Goedkeuring CETA naar de Eerste Kamer – Aanbestedingsnieuws

Goedkeuring CETA naar de Eerste Kamer

Minister Sigrid Kaag stond op haar voetstuk dat de Goedkeuring van het in EU verband opgestelde CETA-verdrag zou worden ondertekend. Ze noemde het “onbestaanbaar”dat het verdrag niet zou worden getekend en de tekst wijzigen zou ook al niet meer kunnen. Het goedkeuringsverdrag heeft nogal wat gevolgen voor Aanbestedingen, zo kunnen ook Canadezen reageren op Nederlandse tenders zonder handelsbelemmeringen, en kunnen Nederlandse bedrijven ook reageren op Canadese tenders. Op 18 februari werden het CETA en SPA verdrag aangenomen in de Tweede Kamer met enkele moties. Het is nu door de Tweede Kamer en doorgezonden naar de Eerste Kamer.

Het gaat dus formeel niet alleen om de Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154) ; maar ook om de Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155). Met die SPA wordt beoogd de politieke dialoog en de samenwerking tussen de EU en Canada te verdiepen in een breed aantal sectoren, zoals onder andere op gebied van vrede en veiligheid, migratie, de strijd tegen terrorisme, energie, klimaat, onderzoek en innovatie en consulaire bescherming.

Wij hebben een handelsoverschot met Canada, er gaat al meer naar Canada dan wat er terug komt. Wat zou er dan ook terug moeten komen voor al de Philips MRI Scans? Hout? Schaaldieren? Ahornsiroop? Canadese Staatswiet? In Canada daar heeft men ook aanbestedingen via een soort TED-portal lopen, natuurlijk niet zo mooi als ons TenderNed. Aanbestedingsnieuws verwacht dan ook dat Canadeze bedrijven kansen zien op onze overheidsopdrachten. We schreven er al eens over, hoe dat CETA-verdrag zich verhoudt tot aanbestedingen. De aanbestedingsparagraaf zit serieus niet best in elkaar.

Bron afbeelding: Wikipedia Martin Schulz https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Stop_TTIP_Martin_Schulz_01.jpg

De zetelverdeling draaide cruciaal op het instemmen van de 5 zetels van de Christenunie. Er was dan ook een hele website gericht op het overtuigen van de Christenunie om de CETA echt te stoppen: www.wijstoppenceta.nl maar die had tot nog toe geen succes. De Christenunie in de Tweede Kamer, stemde op het laatste moment toch voor CETA. De Christenunie is juist tegen zulke internationale tribunaals, omdat die het mogelijk maken voor multinationals om nationale regelgeving te omzeilen. “Geen afzonderlijke juridische arbitrage.” had de Christenunie nog zo stellig in zijn partijprogramma opgenomen. “Geen”, dat moeten we jezuïtisch duiden, blijkbaar betekent dat “Voor Canada”.

En in 2016 vroeg de Christenunie zich nog af, wat nu de haast precies was. Daar kwam geen antwoord op maar opnieuw is de kamer het mes op de keel gezet. Die vraag blijft dus staan. Toen overwoog de Christenunie:

Wat is de haast? Waarom moet er deze maand getekend worden? Ook de behandeling in het Europees parlement is ongebruikelijk krap. Het is goed om terug te kijken naar waarom de gesprekken over dit verdrag ontstonden: Het zou leiden tot macro-economische groei, werkgelegenheid en er zouden voordelen zijn voor het MKB. Na jaren van onderzoek en onderhandelen blijkt dat de resulterende macro-economische groei tegen valt (voor zover dit betrouwbaar te voorspellen is), de groei van werkgelegenheid niet aantoonbaar is en de voordelen voor het MKB onduidelijk zijn.

Het moet nog door de Eerste Kamer, dus alle hoop op een beter verdrag is nog niet verloren. Is er, nu de kamerleden het wel kunnen lezen, maar te weinig achtergrondinformatie hebben over het Weens Verdrag Verdragenrecht om er een zinnig woord over te zeggen, ergens anders op de wereld nog een internationaal jurist die op het laatste moment een verstandige inhoudige blik kan werpen, last minute? Hoe zit dat met die  Investment Court System en waaruit bestaat die Aanbestedingscommissie? Over zulke vragen op inhoud ging het debat in de Tweede Kamer uiteraard helemaal niet. Kamerleden vroegen zich af hoe het zat met het grootkapitaal en de rechten van multinationals en wanneer de EU precies bedacht was.

Het uitwijden over het CETA-verdrag bleef wat oppervlakkig, wat gegeven de behandeling en de aard van het onderwerp ook wel te verwachten was. Het stenografisch verslag van het verdrag dat ter goedkeuring voorligt, kan nog worden nagelezen op de website van de Tweede Kamer., dat is erg interessant om te lezen zo, voor wie op het gebied van het internationaal recht goed is ingevoerd. Nu is het maar hopen dat de Eerste Kamer de tijd heeft om inhoudelijk de punten op de I te zetten. En dat ze het anders toch tenminste neerleggen bij het CAVV voor volkenrechtelijk advies. 

Aangenomen

Motie 9 van de heer Diks van de Christenunie om brievenbusfirma’s uit te sluiten van de investeringsbescherming werd aangenomen, met instemming van de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, SGP, CDA, PVV, FVD, Van Haga en De Christenunie zelf. Ook de partij van Minister Sigrid Kaag (D66) was dus voor, alleen de VVD heeft tegen deze motie gestemd.

Motie 15 van de heer M. Alkaya (SP)voor democratische controle en transparantie van verdragscomités is aangenomen door de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD.

Motie 18 van de heer Amhaouch (CDA) voor flankerende maatregelen bij onevenredige nadelige effecten,  is aangenomen door leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Motie 19 van de heer Amhaouch (CDA) voor de evaluatie van het ICS, is aangenomen door de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga.

Motie 20 van de heer Voordewind (Christenunie) voor nadere afspraken over de certificering van landbouwproducten, met Canada is ook aangenomen; door de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga.

Motie 21 van de heer Voordewind (Christenunie) is aangenomen door de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga

Aangehouden 

Motie 12 van Esther Ouwehand van de PvDD voor het openbaar maken van CETA-Comité verslagen met betrekking tot dierenwelzijn en vlees en Motie 17/gewijzigd in 24 van D66-lid Jetten om de verdragspartijen aan te sporen zich in te zetten voor dierenwelzijn, zijn aangehouden.

Motie 22 van het lid Baudet van de FvD riep de regering op, om nooit akkoord te gaan met de voorlopige toepassing van een verdrag dat nog niet door het parlement is goedgekeurd. Apart natuurlijk, want dat gebeurt ook helemaal niet, daarom ligt dit Goedkeuringswetje voor het afgekondigde in het Tractaenblad ook voor aan de Tweede en Eerste Kamer. Motie 23 van Baudet riep op om zich te verzetten tegen alle toekomstige handelsverdragen die investeerder-staatarbitrage mogelijk maken. Dat ligt in het verlengde van het bezwaar van de Christenunie daarbij. Die moties haalden het niet.

Amendement 91Gw 

Ook een amendement, voorgesteld door de PVV voor een artikel 1a bij de Goedkeuringswet haalde het niet. Dat amendement had de volgende zin moeten toevoegen:

De goedkeuring, bedoeld in het vorige artikel, geschiedt met inachtneming van artikel 91, derde lid, van de Grondwet.

Zoals zo vaak met wetten deze kabinetsperiode haalde de Goedkeuringswet in het kader van CETA en SPA het met de hakken over de sloot. De goedkeuringswetten zijn met 72 stemmen voor en 69 stemmen tegen aangenomen.

Handjes Handjes Bloemetjesgordijn

Motie 13 over Mercosur werd 2 x over gestemd maar bij de tweede keer met handopsteken. De motie is verworpen maar gaat nog een keer worden ingediend, omdat DENK genoteerd is als tegenstem, terwijl DENK zelf dacht, met de PVDD, de handen te hebben opgestoken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Volgens ons zaten ze wel met hun hand omhoog.

De voorzitter:
Nee, hoor.

De heer Kuzu (DENK):
Voorzitter, wij hebben zowel de eerste keer als de tweede keer voorgestemd.

De voorzitter:
Ja, hoe?

De heer Kuzu (DENK):
Zó, met onze hand omhoog.

De voorzitter:
Dat was echt niet zo. Maar goed, er is geconcludeerd en ik kan het niet terugdraaien.

Dus wordt het nu de volgende keer opnieuw ingediend. En voor dan: die handjes, de lucht in.

In het debat van 13 februari zijn de volgende moties ingediend, de in vet gedrukte moties, (9, 15 zijn aangenomen op 18 februari:

35154-9 Motie d.d. 13 februari 2020 – L.I. Diks, ,Motie van het lid Diks c.s. over brievenbusfirma’s uitsluiten van investeringsbescherming onder CETA
35154-10 Motie d.d. 13 februari 2020 – L.I. Diks, ,Motie van het lid Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen
35154-11 Motie d.d. 13 februari 2020 – L.I. Diks, ,Motie van de leden Diks en Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten
35154-12 Motie d.d. 13 februari 2020 – E. Ouwehand, ,Motie van het lid Ouwehand over het openbaar maken van verslagen van de CETA-comités over landbouwgif en vlees
35154-13 Motie d.d. 13 februari 2020 – E. Ouwehand, ,Motie van de leden Ouwehand en Diks over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag
35154-14 Motie d.d. 13 februari 2020 – E. Ouwehand, ,Motie van het lid Ouwehand over geen met chemicaliën bewerkt kippenvlees op de Europese markt
35154-15 Motie d.d. 13 februari 2020 – M.Ö. Alkaya, ,Motie van het lid Alkaya over meer democratische controle en transparantie inzake de verdragscomités
35154-16 Motie d.d. 13 februari 2020 – M.Ö. Alkaya, ,Motie van het lid Alkaya over verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerders
35154-17 Motie d.d. 13 februari 2020 – R.A.A. Jetten, ,Motie van de leden Jetten en Bouali over het gezamenlijk optrekken van de EU en Canada voor klimaatdoelstellingen en dierenwelzijn
35154-18 Motie d.d. 13 februari 2020 – M. Amhaouch, ,Motie van de leden Amhaouch en Voordewind over flankerende maatregelen bij onevenredig nadelige effecten
35154-19 Motie d.d. 13 februari 2020 – M. Amhaouch, ,Motie van het lid Amhaouch c.s. over een evaluatie van het functioneren van ICS in CETA
35154-20 Motie d.d. 13 februari 2020 – J.S. Voordewind, ,Motie van de leden Voordewind en Amhaouch over afspraken met Canada over certificering van landbouwproducten
35154-21 Motie d.d. 13 februari 2020 – J.S. Voordewind, ,Motie van de leden Voordewind en Amhaouch over een omschakelingsfonds kringlooplandbouw
35154-22 Motie d.d. 13 februari 2020 – T.H.P. Baudet, ,Motie van het lid Baudet over geen voorlopige toepassing van verdragen in afwachting van parlementaire goedkeuring
35154-23 Motie d.d. 13 februari 2020 – T.H.P. Baudet, ,Motie van het lid Baudet over verzet tegen handelsverdragen met investeerder-staatarbitrage
Download
35154-24 Motie d.d. 13 februari 2020 – L.I. Diks, ,Gewijzigde motie van het lid Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op producten van fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen (t.v.v. 35154-10)

Zie ook:

https://nos.nl/artikel/2322757-christenunie-wil-waarborgen-voor-steun-aan-handelsverdrag-ceta.html
https://www.trouw.nl/politiek/groot-twistpunt-in-het-ceta-debat-het-arbitragehof~bfc73aba/

Zie eerder bij Aanbestedingsnieuws hier: CETA-verdrag en aanbestedingen

 

1 thought on “Goedkeuring CETA naar de Eerste Kamer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *