Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark Purmerend

Foto: Google Streetview

Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Met een omvang van 232.489 m2 is het, het grootste park in de stad dat de groene verbinding vormt tussen de wijken PurmerNoord, Purmer- Zuid, Wheermolen en Gors. Het park heeft een groene en recreatieve functie. Het oorspronkelijk ontwerp voor het park, gemaakt begin jaren ‘80 van de vorige eeuw, is in de loop van de jaren veranderd. Het bedoelde areaal voor het park is kleiner geworden door de toevoeging van een aantal functies, zoals de aanleg van een kerk, een boeddhistische tempel, een niet-openbare speeltuin, een kinderdagverblijf, een zwembad van regionaal belang en bijbehorende parkeerplaats. In het park bevinden zich ook nog een skatebaan en een openbare kinderboerderij. Grofweg kent het park een driedeling:
1) Noordelijk parkdeel: hondenlosloopgebied
2) Midden parkdeel: open weides en evenementen
3) Zuidelijk parkdeel: recreatie
Elk parkdeel heeft zijn eigen gebruik en spanningsveld met bijbehorende uitdagingen, waarvoor in het parkontwerp een goede oplossing gezocht moet worden.

Door de ligging van het park in het hart van de stad is de verbindende functie voor zowel natuur als recreatie belangrijk. De omgeving rond het park verandert. De woonbuurt Klein Where is erbij gekomen. De wijk Wheermolen krijgt in de komende jaren nog zo’n zeshonderd woningen erbij. Het Stationsgebied wordt omgevormd naar een bruisend lineair centrum
(Waterlandkwartier). Hier wordt de komende jaren een nieuw programma aan toegevoegd. Er komen tenminste achttienhonderd woningen bij en een flink aantal kantoor meters. De verbindingen  van centrum met het stadspark worden belangrijker en moeten vorm krijgen. Ook de bereikbaarheid van de voorzieningen in het stadspark moet voor de bredere omgeving geoptimaliseerd worden. Het park moet voor grotere bezoekersaantallen geschikt worden gemaakt.

De veranderende omgeving, effecten van klimaatverandering, huidige veelvoud aan verschillende claims voor gebruik zonder een kosteneffectief duurzaam beheer programma, de niet geschikte ondergrond van de evenementenweide en de komst van de nieuwe uitbreiding van het zwembad maken een nieuw ontwerp voor het Leeghwaterpark noodzakelijk. Een ontwerp dat het multifunctioneel gebruik door verschillende doelgroepen mogelijk maakt, en op de klimaatproblematiek, de bodemsamenstelling van het park en aanwezige groen is afgestemd. Het nieuwe ontwerp zal de samenhang tussen de
afzonderlijke onderdelen van het park versterken en ruimte bieden aan toekomstige tijd verbonden veranderingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe sportvormen.

Opdracht behelst: het park uitrusten met een toekomstbestendig ontwerp dat voldoet aan de kaders, waaruit een kosteneffectief en doelmatig beheerprogramma kan worden opgezet. Een inzicht in de kosten van de transformatie opstellen.
Een voorstel doen voor een gefaseerde aanpak en uitvoering voor de herinrichting van het park. De opdrachtnemer dient zijn ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. De opdrachtnemer dient oplossingen te generen zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen.
In het algemeen geldt van het (teken)werk:
• Al het tekenwerk dient te geschieden volgens de NLCS CAD-Standaard.
• De tekeningen dienen een eenduidig beeld te geven van de werkzaamheden, waarbij
de te verkrijgen resultaten in uitvoering eruit moeten springen.
• De gehele inhoud van de tekening, zoals symbolen, lijnstijlen en arceringen dienen
terug te komen in de verklaring.
• De inhoud van de verklaring dient terug te komen op de tekening.
Indien de opdrachtnemer buiten onderzoeken uitvoert, informeert deze gebruikers en belanghebbenden. Indien opdrachtnemer verkeersstremmingen veroorzaakt, informeert deze de nood- en hulpdiensten.

De overeenkomst wordt aangegaan, voor de ontwerpopdracht en de optie ‘technische uitwerking’ voor een periode gelijk aan de werkwijze zoals omschreven door inschrijver. De verwachte ingangsdatum is ongeveer drie tot vier weken na definitieve gunning. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de optie ‘technische uitwerking’ op elk moment aan een willekeurige partij op te dragen of aan te besteden. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de
Europees openbare procedure. Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd (BPKV). De BPKV wordt bepaald aan de hand van gunnen op waarde. Bij deze methode wordt de score uitgedrukt in euro’s. Dus ook voor alle kwalitatieve criteria en prestatiecriteria. De score in euro’s wordt afgetrokken van de inschrijfprijs om zo een virtuele inschrijfsom te krijgen. De inschrijver met de laagste virtuele inschrijfsom krijgt de opdracht gegund.

Bron: Tenderned zaterdag 14 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285227

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *