Onderbetaling juristen ook al door aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Onderbetaling juristen ook al door aanbesteding

©pxhere 2022

Minister van Gennip van SZW heeft antwoord gegeven op kamervragen over de onderbetaling van juristen bij de inhuur van de Rijksoverheid. Het is geen groot geheim hoe dit eraan toe gaat, maar toch zeker niet zo algemeen bekend. Bij de inhuur van IT-medewerkers of directievervoer zijn het net iets andere bureau’s maar het gaat er niet heel veel anders aan toe.

Het ministerie zet een opdracht uit via Tenderned, daar reageren dan uitzenders als Brunel, Maandag en misschien de Randstad en veel dergelijken. En die werven al op de functie nog voor de opdracht is binnengehaald, om de cv’s te kunnen opsturen voor de inschrijving. Vaak met een explosie van schijnvacatures tot gevolg want die ene opdracht kan dus bij elke detacheerder afzonderlijk tientallen cv’s opleveren.

Aangezien die detacheerders allemaal een marge willen van minstens 50% al was het alleen al om dat getender in de indirecte uren te financieren, blijft er van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag van bijvoorbeeld 1 ton per jaar met wat geluk ruwweg maar 35.000 over voor de kandidaat, de rest valt het uitzendbureau ten deel. Van 35.000 euro kun je geen luxe appartement in de buurt van het Concertgebouw veroorloven, wat natuurlijk alle juristen heimelijk ambiëren. Met 35k heb je een net afgestudeerde bestemmingsplanjurist, die zelf ook nog in het woordenboek moet opzoeken wat een bestemmingsplan nu is. Ook als de opdracht wordt geplaatst met een zogeheten DAS, een soort marktplaats, zodat de opdracht nog iets kan worden bijgesteld in de richting van een gespecialiseerd uitzendbureau dat makkelijk kan interen, blijft er door die dure tussenhandel geen geld over voor de jurist. Omdat dat kan. Kennelijk. Kan ja, maar moet willen?

Pay peanuts: get monkeys en dus een hoog risico op apepokken. Je krijgt dus nooit een juridische genius met dit getenderwerf. Die laat zich echt niet afschepen met een fooi. Als je dan toch moet werken voor een fooi dan liever ergens vlak bij je woonstede met leuk personeel en goed eten en Jazzmuziek en niet in dat verschrikkelijke Den Haag waar ook trotse Hagenezen huilend weglopen.

Het komt dus met andere woorden dik en vet en duidelijk DOOR de aanbesteding dat het onmogelijk is om op prestatie in te kopen, een jurist met kennis in te kopen, een jurist die wil presteren in te kopen, en ja als je daarop niet kan selecteren maar alleen op duurzaamheid of innovatie dan krijg je van die apepokkepostpubers waar de uitzendbureau’s superlatieven over spreken. En dat is dus een publiek geheim dat niet echt wat je noemt een geheim is, want iedereen die ooit een personeel heeft willen inhuren met een aanbesteding die weet wat de makken zijn, en dat het echt niet zo gaat zoals dat je zou willen.

Hoe beantwoordt onze Minister zoiets dan…  Blijkbaar met een ontstellende eerlijkheid. We parafraseren de boel maar even voor uw eenvoud en begrip.  Nou vraag nummer 1 ging over wie er zoal reageerde, inderdaad The Usual Suspects. Alleen Maandag stond er niet bij, die zaten te slapen, zeker. Of ze geloven daar ook niet meer in het nut van raamcontracten.:

1.Welke partijen vallen onder de ‘Rijksbrede Raamovereenkomst Inhuur Juridische
capaciteit’?
Antwoord vraag 1:
Het raamcontract Inhuur Juridische Capaciteit dat op 1 juli 2021 is ingegaan is
afgesloten met de volgende leveranciers:
Brunel Nederland B.V.
DPA Overheid B.V.
Eiffel B.V.
Residentieprofs B.V.
USG Professionals B.V.
vanBerkel Professionals B.V.
Yacht B.V.

Vraag 2 waar komen die juristen dan allemaal terecht nou dat zijn dus de eigenlijke Usual Suspects en waar we eerder Usual Suspects zeiden, hadden we beter Usual Victims kunnen zeggen. Van die Victims die hun slachtofferschap zorgvuldig af weten te wentelen op de nog grotere victims, de ingehuurde juristen. De Usual Suspects die maling hebben aan CAO-recht, arbeidsvoorwaarden en een zorgvuldig juridisch proces, zijn dus gewoon bekend:

De onderdelen van het Rijk die deelnemen aan het raamcontract Inhuur Juridische
Capaciteit zijn:
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Inclusief NEA)
• Ministerie van Financiën (Inclusief Belastingdienst)
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief ANVS, ILT, KNMI,
RWS)
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
• Ministerie van Justitie en Veiligheid (inclusief Dienst Justis en DT&V), DJI,
NFI), RvdK), CJIB), IND, JustID), OM), SGM)
• Kansspelautoriteit
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (inclusief DUO), IvhO),
RCE), NA, AWTI en CVTE, OIE, OR, RVC, CBHO)
• Raad voor de Rechtspraak
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief inspectie SZW
(SZW) landelijk, RSO)
• Staatsbosbeheer
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Zorginstituut Nederland

Vraag 3:

Hebben die juristen nog iets van een CAO of arbeidsrechten of zoiets:

Op deze raamovereenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor Diensten (ARVODI) van toepassing. In artikel 27 van de ARVODI is bepaald dat de leveranciers (opdrachtnemers) als formele werkgevers zich als goed werkgever gedragen en zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de inhuur van personeel, zoals de Wet werk en zekerheid, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet aanpak schijnconstructies.
De ARVODI is zowel van toepassing op dit raamcontract dat op 1 juli 2021 is ingegaan als op het voorgaande raamcontract. Deze voorwaarden gelden voor de gehele looptijd van deze raamovereenkomst.

Mooie woorden en weinig praktijk dus. Allemaal mooie papieren. Maar boter bij de vis… CAO ‘s die van toepassing zijn? We weten van niks. Mer ondertussen even op dat dit dus heel opmerkelijk is wat dat voor juristen zijn die zich storten in een carrière zonder zicht op pensioen of andere onderhandelbare secundaire voorwaarden. Hebben ze wel een cijfer gehaald voor arbeidsrecht? Is het de bedoeling dat Bram Moskowicz hier nog op reageert?

Vraag 4  is of der nog een beetje ruimte zit voor de slachtofferjuristen om er een mouw aan te passen aan de al te harde eisen voortvloeiende uit dat je geen enkel recht hebt. Kunnen deze afspraken ten gunste van de gedetacheerde worden aangepast? En zo nee, waarom?

De nieuwe aanbesteding voor Inhuur Juridische Capaciteit is inmiddels afgerond en heeft tot het nieuwe raamcontract geleid dat op 1 juli 2021 in werking is getreden. Mochten de omstandigheden dit noodzakelijk maken, dan is het bij contracten die tussen contractpartners gesloten zijn uiteraard altijd mogelijk om in goed overleg de overeengekomen contractvoorwaarden opnieuw te bezien. In dit geval waar recent een aanbesteding heeft plaatsgevonden waarbij alle vigerende wet- regelgeving is toegepast ligt dat echter niet voor de hand.

Nee dus. Gewoon simpelweg nee. Stik er maar in. Het aanbestedingsresultaat wordt door de strotjes van de Dasjuristen geramd en als ze een euro meer salaris hadden gewild zodat ze een hypotheek hadden kunnen krijgen dan ligt dat echter niet voor de hand Je hebt een prutsbaantje via een uitzendbureau dat daar meer dan dik voor betaald krijgt van het salaris dat voor jouw kostenplaats bestemd was. Kijk ons niet aan, wij zeiden al dat een monumentale brug het helemaal niet leuk vindt om te worden aanbesteed. Best kans dat het ook voor juristen geldt, maar ja elke branche is toch weer anders … dus wat weet Aanbestedingsnieuws er nou van.

Vraag 5 is een beetje een suffe erkenning van dat het dus de detacheerder is die de volledige vrije hand heeft om te beslissen over het uurloon dat hij vraagt voor de jurist. Nadat hij de financiele ruimte heeft gekregen om de jurist tot €75 euro per uur te betalen, is de detacheerder dus vrij om dit salaris naar eigen inzicht af te romen tot bijvoorbeeld het minimumloon. €10. En de andere €65 gaat naar die detacheerders. Misschien net iets meer dan het minimumloon want anders kan de jurist in kwestie net zo goed in de horeca werken, heeft ie nog meer pensioen ook.

5. Klopt het dat de arbeidsvoorwaarden van deze gedetacheerde werknemers per juridische dienstverlener verschillend kunnen zijn?
Antwoord vraag 5: Het is mogelijk dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij verschillende werkgevers/dienstverleners verschillen

Vraag 6 begint een klein beetje richting de hete brij te gaan. Hoe kan het dat Yacht de juristen nog gelijk loon betaalt en dat ze bij DPA niets overhouden? Niet echt een vraag maar wel belangrijk voor de juristen die werkelijk geen idee hebben bij welke detacheerder ze het nog moeten proberen. Bij Yacht dus. Yacht mensen. Onze eer is dat ook al te na maar vooruit, geef het een kansje.

6. Kunt u toelichten hoe het kan dat gedetacheerde werknemers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die via Yacht werden gedetacheerd hetzelfde loon ontvangen als collega’s die in bij de IND direct in dienst zijn (gelijk loon voor gelijk werk), dat de gedetacheerde werknemers van USG, achteraf, succesvolle loonvorderingen op hun achterstallig loon hebben ontvangen, maar dat gedetacheerde werknemers via DPA minder loon (hebben) ontvangen, en geen succesvolle loonvorderingen hebben, dan hun collega’s die hetzelfde werk doen?

Daarop antwoordt de Minister vrij omstandig

Welk tarief de detacheringsbureaus vervolgens aan hun medewerkers betalen is geen onderdeel van de overeenkomsten. De uurtarieven (en andere beloningen) kunnen daarmee afwijken van die van IND medewerkers.1 De IND is formeel geen werkgever van deze gedetacheerden en heeft in die zin geen directe invloed op de hoogte van het salaris dat betaald wordt.
Relevant is hier de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). In de Waadi is de loonverhoudingsnorm opgenomen. Daarmee is geregeld dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon als een werknemer (in een vergelijkbare functie) van het bedrijf dat de uitzendkracht heeft ingeleend. Op grond van de Waadi kan daarvan echter worden afgeweken bij cao.2

DPA heeft bij cao afwijkende afspraken gemaakt. In gerechtelijke procedures heeft de rechter de beroepen van DPA tegen het niet verlenen van dispensatie van de algemeen verbindendverklaring van de cao voor de uitzendkrachten (ABU-cao) en de cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU-cao) gegrond verklaard. De zaak ligt nu opnieuw ter beoordeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Of er succesvolle loonvorderingen ontvangen zijn door werknemers van USG is informatie die niet bij de IND bekend is.

DPA gooit er kenneliijk helemaal met de pet naar en heeft maling aan de meest armzalige CAO die ons land kent: de ABU. Terwijl de Rijksoverheid dit soort waardeloze verloning dus zelf veroorzaakt door dat getenderwerf, kijkt het ondertussen vrolijk weg. Dit ligt niet aan ons hoor, dit is een zaak tussen DPA en de Raad van State en de FNV en de CNV en de …

De farao heeft er niets mee van doen. De slaven moeten maar protesteren bij de detacheerder die de farao inhuurt zonder enige eisen aan de detacheerder of de inhuur zelf te stellen voor wat betreft diezelfde arbeidsvoorwaarden. Wat een jaren ’80 revival.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *