Marktconsultatie representatief vervoer B&W en/of directie Venlo – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie representatief vervoer B&W en/of directie Venlo

If you pay peanuts you get monkeys

Deze marktconsultatie wordt gedaan vanwege het aflopen van de huidige opdrachtverlening omtrent het vervoer van de burgemeester van de gemeente Venlo in zijn eigen dienstvoertuig (chauffeursdiensten). De scope van de te verlenen opdracht betreft het vervoer van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en/of de directie van de gemeente Venlo in de dienstauto van de gemeente Venlo. Het vervoer betreft voor ca. 98% geplande chauffeursdiensten. Het betreft het vervoer naar en ophalen van vooraf opgegeven adressen en tijdstippen. De adressen zijn veelal gelegen in Limburg, maar kunnen ook door heel Nederland liggen en in het grensgebied van Duitsland. Incidenteel kan een niet vooraf geplande dienstrit
voorkomen. Een deel van de opdracht, namelijk de korte ritten (tot tijdsduur van ongeveer 3 uur voor de totale rit), zullen in principe door een medewerker van de gemeente Venlo worden uitgevoerd. Vanaf het moment dat de medewerker van gemeente Venlo het Certificaat Directiechauffeur D1 heeft behaald zal deze medewerker, in beginsel voor een jaar, als chauffeur van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en/of de directie de korte ritten uitvoeren. De opdracht betreft voornamelijk:
• Vervoeren – ophalen thuis / afgesproken locatie*
• Vervoeren – brengen naar Stadskantoor / afgesproken locatie*
• Vervoer van te voren bekende ritten*
• Vervoer niet-bekende ritten (ad-hoc)
• Schoonhouden dienstauto**
• Aanbieden dienstauto voor onderhoud/apk keuring/bandenwissel**
• Aandacht voor rijvaardigheid en veiligheid (inclusief EHBO/AED) tijdens de dienstrit
• Aandacht voor de integriteit van de chauffeur
• Aandacht voor representativiteit van chauffeur
(* – indien de uit te voeren dienst/rit een korte rit betreft laat gemeente Venlo deze veelal door de eigen medewerker uitvoeren, met een proefperiode van een jaar)
(** – indien de medewerker van de gemeente Venlo wordt ingezet, zal deze ook deze diensten uitvoeren. De inschrijver neemt deze taken over indien opdrachtgever hierom verzoekt.)

Optioneel kan gemeente Venlo de opdrachtnemer verzoeken om relevante trainingen op het gebied van rijvaardigheid en veiligheid voor de eigen medewerker van de gemeente Venlo te verzorgen. Incidenteel kan het door omstandigheden ook voorkomen dat opdrachtnemer wordt ingezet voor het uitvoeren van korte ritten, mocht de eigen medewerker van de
gemeente Venlo verhinderd zijn of als dit omwille van de veiligheid van de burgemeester het college van burgemeester en wethouders en/of de directie nodig is.

Het doel van deze marktconsultatie is om vrijblijvend:

    • Informatie te verkrijgen vanuit de markt over de mogelijkheden die er zijn om de behoefte te vullen;
    • Te onderzoeken of marktpartijen interesse hebben en mogelijkheden zien voor het leveren van de gevraagde chauffeursdiensten.De aanbestedingsprocedure die mogelijk zal volgen op deze marktconsultatie heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één inschrijver.

De opdracht omvat Representatief en Veilig (Security) Personenvervoer van de burgemeester, leden college van burgemeester en wethouders en/of de directie van de gemeente Venlo in het eigen dienstvoertuig van de gemeente Venlo.
De gemeente Venlo merkt uitdrukkelijk op dat de invulling / inhoud van de opdracht sterk afhankelijk is van de persoon van de burgemeester van de gemeente Venlo. De persoon van burgemeester en/of de samenstelling van het college en de directie kan gedurende de looptijd van de opdrachtverlening wijzigen. De inhoud van de chauffeursdienst zou dan ook kunnen wijzigen

Op welke wijze de opdracht uitgevoerd / ingevuld wordt laat de gemeente Venlo zoveel als mogelijk over aan de inschrijver.
Het doel is dat de burgemeester, leden van college van burgemeester en wethouders en/of de directie van de gemeente Venlo tegen de best mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding in het dienstvoertuig van de gemeente Venlo vervoerd wordt door een vaste chauffeur (met vaste vervanger) die niet alleen beschikt over een grote mate van rijvaardigheid, maar ook integer
en representatief is en het veiligheidsaspect van de burgemeester, leden van college van burgemeester en wethouders en/of de directie kan waarborgen. Gemeente Venlo vindt het daarbij van groot belang dat de dienstverlening plaatsvindt conform (contractuele) afspraak en de samenwerking met de opdrachtnemer zich positief blijft ontwikkelen.
Gedurende de looptijd van de opdrachtverlening zullen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) dan ook worden gemonitord en geëvalueerd, als onderdeel van het contract-management.

De marktconsultatie dient om te onderzoeken welke partijen in de markt deze dienstverlening kunnen en willen leveren en als hulpmiddel voor gemeente Venlo bij het opstellen van een passend programma van eisen voor de op deze marktconsultatie volgende aanbesteding. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan vervolgactiviteiten. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de markconsultatie.

Gemeente Venlo is vrij de ontvangen informatie van de marktpartijen te verwerken in haar aanbestedingsdocumenten. Marktpartijen kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen. Door deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie door de werkorganisatie mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) het
vervolgtraject. Tevens verklaart de deelnemende marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

De marktconsultatie bestaat uit het beantwoorden van een kleine twintig schriftelijke vragen.

Bron: Tenderned 30 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245517

1 thought on “Marktconsultatie representatief vervoer B&W en/of directie Venlo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *