Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo – Aanbestedingsnieuws

Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo

Terrein truckstop Venlo 2016 Foto: Google Streetview

Truckstop Exploitatie B.V. mag van de gemeente Venlo de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de James Cookweg te Venlo verzorgen. Het is een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf daar de aanbesteding buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt. De gemeente Venlo is op basis van deze situatie voornemens om de overeenkomst zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure te sluiten en plaatst deze vrijwillige aankondiging uit rechtszekerheid opdat een belanghebbende de mogelijkheid heeft om binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze vrijwillige aankondiging bezwaar aan te tekenen.

De motivatie van de gemeente Venlo is aldus

In 2016 is door de gemeente gekozen om vrijwillig een nationale aanbestedingsprocedure ‘’Exploitatie truckparking James Cookweg’’ te organiseren en daar is de bestaande exploitant als begunstigde inschrijver uitgekomen. Door toenemende druk van parkeren wegens het o.a. naleven van wet- en regelgeving ten aanzien van verplichte rusttijden en het voorkomen van wild parkeren van vrachtwagens op de diverse wegen/bermen in de gemeente is de behoefte ontstaan om het naastgelegen perceel, dat in eigendom is van de gemeente Venlo, met ongeveer 165 parkeerplaatsen voor vrachtwagens uit te breiden. De gemeente Venlo acht het om meerdere redenen verdedigbaar om deze uitbreiding zonder een reguliere aanbestedingsprocedure eventueel te gunnen aan de bestaande exploitant.

Ten aanzien van de (voorgenomen) contractuele relatie die de gemeente wenst aan te gaan wordt deze grotendeels bepaald door een erfpacht- en/of huurovereenkomst. Deze (voorgenomen) contractuele relatie tussen de gemeente en de bestaande exploitant komt in wezen neer op de uitgifte van grond in erfpacht tegen een marktconforme canon. Een dergelijke uitgifte valt niet als een overheidsopdracht dan wel een concessie aan te merken.

Op de tweede plaats is het verdedigbaar dat een beroep kan worden gedaan op de wettelijke uitzondering in het geval mededinging om technische redenen ontbreekt. Het organiseren van een aanbestedingsprocedure voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen zou waarschijnlijk niet zinvol zijn omdat niet aannemelijk is dat een concurrent van de bestaande exploitant een concurrerende offerte zal uitbrengen. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat een concurrerende offerte bij een nieuwe aanbestedingsprocedure zal worden uitgebracht gelet op de huidige positie van de bestaande exploitant en dat het waarschijnlijk niet levensvatbaar zou zijn als er twee aangrenzende exploitaties door twee verschillende exploitanten op dezelfde locatie zouden worden geëxploiteerd. Ten behoeve van de uitbreiding wordt namelijk voor een deel gebruik gemaakt van reeds aanwezige voorzieningen (o.a. hekwerken, restaurant en technische ruimte etc.) op het huidige terrein van de bestaande exploitant.

 

 

2 thoughts on “Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *