Marktconsultatie Leerroutes en modules Wet inburgering 2021 Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Leerroutes en modules Wet inburgering 2021 Hoeksche Waard

©Duo 2019
Fragment inburgeringsexamen video Duo

Per 1 juli 2021 treed de nieuwe Wet Inburgering in. Met deze nieuwe wet verandert het inburgeringsstelsel met als doel dat inburgeraars de kans krijgen een goede start te maken in Nederland. Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt, nadrukkelijk samen met andere wetgeving binnen het sociaal domein, in het bijzonder de Participatiewet, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in een specifiek beleidsdoel voor het nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1) en kennis van de
Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject. Het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt een centraal principe: de gemeente voert de regie op de uitvoering van de inburgering, maar inburgeringsplichtigen blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen het sociaal domein. Met de regie die de gemeenten met de nieuwe inburgeringswet krijgen, wordt beoogd de gemeenten in de juiste positie te brengen om de gewenste verbindingen te leggen waarmee inburgering onderdeel wordt van een integrale aanpak door de gemeente. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor o.a. het afnemen van de brede intake, de (maatschappelijke)begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod. Net zoals in het huidige inburgeringsstelsel zijn vreemdelingen die in het bezit zijn van een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel inburgeringsplichtig. Dit zijn statushouders en hun familie- of gezinsleden, gezinsmigranten en een groep overige inburgeringsplichtigen. 

Als voorbereiding op het op te stellen Programma van Eisen, wil de gemeente Hoeksche Waard deze marktconsultatie uitvoeren. Het Inkoopbureau West-Brabant voert de begeleiding van de aanbesteding uit en fungeert als aanspreekpunt tijdens deze marktconsultatie. De gemeente spreekt over drietal leerroutes binnen de Wet inburgering per 1 juli 2021. Het gaat om de onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. De gemeente verwacht dat ongeveer 90% van de inburgeringsplichtigen behoren tot de B1- of de Z-route. In aantallen gaat de gemeente uit van ongeveer 40 inburgeringsplichtigen. De onderwijsroute heeft de gemeente uitbesteed aan de gemeente Rotterdam. Voor de andere twee routes, de B1- en Z-route, wenst de gemeente de uitvoering in te zetten bij lokale partners op het eiland.

De eerste stap in de marktconsultatie betreft een schriftelijke consultatie. Dit betekent dat de marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd wordt, waarna geïnteresseerde partijen hun antwoorden op de 30 vragen kunnen inzenden aan de gemeente. Om de voortgang in de marktconsultatie te behouden verzoekt de gemeente u uw antwoorden op de vragen met gebruik van de antwoordlijst bij de marktconsultatiedocumenten uiterlijk 18 september 2020 11:00 uur toe te zenden aan de contactpersoon. De gemeente verzoekt u uw antwoorden tijdig voor bovengenoemde datum toe te zenden, zodat de gemeente zich een zo volledig en nauwkeurig beeld van de markt kan vormen, en een goede afweging te maken voor de uit te nodigen marktpartijen voor stap 2 (mondelinge consultatie) van de marktconsultatie.

AN Inkoop bureau Brabant West? Hoeksche Waard is toch Zuid-Holland? Anders zou Gerard Cox er toch nooit over zingen. Verder valt op dat inburgering nog steeds vooral over taal gaat en over kennis van de maatschappij, en vergeten wordt cultuur (in de meest brede zin van het woord) en samenleving.

Bron: Tenderned 2 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204276

1 thought on “Marktconsultatie Leerroutes en modules Wet inburgering 2021 Hoeksche Waard

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *