Rekenkamerrapport gepubliceerd: raad onvoldoende geïnformeerd Amare – Aanbestedingsnieuws

Rekenkamerrapport gepubliceerd: raad onvoldoende geïnformeerd Amare

In november 2020 verscheen een rapport van de Rekenkamer van Den Haag naar de bouw van cultuurcentrum Amare. Dat is een lijvig rapport geworden, onder andere met medewerking van VU-hoogleraar Aanbestedingsrecht Chris Jansen. Uit het rapport blijkt dat het college steeds de kosten lager gepresenteerd heeft dan deze in werkelijkheid waren. Het rapport is ook interessant voor inkopers omdat het ingaat op de vraag welke keuze er aan een DBM-contract ten grondslag liggen. Daarnaast is de opdracht aanbesteed met een concurrentiegerichte dialoog. Dus toch de moeite waard om te lezen:

De gemeente heeft tijdens de aanbestedingsfase de beslissing genomen om de opdracht tot realisatie van de nieuwbouw van het OCC aan te besteden op basis van de procedure van de
concurrentiegerichte dialoog. Dat vindt het rapport wel te begrijpen. Den Haag overwoog zelf voorafgaand aan de cgd, getuige een collegebrief:

Omdat de opgave vraagt om vroegtijdige goede afst / emming tussen de opdrachtgever en de inschrijvers (consortia) over de uitvraag, past een concurrentiegerichte dialoog het beste.

De mogelijkheden tot het gebruik van deze bijzondere aanbestedingsprocedure zijn wettelijk weliswaar aan banden gelegd, maar gelet op de aard en complexiteit van de opdracht, alsook de verdere feiten en omstandigheden van het geval, mocht de gemeente er van uitgaan dat toepassing van de procedure binnen de wettelijk voorziene mogelijkheden paste. De gemeente heeft zich ook overigens gerealiseerd dat gebruik van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog doelmatiger was dan gebruik van een reguliere openbare of niet-openbare procedure.725

Het is niet op zich verkeerd maar loopt desondanks niet goed af, zoals ook verderop in het rapport wordt beschreven bij p. 244. Door te kiezen voor DBM moet de gemeente de model basisovereenkomst/UAV GC 2005 integraal toepassen. Dat heeft tot gevolg dat de gemeente voor inspraak op het ontwerp moet ingrijpen vóórdat de bieding is gedaan. Alles na de aanbieding is dan ontwerpvrijheid van de aannemer.

In de kern komt de kwestie er op neer dat Cadanz, de Instellingen en de gemeente lange tijd op zoek zijn geweest naar de grenzen van de mogelijkheden van de Instellingen om – binnen de kaders van de eisen van de VS – ‘in te breken’ op door Cadanz gekozen oplossingen. In de voortdurende discussies waartoe dit heeft geleid, hebben de Instellingen zich op het standpunt gesteld dat Cadanz met bepaalde oplossingen ófwel afweek van eisen van de VS, ófwel – wanneer van een afwijking geen sprake zou zijn – de door de Instellingen voorgestelde alternatieve oplossingen optimalisaties waren die binnen de scope van de eisen van de VS vielen. Cadanz heeft zich in die discussies op het standpunt gesteld dat in het laatste geval geen sprake is van optimalisaties, maar van oplossingen waarmee in feite van de eisen van de VS wordt afgeweken en waarvoor de gemeente derhalve een wijziging van de overeenkomst diende op te dragen.

Aanbestedingsnieuws ziet aan alle kanten pogingen om te onderhandelen en om duidelijk voet bij stuk te houden en geen onderhandeling aan te gaan. Of dat nu is met de wezenlijke wijziging of door in te grijpen op de basisovereenkomst. Steeds is het nodig om onderling af te stemmen en is daar niet voldoende ruimte voor in het juridische proces, ook al is er dan bij de dialoog-aanbesteding nog meer dialoog dan andere aanbestedingen, het is gewoon niet genoeg om onderlinge onzekerheden en onwenselijk inspelen op elkaars verwachtingen, op te helderen.

Het rapport is niet mals over de beslissing om nadere afspraken te maken met Cadanz nadat een overeenkomst is gesloten (op 22.9-2015). Daarmee is de opdracht gewijzigd en dat mag alleen volgens de in de Aanbestedingswet genoemde kaders. Dus toch een rechtmatigheidsooordeel. Maar niet zo uitgebreid, daarvoor is eigenlijk nader onderzoek nodig, zo concludeert het rapport ten leste.

Was het doelmatig? Je zocht een gebouw. Is er een gebouw, ja. Tot zover is het doelmatig. Kunnen de eindgebruikers het ook gebruiken? Dat is niet bekend. Corona gooide roet in het eten. Stort het in elkaar als je met je ogen knippert? Dat is nog onbekend. In Den Haag knipperen mensen niet meer met hun ogen. Dat kan niet met al die duurzame bollenplaatvloeren. Maar ze zullen toch niet nog eens tegen dezelfde steen lopen. Het is gebouwd naar een ontwerp van NOAHH dus misschien is het toch een vorm van een ark die de zondvloed gaat overleven.

Bevinding 6 De beslissing van de gemeente om na de totstandkoming van de overeenkomst nadere afspraken met Cadanz te maken, is mogelijk strijdig met artikel 2.163a van de Aanbestedingswet (Aw 2012) dat bepaalt dat een wijziging van de opdracht uitsluitend zonder nieuwe aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden in de gevallen genoemd in de artikelen 2.163b t/m 2.163g Aw 2012.

Dat is ook gebeurd tijdens de contract management fase. door het DO/VO op te splitsen in deelfasen, waarbij de opdracht heel anders is geworden dan oorspronkelijk voorzien. Helaas zoekt het rapport dat niet verder uit omdat het alleen kijkt naar de doelmatigheid van de aanbesteding en niet naar de rechtmatigheid ervan (p.242)

 

Zie ook:
Rapport onderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex (raadsinformatie.nl)

Hoe Amare tot stand is gekomen | Amare

NRC: topambtenaar ontslagen om bevoordelen VWS – Aanbestedingsnieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *