Marktconsultatie “Inburgering Dongemond regio” Drimmelen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie “Inburgering Dongemond regio” Drimmelen

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in. Met deze nieuwe wet verandert het inburgeringsstelsel met als doel dat inburgeraars de kans krijgen een goede start te maken in Nederland. Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt, nadrukkelijk samen met andere wetgeving binnen het sociaal domein, in het bijzonder de Participatiewet, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in een specifiek beleidsdoel voor het nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het
inburgeringstraject. Het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt een centraal principe: de gemeente voert de regie op de uitvoering van de inburgering, maar inburgeringsplichtigen blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht.

De aan deze markconsultatie deelnemende gemeenten zijn de 4 Dongemond gemeenten, te weten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. De Dongemond gemeenten werken op verschillende gebieden samen en hebben de intentie om ook voor de inburgering in gezamenlijkheid op te trekken. Deze marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen en op basis daarvan een geschikte inkoopstrategie bepalen. Met de marktconsultatie willen we marktinformatie verkrijgen die als input kan dienen voor de te houden aanbesteding. Met de marktscan beogen we een beter inzicht te krijgen in de markt en de (on)mogelijkheden voor de aanbesteding. De Dongemond gemeenten bepalen op basis van de input en
in afstemming met de beleidsmatige uitgangspunten welke richting er genomen wordt in het aanbestedingstraject. De gemeenten nemen hierbij de algemene beginselen voor aanbesteden in acht. De Dongemond gemeenten willen door middel van deze marktconsultatie antwoorden krijgen op een aantal in het aanbestedingsdocument geformuleerde vragen.

De eerste stap in de marktconsultatie betreft een schriftelijke consultatie. Dit betekent dat de marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd wordt, waarna geïnteresseerde partijen hun antwoorden kunnen inzenden via TenderNed.
Om de voortgang in de marktconsultatie te behouden wordt u verzocht uw antwoorden op de vragen met gebruik van het bij de consultatiedocumenten gevoegde formulier
uiterlijk 16 maart 2021 10.00 uur via de berichtenmodule in TenderNed toe te zenden aan de contactpersoon. De gemeenten verzoeken u uw antwoorden tijdig en volledig voor bovengenoemde datum toe te zenden, zodat de gemeenten zich een zo volledig en nauwkeurig beeld van de markt kunnen vormen, en een goede
afweging kunnen maken voor het eventueel uitnodigen van marktpartijen voor een mondeling vervolg. Op basis van de reacties op de marktconsultatie kunnen de gemeenten besluiten om één, enkele of alle partijen uit te nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. Het initiatief hiertoe ligt uitsluitend bij de gemeenten. Hierover wordt u na sluiting van de indieningstermijn geïnformeerd. 

Bron: Tenderned 2 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221062

NDR Verleden jaar spraken we van een mogelijke tsunami aan consultaties ivm deze wet. Inmiddels zijn we circa 6 marktconsultaties verder en zijn er al gemeenten die voor de inburgering aanbestedingen hebben geplaatst (o.a. Den Haag)

 

 

1 thought on “Marktconsultatie “Inburgering Dongemond regio” Drimmelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *