Onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland naar Croon, Arcadis en Hollandia – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland naar Croon, Arcadis en Hollandia

Rijkswaterstaat maakte 10 mei bekend de voorlopige gunning van het prestatiegericht onderhoud en renovatie van beweegbare objecten Zuid-Nederland aan Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia Services te verstrekken. Het gaat hierbij om bruggen als de Brienenoordbrug in Rotterdam en de Wantijbrug in Dordrecht.

Het contract kent een looptijd van drie jaar met een optionele verlenging van twee jaar. In totaal telt het contract twaalf bruggen en vier sluizen. Onder deze objecten zitten onder meer de Van Brienenoordbrug, de Spijkenisserbrug en de Merwedebrug. Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia bundelen hiermee succesvol met ‘Sherpa Asset Management’ hun complementaire kennis en ervaring.

De opdracht is voor het uitvoeren en opstellen werkvoorbereiding (o.a. planning) t.b.v. het meerjarig onderhouden van de sluizen en beweegbare bruggen en opstellen van rapportages over het meerjarig onderhouden

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

van de sluizen en beweegbare bruggen;

2. Meerjarig onderhouden (inclusief voorbereiding, afronding en rapportage ) van:
a. I&E Installaties,
b. WTB Installaties,
c. Civiele Objecten,
d. Gebouwen,
e. Oevers en terreinen bij de objecten;
3. Opzetten en onderhouden Storingswachtdienst 24/7;
4. Ondersteuning leveren aan het monitorings- en analyseproces.

Gunningscriteria zijn daarbij op kwaliteit, in willekeurige volgorde:
– de inschrijvingssom;
– het CO2-ambitieniveau;
– het zorgen dat de beschikbaarheid van het netwerk inzichtelijk is en dat het net-werk aantoonbaar presteert conform de eisen;
– het leveren van continue actuele, betrouwbare en complete areaalgegevens met behulp waarvan aanbesteder risico gestuurd assetmanagement kan plegen;
– het uitvoeren van werkzaamheden, met inachtneming van de meerjarige programmering.

De aanbesteder streeft volgens de aanbestedingsstukken naar de onderstaande doelstellingen: (Cursivering Redactie AN)
1. Handhaven functionaliteiten De bestaande functionaliteiten van het Areaal dienen minimaal te worden gehand-haafd.
2. Bereiken en behouden in goed werkende staat Het Areaal (netwerkschakels) dient in goede staat te worden gehouden, conform de RAMSSHEEP aspecten.
3. Handhaven acceptabel onderhoudsniveau Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren.
4. Minimale hinder / maximale doorstroming Het onderhoud aan het Areaal dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat zo min mogelijk hinder voor de gebruiker en/of het (scheepvaart)verkeer ontstaat en de doorstroming zo min mogelijk wordt beperkt.
5. Publieksgericht handelen Bij het uitvoeren van onderhoud aan het Areaal dient rekening te worden gehou-den met de wensen van het publiek en de (vaar)weggebruikers.
6. Duurzaamheid Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het Areaal dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.
7. Behoud ecologische waarden Onderhoudsmaatregelen aan het Areaal dienen zodanig te worden uitgevoerd dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en waterpartijen worden behouden en waar mogelijk worden positief beïnvloed. Schade en verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden tot een minimum beperkt en daar waar mogelijk vermeden.

Bron: TenderNed, 15 mei 2017

 

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/19781f3a27be6cc8de7055a366ed27ab/cid/1351974

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *