Infarct Circulaire economie: Ollongren wijst alle kanten behalve… – Aanbestedingsnieuws

Infarct Circulaire economie: Ollongren wijst alle kanten behalve…

Minister Ollongren(D66) heeft wat geantwoord op vragen van kamerleden Özütok en Kröger (beide GroenLinks) of het klopt dat het nog niet wil vlotten met de circulaire economie. Het zijn wel antwoorden, maar niet op de vragen. De Minister spreekt tegen dat overheden niets doen, maar vraag haar niet wat de overheden dan allemaal doen aan die circulaire economie want dan begint ze over haar MVI-ZET de zelfevaluatietool.

Startcirculair een adviesbureau voor overheden en Subtracers, een adviesbureau dat innovatiesubsidies en milieusubsidies aanvraagt, lieten in november vorig jaar weten: “gemeenten weten zich geen raad met de circulaire economie. Gemeenten formuleren allerlei ambities maar die vertalen zich niet in concrete acties, tenminste volgens het onderzoek van StartCirculair en SUBtracers. Felle conclusies die ze trokken, naar aanleiding van een onderzoek naar de coalitieakkoorden van een representatief aantal gemeenten.

Kunnen de gemeenten het soms niet? Dat stelt dat adviesbureau, dat het allemaal heel ingewikkeld is voor gemeenten, om de weg te vinden in Europese subsidies en dat je veel moet netwerken om financieringen binnen te halen. De kamerleden willen nu weten of het klopt dat de gemeenten niks uitvoeren om de circulaire economie van de grond te krijgen, zoals de onderzoekers stellen en wat de Minister daar dan aan gaat doen.

duurzaam boven de drempel

Schoorvoetend geeft Ollongren nog wel toe dat er gemeentes zijn die wel ambities formuleren maar daar verder niets mee doen. Ambities worden wel geformuleerd, maar dat wordt niet verder uitgewerkt. In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (UPCE) dat binnenkort aan de Kamer zal worden aangeboden, gaat het kabinet verder in op de samenwerking met de overheden.

“Veel gemeenten hebben wél de ambitie, maar geven niet of nauwelijks aan hoe ze de circulaire economie willen vormgeven en hoe ze circulair ondernemerschap gaan stimuleren,” aldus Bas Douma van StartCirculair, een ander adviesbureau voor organisaties die duurzaam advies willen.  De bedrijven hebben zich ontfermd over de coalitieakkoorden van de gemeenten en hebben daaruit de conclusie getrokken dat gemeenten er geen raad mee weten.

Bij vraag 3 springt Minister Ollongren helemaal de bocht uit. Ollongren denkt dat gemeenten helemaal geen advies van derden nodig hebben. RVO en PIANOo hebben al alle kennis die gemeenten nodig hebben. En als er iemand nog op de een of andere manier aan nieuw verworven kennis komt, is het de bedoeling dat die kennis met deze rijkskennisplatforms gedeeld wordt.

Gemeenten, maar ook provincies en waterschappen zijn prima in staat om hun eigen ambities te formuleren en daar uitwerking aan te geven. In een  aantal gevallen kan het uitwisselen van kennis daaraan ondersteunend zijn. Op verschillende manieren wordt kennis over de circulaire economie reeds aangeboden, zoals circulairondernemen.nl (met onder andere een draaiboek voor gemeenten), hetgroenebrein.nl (kenniskaarten) en de websites van RVO en Pianoo (maatschappelijk verantwoord inkopen). Het is de bedoeling dat nieuwverworven kennis met deze platforms wordt gedeeld. In het UPCE zal nader worden ingegaan op de verdere samenwerking tussen de overheden.

Private kennisontwikkeling is blijkbaar helemaal niet nodig in de libertaire EUconomie van Mark Rutte. Iedereen die geld wil verdienen aan een goed idee, een nieuwsartikel, een briljant gat in de markt of een business model in advisering aan kleinere overheden moet dat niet alleen zonder de overheid doen… opgepast: de overheid doet dat nu zelf. In dit kader kunnen we dus ook zien dat een ambtenaar van de provincie Noord-Holland een plan heeft voor bermgrassap ter vervanging van strooizout.

Ollongren onderschrijft de conclusie ook niet dat gemeenten “niets doen” aan circulair inkopen. Ollongren blijkt vooral een andere visie te hebben op wat  “doen” betekent, waarbij dat doen weer voor een belangrijk deel uit praten bestaat. En daarnaast leernetwerken en pilots ondersteunen en ondertekenen. Volgens de beantwoording bij vraag 4

“blijkt dat veel gemeenten reeds werken aan circulair inkopen. Dit blijkt ook uit de ondertekenaars van de Green Deal Circulair inkopen 1.0 en 2.04. In 2018 en 2019 ondersteunt het Rijk de medeoverheden daarnaast met een extra impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen vanuit de Klimaatenveloppe. Zo zijn er leernetwerken waarin kennis wordt opgedaan en gedeeld, en worden er pilots ondersteund met expertise bij medeoverheden. “

Actieplannen, Green Deals, leernetwerken, 3a3 Publishing komt er haar bed niet voor uit. Stimuleer 3a3 Publishing nou eens, moeten we nou circulair ondernemen of niet, zeg! Nee, schrijf anders eens een tender uit met wat ik jullie duurzaam wil verkopen. Ook al niet? Hup hup. Aan de slag. Stimulééééér. Ondersteun mij! Zo heeft 3a3 echt helemaal nergens zin in hoor.

Dan is er nog een vraag 5 maar daar komt helemaal geen antwoord op. De vraag is of gemeenten belemmeringen ervaren en Ollongren antwoordt daarop met dat het Rijk 150 belemmeringen ter zake van  het EU Afvalbeleid heeft weggepoetst. Alle ellende in de circulaire wereld bleek te liggen aan de Handreiking Zeer Zorgwekkende Stoffen Wat staat dat nu precies circulair ondernemen in de weg? Bij het inkopen van duurzaam kankerverwekkend kunstgras in plaats van gewoon gras?

Nou dan is er nog wat zie andere vraag antwoord en dan vragen de kamerleden om een overzicht van wat de gemeenten dan al bereikt hebben. Dat gaan de gemeenten nu zelf hun aanbestedingen op duurzaamheid evalueren. En daarom is er tot op heden dus nog niks gedaan omdat die zelfevaluatietool niet beschikbaar was.

In de zomer van 2018 is de MVIzelfevaluatietool (MVI-ZET) beschikbaar gekomen waarmee onder andere gemeenten voor zichzelf kunnen bijhouden welke rol MVI speelt in hun aanbestedingen. Hieruit kunnen ook landelijke ontwikkelingen worden afgeleid zonder dat deze herleidbaar zijn tot individuele gemeenten. Op basis van deze en andere bronnen zullen we u in de eerste helft van 2019 informeren over de vorderingen op het gebied van MVI (inclusief circulair
inkopen).

Het is als Oud-Hollands ganzenborden maar dan van vergeetput naar vergeetput.

Doen de gemeenten niets, dat komt dan omdat zij niet voldoende kennis hebben.
Hebben zij niet voldoende kennis => Dan moeten zij dat vragen aan RVO/PIANOo.
Hebben zij wel voldoende kennis => dan moeten zij die delen met de andere gemeenten via kennisnetwerk PIANOo.
Schiet het al een beetje op met die resultaten van dat RVO/PIANOo => De uitvoering daarvan ligt bij gemeenten =>
Hoeveel gemeenten voeren dat al uit => dat gaan de gemeenten binnenkort zelf evalueren.

Tijd voor een extra dijk rondom het Ministerie van Economische Zaken om al het ambtenarenzweet buiten de deur te houden. Jongens jongens jongens, wat is er dus weer hard gewerkt aan de circulaire economie. Allemaal handtekeningen en een zelfevaluatietool.

En voor het geval iemand in die ZelfEvaluatieTool vindt dat het nog niet opschiet, hoppa: nog meer handtekeningen onder documenten. En als de externe adviesbureaus dan klagen dat het niet opschiet: nog maar weer eens een startnotitie met allemaal handtekeningen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1377.html

2 thoughts on “Infarct Circulaire economie: Ollongren wijst alle kanten behalve…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *