Kuip project Feyenoord City in Bestuurlijke Limbo door supply chain issues – Aanbestedingsnieuws

Kuip project Feyenoord City in Bestuurlijke Limbo door supply chain issues

©Rotterdam 2020

Aanstaande woensdag staat Feyenoord City opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Roseknoop, staat er op de agenda, maar dat is dan voor kenners al wel genoeg om te weten, dat het hier eigenlijk om Feyenoord City gaat. En uit de bestuurlijke stukken blijkt, dat het oorspronkelijke plan de Kuip te slopen voor een nieuwe, zoals op de afbeelding hiernaast, nog niet van tafel is.

Eerder dit jaar werd al de conclusie getrokken dat er in elk geval circulair gesloopt zou worden ten bate van het project, dat in delen bekend wordt gemaakt en op basis van een motie steeds moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu is er door het collegebestuur gekozen voor nieuwbouw en de nieuwbouw tegelijk wordt uitgesteld. Van een definitief afstel is echter geen sprake, blijkt uit de collegebrief. Stadion Feijenoord vindt het project “nog steeds realiseerbaar” . In nog weer een andere brief die ook is afgedaan bij de procedurevergadering en geagendeerd staat bij die Tijdelijke Commissie,

Het proces verloopt daarom uiterst warrig, steeds wordt op onderdelen iets bekend. Reden genoeg voor Aanbestedingsnieuws om de brief even goed door te lezen en die verdient zeker geen schoonheidsprijs voor bestuurlijke duidelijkheid. Het begint er al maar mee dat er onder hetzelfde nummer wel 5 varianten zijn op de brief van de voortgangn Zie hier: https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/44d659ad-9f4e-4603-ba25-7d83cdfed197?documentId=60df75bc-6a04-49d0-8073-a7b4ff3d25f1 en mirror: Document RotterdamRaad – [22bb003852] Collegebrief over voortgangsrapportage Feyenoord City 8 ( april 2022 ) – iBabs RIS

In april is er een rapport met een alternatievenvergelijking van de sloop verschenen. Naar aanleiding daarvan heeft de Aanbestedingsnieuws ook even gekeken en begrijpt niet helemaal waarom een collegebestuur hier zomaar mee weg kan komen. Nieuwbouw van een stadion dat in de plaats van de Kuip moet komen niet op de lange baan, en een vreselijk onduidelijk sloopplan dat steeds in delen aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Dus als de gemeenteraad 1 dagje slaapt en de gemeente 1000 sloopplannen aankomt in een zomervakantiemaand, dan wordt zomaar zonder toestemming van de lokale democratie de Kuip gesloopt Feyenoord bekend gemaakt dat nieuwbouw beter voldoet en de Kuip niet wordt gerenoveerd. Echter ook een nieuw stadion komt er ook niet vanwege de “dynamiek op de grondstoffen- energie en kapitaalmarkt.

 In november 2021 heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt een alternatievenvergelijking uit te zullen laten voeren waarbij de bouw van het nieuwe stadion wordt afgezet tegen twee verbouwalternatieven van De Kuip. Als resultaat daarover is in april het rapport ‘Stadion Feyenoord – Alternatievenvergelijking’ verschenen.

De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw voldoet beter met het oog op inhoudelijke eisen, financiële randvoorwaarden (bouwkosten in relatie tot de businesscase) en mogelijke procesrisico’s. Uit het rapport kan dus geconcludeerd worden dat de grootschalige renovatie van De Kuip feitelijk niet meer aan de orde is.

In de begeleidende notitie, die voorlag bij de BVO, wordt geconstateerd dat het, gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, niet verstandig is de nieuwbouwvariant of enige andere variant nu naar de markt te brengen. Wel zouden (zonder dat duidelijk is of en zo ja, wanneer deze verbeterde situatie zich voordoet) de voorbereidingen voor een nieuwbouwvariant in die periode andermaal moeten doorgaan, inclusief onderzoeken naar besparingen en verbeteringen. Gelet op de grote onzekerheden acht de BVO Feyenoord dit echter niet opportuun.Op 21 april jl. heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt te willen stoppen met de voorbereiding van het nieuwe stadion. Men acht een nieuw stadion onder de huidige marktomstandigheden niet haalbaar en vindt het daarom niet opportuun op dit moment de voorbereidingen door te zetten en wil zich richten op een langer verblijf in De Kuip.
Naar aanleiding van dit besluit hebben wethouder FOHGP en BWEG per brief van 21  april jl. aan uw raad laten weten dat wij ons samen met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en andere stakeholders zullen beraden op wat dit betekent voor de gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Omdat als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. ons college demissionair is, is aangegeven
dat een voorstel over de te kiezen koers naar verwachting door het nieuwe college zal worden afgerond en aan uw raad zal worden voorgelegd.
Zoals de betrokken wethouders al in uw Tijdelijke Commissie Bestuur aangaven, menen wij dat er geen sprake is van een definitief afstel (nadruk red AN) van het nieuwe stadion.

Zoals gezegd, heeft de BVO aangegeven het niet opportuun te vinden verder te werken aan de voorbereiding van het nieuwe stadion gezien de onduidelijke vooruitzichten op de markt en voorlopig in De Kuip te blijven. Hieruit trekken wij de conclusie dat men op termijn nog steeds een nieuw stadion wil. Wij zien hiervoor geen andere locatie dan die in Feyenoord City is voorzien. In deze brief gaan wij zoals toegezegd in uw Tijdelijke Commissie Bestuur in op de actuele stand van zaken en op de vragen die zijn gesteld in uw commissie.

Ook opvallend. In 2019 zijn dus toch aandelen uitgegeven en de stad heeft er 4365 van, met een bijbehorend stemrecht in Stadion Feijenoord NV van 0,00023%. Hoe zit het dan ook weer met dit artikel uit juni 2019?  https://www.ad.nl/rotterdam/verkoop-van-aandelen-feyenoordstadion-dat-kan-nog-jaren-duren~a242da4d/ Verder vroeg Aanbestedingsnieuws zich uiteraard af of het niet moet worden aanbesteed als gevolg van het Didam-arrest. Maar dat viel in het bestek van dit artikel niet precies uit te zoeken, veel te ingewikkeld.

Gun First, Ask Questions Later noemde Aanbestedingsnieuws het al veel vaker. Eerst aanbesteden en dan vast voorbereidende werkzaamheden, waarbij het project al voor 99% is afgerond en daarna het bestuurlijke traject in gang zetten waarbij alle hinder achteraf als alles al in kannen en kruiken is, pas in gang wordt gezet en een verblufte raad meedelen, dat het project nu in een te late fase is om terug te draaien, de zogeheten “rijdende trein”, terwijl die trein dan al met minstens 75% van de wielen het station van bestemming is binnengereden en alleen het achterste wiel nog echt daarbuiten staat. Waar kennen we dit van? Van de aanbesteding van de renovatie van het Oosterpark van Amsterdam. Die is begonnen, zonder dat er ooit een democratisch besluit is genomen om de renovatie te gaan beginnen.

Goed opletten dus of er niet stiekem een aanbesteding voor een cryptische herontwikkeling verschijnt, of dat er ineens alsnog een sloopkogel wordt ingereden. Maar ja hoe ver ga je dan, moet er niet ook een vliegverbod boven het betreffende gebied? De lokale democratie zou naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws niet zo uitgevochten hoeven worden, als besturen ook een democratisch nee incasseren kunnen, is er eigenlijk geen enkel probleem om de aanbesteding zorgvuldig ná de planprocedure pas in gang te zetten.

Aanbestedingsnieuws begrijpt niet helemaal waarom een collegebestuur hier zomaar mee weg kan komen. Nieuwbouw van een stadion dat in de plaats van de Kuip moet komen niet op de lange baan, en een vreselijk onduidelijk sloopplan dat steeds in delen aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd op een nog onbekende datum.  Dus als de gemeenteraad 1 dagje slaapt en de gemeente met 1000 sloopplannen aankomt in een zomervakantiemaand, dan wordt zomaar zonder toestemming van de lokale democratie de Kuip gesloopt. En dat wordt er allemaal in een noodtempo doorgedrukt als het hele college ontbreekt als gevolg van de verkiezingen.

PLAN OPenbRuimte-Document RotterdamRaad – [22bb003852] Collegebrief over voortgangsrapportage Feyenoord City 8 ( april 2022 ) – iBabs RISx

1 thought on “Kuip project Feyenoord City in Bestuurlijke Limbo door supply chain issues

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *