Antwoord op vraag naar middelen actieplan Digital Gateway – Aanbestedingsnieuws

Antwoord op vraag naar middelen actieplan Digital Gateway

In een hele serie kamervragen over de EZ-begroting, over onder meer SDE+ subsidies en het programma wind op zee, in het kader van de Rijksbegroting, is een antwoord gekomen op de vraag welke middelen zijn ingezet voor het actieplan Digital Gateway. Dat werpt ook een blik op de omvang van het Programma Beter Aanbesteden.

De tekst van de vraag luidde:

Wat is de precieze kostensplitsing van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat onder meer heeft bijgedragen aan de verhoging van het verplichtingsbudget? Welke middelen zijn ingezet voor de opdracht Digital Gateway en wat zijn de resultaten van het inzetten van deze middelen?

 

Antwoord

Van de aanvullende bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is € 1,0 miljoen voor het Programma Beter Aanbesteden, € 0,015 miljoen voor de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON), € 0,250 miljoen voor Digital Gateway en € 0,885 miljoen voor Programmabureau Kennis & Innovatie cybersecurity. Deze laatste is abusievelijk niet opgenomen in de toelichting.

 

Doelstelling van het strategische actieplan Digital Gateway is om met het aantrekken van hoogwaardige ICT-bedrijven bij te dragen aan het vestigingsklimaat en om zodoende als Nederland bij de internationale digitale top te horen (kamerstukken 32637 nr. 342; 32637, nr. 415). Dit plan is opgesteld door Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en het ministerie van EZK in samenspraak met partijen uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en belangenorganisaties. De resultaten van het actieplan worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de NFIA.[1]

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2021/02/18/invest-in-holland–nfia-results-2020.

Kamerstukken II 2020/21, 35850-XIII, nr. 2021D27381

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *