Generieke uitgangspunten voor ontheffingsverzoeken – Aanbestedingsnieuws

Generieke uitgangspunten voor ontheffingsverzoeken

Op 6 juli is een Stand van Zaken brief verschenen over het toezicht en handhaving en naleving op de sancties tegen derde landen en het straffen van derden door jezelf in eigen voet te schieten. De brief benadrukt dat er nog veel werk is te doen om de sanctienaleving en handhaving in Nederland te verbeteren. We kunnen onszelf nog veel beter in de voet schieten. Hou het wapen dichter bij de voet. Voor een effectieve slagkracht is het beter de voet te klemmen in een soort lijmklem.

©Pixabay/Ariesa66 2022

De minister van EZK heeft met betrekking tot verschillende ontheffingsverzoeken voor aanbestedende diensten een generiek kader ontwikkeld dat op 10 juni door de ministerraad is vastgesteld en in de tweede helft juni middels een beleidsregel is gepubliceerd. Op basis van dit kader zullen specifieke ontheffingen voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven, bijvoorbeeld inzake energiecontracten, bepaalde grondstoffen of unieke producten, op basis van vooraf gestelde openbare uitgangspunten worden beoordeeld.

Het uitgangspunt hierbij is dat terughoudendheid wordt betracht bij het verlenen van individuele vergunningen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de geest van de ingestelde sancties.

In het 5e sanctiepakket is besloten dat er een algemeen verbod ingesteld is voor in Rusland en Belarus gevestigde wegvervoerondernemingen om op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren. In afwijking hiervan kán een lidstaat ervoor kiezen bepaalde uitzonderingen toe te staan door ontheffingen te verlenen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen nu geen uitzonderingen toe te staan. Hiermee is al het vervoer over de weg door in Rusland of Belarus gevestigde wegvervoerondernemingen in Nederland verboden.

Supply Chain:

In de brief zit ook een opsomming van de door Nederland genomen maatregelen waaruit ook de consequenties voor de supply chain wel inzichtelijk worden, aan de haven wordt allerlei verkeer tegengehouden met als bestemming of herkomst de gecriminaliseerde derdelanden:

Categorie

Voorgaande rapportage 13 mei 20221

Huidige rapportage

14 juni 2022

Bevroren financiële tegoeden

€640,8 miljoen

€646,4 miljoen

Tegengehouden financiële transacties

€425,2 miljoen

€574,7 miljoen

Vaartuigen

24 vaartuigen in beeld

26 vaartuigen in beeld

Vliegtuigen

1 aan de grond, 5 ‘ingepakt’

1 aan de grond, 6 vliegtuigen bij Douane in beeld (waarvan 5 ‘ingepakt’ en 1 niet luchtwaardig)

Vracht

34.169 containers gestopt en beoordeeld om vast te stellen of ze onder de sanctiemaatregelen vallen

77.500 uitvoeraangiften beoordeeld

11.300 invoeraangiften beoordeeld

1.750 uitgaande pakketpostzendingen gescand

35.392 containers gestopt en beoordeeld om vast te stellen of ze onder de sanctiemaatregelen vallen

117.838 uitvoeraangiften beoordeeld

14.965 invoeraangiften beoordeeld

2.374 postzakken gescand2

Vastgoed

Geen signalen.

Idem

1 Cijfers uit Kamerbrief inzake Rapport van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving. Zie: Kamerstukken II (36045, nr. 72)

2 Tot nu toe is abusievelijk gesproken van een aantal gescande uitgaande pakketpostzendingen daar waar het bij dit aantal ging om het aantal gescande inkomende en uitgaande postzakken, met elk één of meerdere pakketten.

Europol

Het viel ons ook op dat de supply chain als gevolg van de maatregelen, terwijl het hier kan gaan om hele gewone handel, sterke drank bijvoorbeeld, maar ook papier, onder het gezag van justitiële instanties is komen  te staan. Blijkens de Stand van Zaken brief gaat het om de volgende instanties die de inkoop willen beïnvloeden. Aanbestedingsnieuws zag daar parallelen mee met de cannabis-aanbestedingen, of je wel even je ervaringseisen aan de politie wilde overleggen.  Zo meldt de brief:

Met een speciale operatie (Operation Oscar) biedt Europol de lidstaten en aangesloten partijen ondersteuning bij strafrechtelijke (financiële) onderzoeken die mogelijk kunnen leiden tot justitiële procedures en inbeslagnames in het kader van de sancties. Een belangrijk aspect daarvan zijn inlichtingen. Informatie van deelnemers wordt vergeleken met Europol databestanden, er worden analyserapporten gemaakt en er wordt ondersteund bij het traceren en in beslag nemen van relevante tegoeden en eigendommen. De FIOD heeft onlangs deelgenomen aan een operationele bijeenkomst in het kader van Operation Oscar, waarbij de focus lag op bepaalde subjecten van de sanctielijst en is besproken tegen welke belemmeringen men aanloopt bij de handhaving van de opgelegde sancties.

Het is duidelijk geworden dat niet alle deelnemende landen beschikken over een vorm van sanctiewetgeving en om die reden bij de handhaving van de sancties terug moeten vallen op anti-witwas wetgeving of algemeen strafrechtelijke wetgeving. Als oplossing voor de verschillende juridische regimes ten aanzien van de handhaving van sancties heeft de Commissie op 25 mei jl. een voorstel voor een Raadsbesluit uitgebracht ter harmonisering van de strafbaarstelling van het overtreden van sancties. Ook is het vaststellen van eigendom en zeggenschap van gesanctioneerden in veel van de deelnemende landen een probleem. Het betreft vaak ingewikkelde constructies en men beschikt niet altijd over de juiste gegevens of voldoende juridische basis om de informatie op tafel te krijgen. Europol biedt een goede basis voor een internationaal netwerk dat strafrechtelijke samenwerking op deze -vaak grensoverschrijdende- signalen kan ondersteunen.

Bron: Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, 6 juli, 2022Z14361

NDR:

Papier en hout is nu net iets waarmee de overheid zichzelf enorm in eigen voet kan schieten. Overheden hebben echt papier nodig. Voor al die afschuwelijke wetsteksten. Om ze op te schrijven. Zodat iedereen weet waar je je aan moet houden, terwijl de meeste mensen dat toch wel heel goed zelf weten. Waar ga je dat papier dan vandaan halen, de jeneverbessenstruikjes op de Mokerheide zijn al in de gehaktmolen gegaan door Staatsbosbeheer de afgelopen 5 jaar.

Wij hebben op de redactie ook wel een tip voor jezelf in eigen voet schieten. Koop een waterpistooltje. Heel effectief. Het maakt Russische Roulette een stuk gemakkelijker en gezelliger, vooral als je dat keer op keer moet blijven doen.

1 thought on “Generieke uitgangspunten voor ontheffingsverzoeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *