Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld Eindhoven

Buurtschap te Veld (deels)
Foto: Google streetview

De gemeente Eindhoven organiseert een aanbesteding volgens *versnelde Europese procedure conform Aanbestedingswet 2012, artikel 2.74) overeenkomstig hoofdstuk 2 art. 2.20.05 van het ARW 2016 om te komen tot het contracteren van een opdrachtnemer ten behoeve van het ontwerp (in een bouwteam) en de realisatie van het werk, gedefinieerd als: Bouw- en woonrijp maken Buurtschap te Veld.
Motivering van de versnelde procedure:
Ten tijde van de coronacrisis doen zich een aantal dringende zaken voor: De huidige corona-crisis versterkt het belang van snelle realisatie van het project:
• de woningen zijn in de categorieën waarin de tekorten door de crisis alleen nog maar nijpender worden: sociaal en middel dure huur
• gezien het mogelijk vanwege de crisis inzakken van de reguliere woningbouwproductie, zouden we dit project nu juist wel moeten doorzetten. Er wordt een dringend beroep gedaan vanuit het Rijk, brancheverenigingen op de gemeente Eindhoven om projecten te versnellen waar kan, om een potentieel tekort aan werkzaamheden te voorkomen voor de potentiële opdrachtnemers.
• Subsidievoorwaarden: Om de doelstelling te realiseren om op korte termijn tijdelijke woningen beschikbaar te hebben heeft de gemeente Eindhoven op 7 juli jl. een aanvraag voor de woningbouwimpuls ingediend. Deze is op 10 september 2020 toegekend. In de ontvangen
beschikking geeft de minister aan dat indien de realisatie van het woningbouwprogramma of de randvoorwaardelijke maatregelen in aantallen of fasering afwijken van de projectaanvraag zij op basis van de wijzigingen kan besluiten om de uitkering aan te passen.

Volgens Thuis (verhuurder van sociale woningen) is er in Eindhoven een groot woningtekort. Daarom willen de gemeente Eindhoven, ‘thuis en Woonbedrijf de mogelijkheid benutten om circa 500 tijdelijke woningen aan de Castiliëlaan te bouwen. Omdat er voor tijdelijke woningen geen langdurige procedures nodig zijn, komen ze snel beschikbaar voor mensen die een woning zoeken. Het is de bedoeling om rond de zomer van 2020 de eerste woningen te realiseren. De woningen staan er 15 jaar en worden na 15 jaar verplaatst.

Het gebiedje zelf is een overgeschoten stukje grondgebied in het uiterste noorden van Eindhoven waar vroeger het AZC Orangerie heeft gestaan en momenteel nog de stadsakker (volgens Google een toeristische attractie) en een woonwagenpark herbergt.  Het projectgebied is volgens de aanbesteder op dit moment braakliggend  Behalve een bouwweg ten behoeve van de ontwikkeling van Blixembosch Buiten – Het Plateau liggen er op het terrein geen voorzieningen. Het gebied dient op basis van het nog op te stellen ontwerp (DO) bouwrijp en daarna woonrijp te worden
gemaakt.

Er is voor gekozen om de ontwerp- en realisatiefase in bouwteamverband te realiseren. Door de flexibiliteit in het bouwteam kan er adequaat ingespeeld worden op de onzekerheden in het project en is de realiserende partij al actief betrokken in de ontwerpfase. Deze woondeal is gesloten tussen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant. Met de ondertekening van de Woondeal zetten partijen zich langjarig in om de woningbouwopgave te versnellen. In de komende vijf jaar moeten er 27.000 woningen bijkomen, waaronder 1.000 tijdelijke woningen. De gemeente Eindhoven en twee samenwerkende woningcorporaties geven met het Project Buurtschap te Veld aan de Castiliëlaan inhoud aan deze afspraak in de Woondeal om stevig in te zetten op de realisatie van tijdelijke woningen. Samen hebben zij een ruimtelijk plan opgesteld voor de realisatie van circa 700 modulaire tijdelijke woningen in het plangebied van in totaal circa 318.000m2 (ontwikkelgebied circa 211.000m2) aan de noordkant van Eindhoven. De modulaire woningen kunnen snel worden gerealiseerd. Binnen het project is ruimte voor de realisatie van een divers en zeer betaalbaar woonprogramma en met dit plan leveren wij een bijdrage aan de regionale tekorten in de meest nijpende categorieën. Een oplossing voor de woonbehoefte binnen de regio is noodzakelijk om de doorstroming te bevorderen en starters de mogelijkheid te geven om op de (overspannen) woningmarkt terecht te kunnen komen. Dit is tevens belangrijk voor het aantrekken van personeel door de bedrijven in de regio ( Lees: ASML in Veldhoven) en daarmee voor de economische bedrijvigheid.

In verband met het belang dat de realisatiefase zo spoedig mogelijk aanvangt, zal de gemeente aan de winnende inschrijver na de mededeling van de gunningsbeslissing een losse opdracht verstrekken voor de eerste (ontwerp)werkzaamheden, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de ontwerpwerkzaamheden. De met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst (de bouwteamovereenkomst) wordt na het verstrijken van de opschortende termijn van 20 dagen gesloten, mits geen kort gedingprocedure wordt gestart en de gemeente de overeenkomst nog wenst te sluiten.

In de aanvraag voor de woningbouwimpuls is uitgegaan van start realisatie (bouwrijp maken) in het eerste kwartaal 2021. In het ruimtelijk plan wordt uitgegaan van de aanleg van 700 modulaire tijdelijke woning, gekoppeld daaraan is het bouwrijp maken van de omgeving en het vervolgens ook woonrijp maken. Het gebied is aangemerkt als onverdacht op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven. 

Bron: Tenderned 11 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211260

 

1 thought on “Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld Eindhoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *