Houtoogstwerkzaamheden voor Staatsbosbeheer II – Aanbestedingsnieuws

Houtoogstwerkzaamheden voor Staatsbosbeheer II

Foto: Pixabay.com/JWVein

Sinds Staatsbosbeheer werd opgericht in 1899 beheert Staatsbosbeheer in opdracht van de overheid bossen en –vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw- ook andere natuurgebieden, zoals graslanden, duinen, heidevelden. Het totale areaal in beheer bij Staatsbosbeheer is ongeveer 270.000 hectare in totaal is dit circa 45% van alle bossen en natuurterreinen in Nederland. Daarmee is Staatsbosbeheer de grootste terreinbeheerorganisatie van ons land. Dit is een grote verantwoordelijkheid en daar zijn we trots op. De doelstellingen van Staatsbosbeheer zijn:
– Het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van bossen, natuurgebieden, landschappen en cultuurhistorische waarden in de terreinen van Staatsbosbeheer;
– Het bevorderen en mogelijk maken van recreatie in de terreinen van Staatsbosbeheer;
– Het produceren van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen zoals hout en biomassa.

Sinds 1 januari 1998 is de organisatie verzelfstandigd en bezit Staatsbosbeheer rechtspersoonlijkheid als publiekrechtelijk rechtspersoon met wettelijke taak op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (Stb. 1997, 514). Was voorheen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Staatsbosbeheer; nu is dat de Raad van Toezicht. Wel zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit en de 12 provincies de grootste opdrachtgevers van Staatsbosbeheer. Zij dragen een groot deel bij aan het budget. Daarnaast verwerft Staatsbosbeheer overige inkomsten voornamelijk uit in gebruik geven van grond en gebouwen, de verkoop van hout en biomassa, en uit recreatie. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van
burgers, bedrijven en maatschappelijke verbanden.

Staatsbosbeheer beheert in Nederland ruim 90.000 hectare bos. Ongeveer een derde is natuurbos, waar de natuur vrij spel heeft. Twee derde is multifunctioneel bos, dat beheerd wordt voor natuurontwikkeling, recreatie en houtoogst.
Bossen zijn een natuurlijke bron van rijkdom die zich continu vernieuwt. Als ze zorgvuldig worden beheerd, vormen bossen een duurzame basis voor natuurontwikkeling, bescherming van planten en dieren, recreatie en houtproductie. Hout is een duurzame, CO2-neutrale grondstof. Het vernieuwt zichzelf en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter.
Bomen en bossen zijn een belangrijk onderdeel van onze natuurbeleving. In een dun bebost en dicht bevolkt land als Nederland lijkt elke gevelde boom er een teveel. Bomen kappen ligt dan ook gevoelig. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om hout van eigen bodem te oogsten. Zo dragen we er aan bij dat Nederland niet alleen hout consumeert terwijl elders in de wereld hele ecosystemen worden vernietigd voor onze houtconsumptie. Staatsbosbeheer voert boswerkzaamheden uit die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren. We voeren onze boswerkzaamheden uit volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en beheren onze bossen volgens de principes van de Forest Stewardship Council (FSC). Het hout van
Staatsbosbeheer heeft het FSC-keurmerk. Uit Nederlandse bossen wordt ongeveer 7 procent van onze houtbehoefte gedekt. Hiervan levert Staatsbosbeheer een derde deel, ongeveer 240.000 – 270.000 m3 per jaar. Dat is ongeveer 60 procent van wat er jaarlijks in het bos bijgroeit en is daarmee duurzame productie. We leveren FSC-gekeurd hout voor bijvoorbeeld vloeren, kozijnen en meubels. Zorgvuldig beheerde bossen zijn een duurzame basis voor natuurontwikkeling, bescherming van planten en dieren, recreatie en houtproductie.

De houtoogst is een belangrijk onderdeel in het bosbeheer van Staatsbosbeheer. De kwaliteit van de uitvoering van de houtoogstwerkzaamheden bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het bos. Daarnaast zijn de uitvoering van de houtoogstwerkzaamheden van kritisch belang voor de performance naar de houtafnemers. De opdrachtnemers vormen een belangrijke schakel in de keten tussen bos en de houtverwerkende industrie. Staatsbosbeheer is voornemens meerdere
overeenkomsten te sluiten met betrekking tot houtoogst werkzaamheden. De opdracht bestaat in totaal uit twee percelen, in één  oogstgebied met steeds één leverancier per perceel. Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd volgens de
Aanbestedingswet 2012 en gewijzigd in 2016. De aanbesteding wordt uitgevoerd aan de hand van de openbare procedure. De opdracht wordt per perceel gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De overeenkomsten hebben voor elk perceel een initiële looptijd van drie jaar en zeven maanden met een verwachtte ingangsdatum  van 14 juni 2021. De overeenkomst kan twee keer door de aanbestedende dienst met één jaar verlengd worden voor een extra periode tot in totaal een periode van zes jaar. 

Er zijn de volgende twee percelen:
Oogstgebied Noord bestaat uit een perceel 15.000 m3 en een perceel 10.000 m3. Het perceel van
10.000 m3 is onderverdeeld in twee subpercelen. 
U mag slechts inschrijven op 1 perceel. Perceel 2 bestaat uit meerdere subpercelen. Ook voor deze percelen geldt dat de economisch meest voordelige Inschrijver, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding per perceel worden gecontracteerd. Per subperceel wordt dus één leverancier gecontracteerd.
De opgegeven kubieke meters hout per perceel betreft steeds een gegarandeerde jaarafname. Het garantievolume vervalt bij calamiteiten in de rondhout markt waarbij de afzet van het hout van Staatsbosbeheer substantieel minder is, bijvoorbeeld droge zomers.

NDR we hebben hier wat tekst weggelaten, omdat een deel van de tekst met elkaar in tegenspraak is. Volgens de aanbestedende dienst zijn er twee percelen. Een van 15.000 m3 en een van 10.000 m3.  Die van 10.000 m3 is verdeeld in twee subpercelen van 10.000 m3. Volgens ons op de redactie van AN is 2 x 10.000 m3 nog altijd 20.000 m3. Dus perceel 2 is volgens ons 20.000 m3 en niet 10.000 m3. Dat wordt overigens door Staatsbosbeheer wel weer bevestigd als ze schrijft: De totale gegarandeerde jaarafname in
Oogstgebied Noord bedraagt 35.000 m3, verdeeld in een contract met een gegarandeerde jaarafname van 15.000 m3 en twee contracten met ieder een gegarandeerde jaarafname van 10.000 m3.
 Tja Staatsbosbeheer, als je zo rekent is het géén wonder dat we bijna geen bos in Nederland meer hebben. 

Bron: Tenderned 16 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222429

1 thought on “Houtoogstwerkzaamheden voor Staatsbosbeheer II

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *