Huisvesting faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen – Aanbestedingsnieuws

Huisvesting faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen

Impressie: © Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRG) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een modern, internationaal georiënteerd instituut dat al meer dan vier eeuwen bestaat en rond de 4000 studenten en zo’n 400 medewerkers heeft. De faculteit ziet zichzelf als een organisatie waarin onderwijs en onderzoek plaatsvinden in een klimaat van vrijheid van mening en meningsuiting. Open verhoudingen, diversiteit, betrokkenheid en samenwerking zijn begrippen daarbij die binnen de organisatiecultuur van de faculteit worden gekoesterd. De FRG heeft behoefte aan een eigen omgeving en zal verhuizen naar de Oude Boteringestraat 18 in Groningen, waar voorheen de Openbare Bibliotheek Groningen gehuisvest was. Het gebouw is in 1992 gerealiseerd door de architect Giorgio Grassi en heeft een omvang van circa 8.000 m2 bvo. Met de renovatie en uitbreiding verandert de functie van het gebouw van traditione

el bibliotheekgebouw naar een faculteitsgebouw met studie- en kantooromgeving voor studenten en medewerkers. Het gebouw dient aangepast te worden naar de nieuwe functionele en technische eisen voor de FRG. De uitbreiding betreft een extra verdieping op het gebouw, met het oog op de ruimtebehoefte van 10.000 m2 BVO. Daarnaast is in het ontwerp in het bijzonder aandacht besteed aan daglichttoetreding, installatietechnische aanpassingen en een aanzienlijke herziening van de ruimtelijke indeling. Door een ontwerpteam bestaande uit Inbo i.c.m. Cruz y Ortiz als architecten, abtWassenaar als constructie-adviseur, Syperda Hardy als installatie-adviseur en Peutz als adviseur bouwfysica en brandveiligheid is het ontwerp gemaakt. In het gebouw worden de 4 verdiepingen ingericht als kantooromgeving voor de medewerkers. Op de begane grond en in het souterrain worden voornamelijk onderwijszalen, overlegplekken en studieplekken gerealiseerd. in de kelder bevindt zich de fietsenstalling.

De aard van de werkzaamheden is in hoofdlijnen als volgt te beschrijven:
– verwijderen van het interieur en de installaties uit het bestaande gebouw;
– toevoegen van een extra bouwlaag;
– realiseren van een patio over 4 bouwlagen;
– toevoegen nieuwe verbindingen tussen diverse bouwlagen
– aanbrengen van nieuwe werktuigkundige en elektrotechnische installaties.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012 en het Europese deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het object van aanbesteding betreft de integrale uitvoeringsopdracht. Een integrale opdracht betekent dat de bouwkundige en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden in één opdracht zijn gecombineerd. Dit vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Naast de technische voordelen van één perceel beoogt de aanbesteder door het aanbesteden in één perceel een coördinatievoordeel te behalen en de kans op bouwfouten daarmee te verkleinen. Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan vijf, zullen de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria.

Na de selectiefase volgt de gunningsfase. De vijf meest geschikte gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot
deelname daaraan. Bij de start van de gunningsfase worden de aanbestedingsstukken verstrekt. Deze bestaan naar de huidige inzichten onder meer uit:
1. Modelovereenkomst(en) uitvoeringsopdracht incl. Algemene Voorwaarden van de RUG d.d. juni 2016;
2. bouwkundig en installatietechnisch bestek TO;
3. gunningsleidraad.
De inschrijvingen zullen beoordeeld worden conform het gunningscriterium. Dat is de beste prijs-kwaliteitverhouding
(BPKV). Dat criterium zal in de gunningsleidraad nader zijn uitgewerkt. De inschrijvers zullen gevraagd worden om:
– prijs, betreffende de aannemingssom;
– kwaliteit, betreffende een plan van aanpak, gericht op onder meer de bouwplaatsinrichting, de in te zetten sleutelfiguren,
samenwerking met de RUG (VGI, FB en gebruikers) en het ontwerpteam en kwaliteitsborging.

Bron: Tenderned 29 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223544

1 thought on “Huisvesting faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *