Plasterk: door aanbesteden geen garantie op veiligheid gegevens UWV – Aanbestedingsnieuws

Plasterk: door aanbesteden geen garantie op veiligheid gegevens UWV

Laatst geupdate op augustus 24, 2017 door redactie

Minister Plasterk laat in antwoord op Kamervragen van de SP-kamerleden Hijink en Van Raak weten dat gegevens van het UWV kunnen worden doorgespeeld naar de Verenigde Staten. Plasterk kan dat niet tegenhouden. Dat daarvoor geen garanties kunnen worden gegeven vindt een oorzaak in de aanbesteding. Dat maakt het volgens de Minister niet mogelijk zonder oneerlijke uitsluiting van deelnemers nadere eisen te stellen aan de privacy bij de inkoop.

 Volgens het Ministerie zijn er daarbij op zichzelf voldoende waarborgen. Zo is IBM contractueel verplicht zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verder heeft UWV een beveiligingsovereenkomst met IBM gesloten waarbij alle klantspecifieke beveiligingsafspraken tot in detail zijn vastgelegd. Daar waar vereist heeft UWV een European Model Contract gesloten met IBM. In die modelcontracten zitten eigen Europese waarborgen voor de privacy. In deze door de Europese Commissie vastgestelde modelcontracten worden volgens het Ministerie passende waarborgen gegeven voor de bescherming van persoonsgegevens. 
Nederland heeft alleen, zo erkent Plasterk, geen directe invloed op wetgeving van buiten de EU die de privacyregelgeving zou kunnen doorkruisen. Van een volledige garantie op de veiligheid van gegevens, kan dan ook geen sprake zijn.
Plasterk: “Er loopt een aanbestedingstraject om de datacenterdienstverlening bij UWV opnieuw te verwerven. Daarin zijn concrete eisen opgenomen over beveiliging. Een beveiligingsovereenkomst gebaseerd op de geldende standaarden vormt onderdeel van de contractset en deze wordt (zoals nu ook bij IBM het geval is) in concrete afspraken uitgewerkt. Ook heeft UWV besloten tot het beleggen van de datacenterdiensten binnen de Europese Economische Ruimte.” (EU+Noorwegen, Liechtenstein IJsland, Red AN)
Datacenters kunnen dus niet liggen, buiten die gebieden. Daarmee is volgens het UWV zeker gesteld dat ook bij een nieuw contract voor datacenterdienstverlening een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens en een afdoende algemeen beveiligingsniveau wordt geboden.
Bron: Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 21 februari 2017, 2017-0000349475

Zie via Google Cache

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *