Holsters Stroomstootwapen Politie en KPCN – Aanbestedingsnieuws

Holsters Stroomstootwapen Politie en KPCN

Foto: © Politie Nederland

De opdracht in deze aanbesteding betreft de (been)holster ten behoeve van het stroomstootwapen dat in de loop van 2021 in de basis politiezorg wordt ingevoerd. Alle minimale eisen die de politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van Eisen. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding is de politie nog in onderhandeling met de aanbieder van het stroomstootwapen en is door de politie nog geen definitieve keuze gemaakt tussen de Taser X2 of de Taser 7. Beiden zijn van fabrikant Axon.  Het grootste verschil tussen de twee is dat de Taser7 een grotere spreidingshoek heeft tussen het bovenste en het onderstepijltje zodat deze op kortere afstand ook bruikbaar is.

Omdat voor de invoering van het stroomstootwapen een ingrijpend implementatie-, opleidings- en trainingsprogramma gepland staat vanaf de zomer van 2021, is het niet mogelijk om de definitieve keuze van het stroomstootwapen af te wachten en de aanbesteding voor het holster pas daarna te publiceren.  Om die reden dient inschrijver twee holsters aan te bieden, één holster voor de Axon Taser X2 en één voor de Axon Taser 7 en hier ook samples voor in te dienen. Een inschrijving voor slechts één type stroomstootwapen wordt ter zijde gelegd.

De beoordeling en gunning geschiedt op basis van het geselecteerde stroomstootwapen. Het deel van de inschrijving en de holster samples van het niet-geselecteerde wapentype worden niet meegenomen in de beoordeling en gunningsbeslissing.

Om inschrijvers tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor een (deel van een) inschrijving en samples die niet beoordeeld zullen worden, stelt de politie een inschrijvingsvergoeding ter beschikking van € 2500,- per inschrijving. Hier is de volgende voorwaarde aan verbonden: Het aanbod van de vergoeding vervalt indien de politie binnen twee werkweken na publicatie van deze aanbesteding de definitieve wapenkeuze meldt via de berichtenmodule van Negometrix4; In dit geval hoeft er dan ook maar voor één type stroomstootwapen een inschrijving te worden ingediend.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
Holster voor de stroomstootwapens Axon Taser X2 en Taser 7, zowel voor links- als rechtshandigen;
Alle accessoires en losse onderdelen (wapenhouders, draagpassanten, koppelstukken, beenplaten, beenstraps en bevestigingsmiddelen) die nodig zijn om het stroomstootwapen op de voorgeschreven draagwijze te kunnen dragen, inclusief eventueel toekomstige wijzigingen van de draagwijze;
Documentatie en gebruiksinstructie;
Alle middelen die de gebruiker nodig heeft om de holster naar een voor hem/haar geschikte draagwijze af te stellen;
Holster voor een opvolgend type van het Stroomstootwapen, indien een opvolger niet past in de gecontracteerde holster;
Varianten van de holster ten behoeve van specifieke doelgroepen;
Varianten van de holster ten behoeve van afwijkende draagwijzen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: op de heup, op de borst, op een kogelwerend vest met of zonder molle bevestiging);
Holsters die gedurende de looptijd van de overeenkomst vanwege einde technische levensduur vervangen dienen te worden;
Optioneel: draagmiddel(en) voor cartridges behorende bij het stroomstootwapen.

Buiten de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
Holsters voor andere wapens dan stroomstootwapens;
Het stroomstootwapen zelf;

Zowel politie als het Korps Politiediensten Caribisch Nederland (KPCN) is, naast deelnemer in de verwerving van het stroomstootwapen, ook deelnemer bij deze overeenkomst. Hiermee zijn zowel politie als het Korps Politiediensten Caribisch Nederland gerechtigd, maar niet verplicht, om op basis van deze overeenkomst producten en/of diensten af te nemen van opdrachtnemer, ondanks dat Korps Politiediensten Caribisch Nederland deze overeenkomst niet ondertekent, overeenkomstig de voorwaarden die politie hierover met opdrachtnemer overeen is gekomen en zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst.

De geschatte omvang van de opdracht voor de politie is initieel 20.000 stuks en tussen de 500 en 3000 stuks in vervolgbestellingen per jaar. Voor de KPCN is de geschatte omvang initieel 80 tot 100 stuks en 10 tot 50 stuks in vervolgbestellingen. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding nemen er naast de politie en KPCN géén andere aanbestedende diensten deel aan deze aanbesteding. In geval van gunning zal de politie een raamovereenkomst aangaan met de winnende inschrijver. Daarnaast hebben de hieronder genoemde organisaties,  “ketenpartners”, de optie om binnen vijf jaar na de uiterste datum van indiening van de inschrijving tevens een zoveel als mogelijk gelijkluidende overeenkomst aan te gaan met de inschrijver:

  • Koninklijke Marechaussee: geschatte afname Producten ten behoeve van 2000 medewerkers.
  • Dienst Vervoer & Ondersteuning (onderdeel van DJI): geschatte afname Producten ten behoeve van 200 medewerkers.

Deze ketenpartner(s) zijn daartoe nadrukkelijk niet verplicht: het staat hem/hen geheel vrij om geen gebruik te maken van voornoemde optie, om geen overeenkomst aan te gaan met de winnende inschrijver en om de holsters bij derden in te kopen. Bovengenoemde geschatte afnames gelden in aanvulling op de afname door de politie.

De politie is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van vijf jaar met tweemaal een optie tot verlenging van vijf jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 juni 2021 of zoveel eerder als mogelijk is. De contractduur voor de holster wordt gelijkgetrokken met die van het stroomstootwapen (15 jaar) aangezien voor het veilig gebruik van een wapen, of dat nu een vuurwapen of een stroomstootwapen is, het noodzakelijk is dat de combinatie van wapen en holster “ingetraind/geconditioneerd” wordt. Het geselecteerde stroomstootwapen zal dan ook samen met de geselecteerde holster opgenomen worden in het “Regeling bewapening en uitrusting Politie” zoals dat door de minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld wordt. Aangezien wapen en holster onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden de verleng- en einddata van beide overeenkomsten gelijkgetrokken.

Meer info over de stroomstootwapens www.axon.com en https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2018/00-km/het-stroomstootwapen-in-de-basispolitiezorg-bijlagen-mei-2018.pdf 

Bron: Tenderned 23 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220325

 

 

1 thought on “Holsters Stroomstootwapen Politie en KPCN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *