Uitbreiding truckparking James Cookweg Venlo – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding truckparking James Cookweg Venlo

Terrein truckstop Venlo 2016 Foto: Google Streetview

Deze nationale openbare aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer aangaande de uitbreiding van de truckparking aan de James Cookweg in gemeente Venlo. Zie ook: Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo.

Het werk betreft de uitbreiding van de truckparking en bestaat in hoofdzaak uit:
a. Tijdelijke verkeersmaatregelen
b. Opruimingswerk:

 • verwijderen elementenverharding
 • slopen gewapend beton
 • verwijderen bomen

c. Grondwerken:

 • grondwerk sleuven
 • ontgraven en afvoeren grond
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond
 • aanbrengen fundering van betongranulaat

d. Riolering:

 • aanbrengen vuilwaterriool van pvc
 • aanbrengen infiltratieriool van beton
 • aanbrengen RWA-riool van GVK
 • aanbrengen huis- en kolkaansluitingen van pvc

e. Verharding:

 • aanbrengen elementenverharding
 • aanbrengen legioblocken
 • aanbrengen betonverharding

f. Markering

 • aanbrengen markering

g. Terreininrichting:

 • aanbrengen mantelbuizen

h. Groenvoorzieningen:

 • beplanten grondwal en inzaaien

De start van het werk is gepland op 1 september 2021. Het werk noet worden opgeleverd op uiterlijk 15 december 2021.
Het dichtstraten rondom het restaurant met circa 10 meter uit de gevels van het restaurant na gereedkoming hiervan. Dit zit niet in de bovengenoemde tijdsbepaling, maar aansluitend aan het gereedkomen van het restaurant. De bestaande in bedrijf zijnde truckparking dient ten alle tijden operationeel te blijven. De aannemer dient dit af te stemmen met de exploitant van de truckparking. De aanwezige grond is deels schoon, deels diffuus verontreinigd met PCB en deels sterk met PCB verontreinigd.

De onderhoudstermijn voor de civieltechnische werkzaamheden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken. De onderhoudstermijn voor de groenwerkzaamheden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 52 weken (één groeiseizoen).

De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de laagste prijs heeft geboden. Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de EMVI heeft, dan zal loting ten kantore van de gemeente Venlo plaatsvinden. De keuze voor gunning op laagste prijs is gebaseerd op de volgende overwegingen:

 • Opdrachtgever ziet gunnen op laagste prijs als een objectieve, eenduidige en transparante wijze van opdrachtverstrekking;
 • De verlangde (minimum) kwaliteit is gedetailleerd en eenduidig vastgelegd in het bestek (technische uitvoering en keuze van materialen) en ziet weinig tot geen kans voor inschrijvers om zich onderling te onderscheiden op het gebied van kwaliteit;
 • Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten;
 • De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen.
 • De planning wordt voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; uitgegaan wordt van een realistische planning;
 • Opdrachtgever wil bedrijven niet met (onnodige) kosten belasten door het uitwerken van bepaalde kwaliteitscriteria; er is nauwelijks tot geen onderscheidend vermogen aanwezig om zich te kunnen onderscheiden ten opzichte van de overige inschrijvers. Een kwaliteitscriterium is daarom niet zinvol.

Bron: Tenderned donderdag 15 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233112

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *