Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2021-2022 Steenbergen – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2021-2022 Steenbergen

asfalt
Foto: Pixabay.com

Deze aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Conform het ARW 2016 en het vigerende Inkoop- & Aanbestedingsbeleid van de gemeente Steenbergen is gekozen om deze opdracht via een nationaal openbare procedure op de markt te zetten. Gezien zowel de waarde van de opdracht, de complexiteit als ook de marktsamenstelling, leent deze procedure zich daar het beste voor. Transparantie, gelijkheid, non-discriminatie en proportionaliteit zijn als grondbeginselen gehanteerd tijdens de aanbesteding.

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
Onderhoud asfaltverhardingen zoals freesvakken, deklagen, overlagingen en slijtlagen;
Bestratingswerkzaamheden;
Aanbrengen drempels;
Op hoogte stellen putranden in de asfaltverhardingen;
Verwijderen markering;
Aanbrengen markering;
Onderhoud bermen

De RAW-raamovereenkomst wordt gesloten voor het kalenderjaar 2021 en 2022, met twee maal een mogelijke eenzijdige verlenging van één jaar, tot uiterlijk 31 december 2024. 

De aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen, dan wel percelen, zou tot kostenverhoging kunnen leiden en tot een onnodig grote belasting voor
aanbestedende dienst en inschrijver.

De gunning vindt plaats op laagste prijs. De aanbestedende dienst heeft voor dit gunningscriterium gekozen, omdat in het bestek het werk dusdanig gedetailleerd is omschreven dat er voor inschrijvers weinig tot geen onderscheidend
vermogen is anders dan de prijs. De aanbestedende dienst verwacht geen grote verschillen in kwaliteit van inschrijvers. De onderwerpen die de aanbestedende dienst belangrijk vindt, zijn als eisen in het bestek omschreven. Het hanteren van andere criteria dan prijs zou onder deze omstandigheden kunstmatig zijn. De aanbestedende dienst acht het derhalve proportioneel om te kiezen voor het gunningscriterium laagste prijs. 

Bron: Tenderned 23 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220299

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *