bij deze niet-openbare aanbestedingsprocedure zullen in de offertefase de nadere
gunningscriteria worden beschreven,.

BronL Tenderned 4 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232243

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *