Herstel Breedplaatvloeren Eurojust Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herstel Breedplaatvloeren Eurojust Den Haag

Foto: Google Streetview

Na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven in mei 2017 en het bekend worden van de oorzaken daarvan in september 2017, is door het Programma Breedplaatvloeren van het Rijksvastgoedbedrijf, het Rijksvastgoedbedrijf gestart met het inventariseren van breedplaatvloeren in de gebouwenportefeuille. In veel Rijks- en Defensiegebouwen zijn breedplaatvloeren toegepast, waaronder ook het gebouw van Eurojust in Den Haag. Door het programmateam zijn evaluaties uitgevoerd op de eerste breedplaatvloerherstelprojecten. Voor het verslag hiervan zie: ‘20230522_Lessons learned BPV herstelprojecten Definitief’. Deze evaluaties hebben o.a. geleid tot een andere aanpak voor het onderhavige project dan de voorgaande breedplaatvloerherstel projecten. De beoogde aanpak is voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht met de markt besproken middels een marktconsultatie. Zie ‘Verslag marktconsultatie BPV Eurojust v1.0’.

Vanuit het programma herstelbreedplaatvloeren van het Rijksvastgoedbedrijf is aan de oorspronkelijke constructeur van het gebouw Royal HaskoningDHV opdracht gegeven de draagkracht van de aanwezige breedplaatvloeren te beoordelen met de rekenregels uit het informatiedocument van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, op basis van het stappenplan van mei 2019. Royal HaskoningDHV heeft vervolgens in een rapportage aangeven welke plaatnaden wel en
niet voldoen aan de veiligheidseisen. Voor de plaatnaden die niet voldoen is herstel nodig.

Objectgegevens
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag bouwjaar 2017
Aantal verdiepingen gebouw 13 verdiepingen + 2 lagen ondergronds (3 laagse ondergrondse parkeergarage
aanpendelend)
Aantal verdiepingen projectscope 10 verdiepingen
Aantal meters plaatnaad: circa 900m

De scope van het project omvat het herstellen van meerdere verdiepingsvloeren, met een totaal van ongeveer 900 m plaatnaad. De te herstellen breedplaatvloeren bevinden zich ter plaatse van niveau -2 tot en met +5 van de laagbouw en het
hoogbouw gedeelte, en niveau 9 en 13 van het hoogbouw gedeelte (kantoortoren). Tijdens de herstelwerkzaamheden moet de functionaliteit van installaties, veiligheid en beveiliging in stand worden gehouden. De uitvoering zal bovendien gefaseerd
plaats moeten vinden, waarbij bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden nodig zijn. Deze bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, die geen onderdeel vormen van de scope van de onderhavige opdracht, zullen (parallel met het breedplaatvloerherstel) worden uitgevoerd door de huidige onderhoudsaannemer Heijmans, onder coördinatie van de opdrachtnemer.  Het primaire proces van Eurojust moet minimale hinder ondervinden van het herstel gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Voortschrijdend inzicht bij geïntegreerde utiliteitsbouw- en infraprojecten leert dat  de markt terughoudend is indien deze opgave als een ‘klassiek’ DB-contract wordt aanbesteed. In meerdere door publieke opdrachtgevers uitgevoerde
evaluaties/marktconsultaties is aangegeven dat de markt pleit voor een meer evenwichtige risicoverdeling, meer realisme ten aanzien van het spanningsveld tussen de opgave, beschikbaar budget en het voorzien in meer flexibiliteit in het contract, zodat gezamenlijk meer ‘ruimte’ wordt gecreëerd om tegenvallers voor en na gunning op te kunnen vangen. Gezien het informatierisico (de exacte situatie in het gebouw) en de niet-proportionele (ontwerp)inspanning om dit risico met meerdere gegadigden in de aanbestedingsfase te beheersen, zal een klassieke aanpak niet leiden tot een succesvol herstel van de breedplaatvloeren voor Eurojust. Het project “22070 | Herstel breedplaatvloeren Eurojust” wordt aanbesteed en
gecontracteerd door middel van de zogenoemde “tweefasen aanpak met uitgestelde prijsbepaling”. Bij deze aanpak zal als
inschrijving geen volledig afgeprijsd ontwerp worden verlangd. Wel wordt van de inschrijvende partijen een prijs per strekkende meter voor twee herstelmethodes gevraagd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten om naast de basisopdracht twee herhalingsopdrachten aan het contract toe te voegen. Door middel van deze herhalingsopdrachten heeft het Rijksvastgoedbedrijf de intentie om een langdurige samenwerking met de opdrachtnemer van Eurojust voort te zetten bij twee andere panden waarvan de breedplaatvloeren moeten worden hersteld.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned zaterdag 9 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309332

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 september 2023

1 thought on “Herstel Breedplaatvloeren Eurojust Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *