Herstel breedplaatvloeren rechtbank Zwolle – Aanbestedingsnieuws

Herstel breedplaatvloeren rechtbank Zwolle

Nieuwbouw Rechtbank Zwolle . Foto: Rijksvastgoedbedrijf

De opdracht van Rijksvastgoedbedrijf heeft betrekking op de nieuwbouw van Rechtbank Zwolle. Dit gebouw met zes verdiepingen is gerealiseerd in 2013 en bevindt zich aan de Schuurmanstraat 2 te Zwolle.  Het primaire proces in Rechtbank Zwolle is ervoor zorgen dat er recht gesproken kan worden in
de zittingszalen. Hiervoor vinden niet alleen tijdens de zittingen kritieke activiteiten plaats, maar ook ter voorbereiding van deze zittingen. De volgende organisaties zijn gehuisvest op de te herstellen verdiepingen die kritieke activiteiten kunnen hebben:

  • Openbaar Ministerie (OM): Landelijk Parket en Ondermijningsomgeving;
  • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP);
  • Accountantskamer;
  • Facilitair bedrijf;
  • Regionaal Tucht College (RTC);
  • Hof Arnhem Leeuwarden;
  • Parket Politie.

In de contractdocumenten wordt duidelijk gemaakt welke kritieke activiteiten er zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Het hoofddoel van deze opdracht is als volgt geformuleerd: “Het opheffen van de veiligheidsrisico’s als gevolg van de constructieve tekortkomingen in de
breedplaatvloeren en het herstellen van de volledige functionaliteit in de Rechtbank Zwolle”.

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de oplossing voor het herstellen van de breedplaatvloeren zodanig betrouwbaar en voldoende gevalideerd wordt uitgevoerd dat dit leidt tot een volledig veilig eindresultaat. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het primaire proces van de
Rechtbank Zwolle (m.n. de zittingen) altijd operationeel blijft en de gebruiker een minimum aan overlast ervaart op het gebied van geluid, veiligheid, bereikbaarheid en stof. De opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit en levert het  resultaat op waarbij de huidige functionaliteit niet wordt gewijzigd en de belevingswaarde is gerespecteerd doordat de representativiteit en uitstraling van het gebouw gelijk blijft.

De scope van de opdracht “Herstel breedplaatvloeren rechtbank Zwolle” omvat het engineeren van een herstelmethode en het herstellen van de breedplaatvloeren met plaatnaden die niet voldoen. Deze zijn toegepast op de bovenste drie verdiepingsvloeren van de nieuwbouw, waar het kantoordeel van het gebouw zich bevindt. Concreet gaat het om de vierde en vijfde verdiepingsvloer en de dakvloer (zesde verdieping). Het bruto aantal m2 per verdiepingsvloer bedraagt 3.580 m2. Het herstel dient gedaan te worden vanuit de derde, vierde en vijfde verdiepingen waarin werkruimten zijn gepositioneerd. Onder deze verdiepingen bevinden zich de zittingszalen.

De opdracht bestaat uit een engineeringsperiode en een uitvoeringsperiode. Tijdens de engineeringsperiode wordt een herstelmethode bedacht om te komen tot het herstellen van de breedplaatvloeren met plaatnaden die niet voldoen. Tijdens en na de uitvoeringsperiode moet het primaire proces van de gebruikers van de rechtbank Zwolle ongehinderd door kunnen gaan. Om dit te realiseren moet daarom voor start van de herstelwerkzaamheden een opname van de feitelijke situatie worden uitgevoerd, waarbij met name de functies en de esthetische waarden
van het gebouw in beeld worden gebracht. Na afloop van de herstelwerkzaamheden wordt wederom de situatie in beeld gebracht, waarmee wordt aangetoond dat de situatie gelijk is aan de situatie voor start van de herstelwerkzaamheden. Daarnaast moeten tijdens de uitvoeringsperiode de functies van installaties, veiligheid en beveiliging in stand worden gehouden. De uitvoering zal hierdoor gefaseerd plaats moeten vinden, waarbij bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden nodig zijn. Tot slot zijn de huisregels van de rechtbank Zwolle van toepassing, wat met name voor geluid producerende herstelwerkzaamheden consequenties heeft voor de tijdvakken waarin deze uitgevoerd kunnen worden.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale procedure uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016, de concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Tijdens deze fase is er gelegenheid om vragen te stellen over het proces om te komen tot een aanmelding. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren en uit te nodigen tot deelname aan de tweede fase
(de dialoog- en inschrijvingsfase). Dit wordt gedaan door alle gegadigden achtereenvolgens te toetsen op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en vervolgens te beoordelen op selectiecriteria.

Een zeer pittige opdracht daar een oplossing gevonden moet worden die in het zicht blijft omdat er geen verlaagd plafond is (maar zwevende vloeren), daarnaast zal er wel een hele uitdaging liggen om het dan ook nog eens zodanig uit te voeren dat alle processen in het gebouw niet verstoord worden.

Bron: Tenderned 17 juli 2020  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200664

In mei 2017 is de parkeergarage op het vliegveld van Eindhoven ingestort. Uit onderzoek van TNO en adviesbureau Hageman bleek dat de constructie van de breedplaatvloeren de oorzaak was van de instorting. Het Rijksvastgoedbedrijf (hierna RVB) onderzocht naar aanleiding van dit
incident waar deze breedplaatvloeren zijn toegepast in zijn vastgoedportefeuille en waar een mogelijk veiligheidsrisico aanwezig is. Uit dit onderzoek bleek dat in veel Rijks- en Defensiegebouwen breedplaatvloeren zijn toegepast. Op basis hiervan zijn alle gebouwen met een veiligheidsrisico met tijdelijke (beheers)maatregelen veiliggesteld, waaronder ook de rechtbank Zwolle. Zie ondermeer Parkeergarage Eindhoven ingestort vanwege dwarskracht duurzame bollenplaatvloer en Onderste uit de kan: parkeergarage op je neus

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *