Ontwerpteam nieuwbouw Limus Vleuten de Meern – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw Limus Vleuten de Meern

Impressie: © Willibrord Stichting

Aan de rand van de wijk Vleuten dat valt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Utrecht zal een locatie aan de Hindersteinlaan worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling bestaat uit drie onderdelen:
Een VO school voor 1000 leerlingen, groot 7.050 m2 BVO en de bij de school behorende buitenruimte van 950 m2, ;
Drie gymzalen, groot 1.365 m2 (3 x 455 m2) eventueel aangevuld met programma voor een sporthal maximaal 1.500 m2
(sporthal) totaal 2.865 m2 BVO.

Door de gemeente Utrecht wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld dat toeziet op de locatie Hindersteinlaan. Belangrijk bij deze gebiedsontwikkeling is het behoud van het groene karakter van dit gebied. Het gebied is nu de groene entree van het voormalige dorp Vleuten en dat zal zoveel mogelijk worden behouden. Dat zal onder andere tot uiting komen in de toepassing van groene gevels en daken, ook zal de inrichting van de buitenruimte aandacht krijgen, waarbij het voornemen is om natuurinclusief in te richten. Bij dit plan is West 8 betrokken in de rol van supervisor. Dat plan is nog niet gereed, het wordt
verstrekt nadat deze aanbestedingsprocedure is afgerond bij start van de opdracht.

De opdracht zal bestaan uit de ontwerpopgave van een VO school en sportvoorziening volgens de standaard fasering van een
ontwerpopdracht bestaande uit een Voor Ontwerp (VO) een Definitief Ontwerp (DO) een Technisch Ontwerp (TO), Prijs & Contractvorming (P&C), Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en Esthetische Begeleiding (EB) tijdens de uitvoeringsfase.

De VO school met de naam Limus zal school worden waarin vooral in projecten gewerkt wordt. Naast het vele samenwerken zal er ook ruimte moeten zijn om Nederlands, Engels en Wiskunde te kunnen volgen en waar in kleine groepen verdiepingslessen gegeven wordt. Limus is een nieuw te stichten school in Vleuten De Meern voor 1.000 leerlingen. De school wordt vanaf augustus 2023 opgestart in een nog nader te bepalen tijdelijke huisvesting in de buurt van de nieuwbouwlocatie.

De omvang van deze aanbesteding is het ontwerp en de bouwtechnische uitwerking van een VO school door een integraal ontwerpteam. Dit team bestaat uit een architect, een constructeur, een installatieadviseur, een adviseur bouwfysica en brandveiligheid, een adviseur duurzaamheid/energieconcepten en een landschapsarchitect met kennis van ecologie van groene gevels en daken. Het is de verantwoordelijkheid van het ontwerpteam om een ontwerp te maken dat binnen het taakstellend bouwbudget kan worden uitgevoerd. De opdrachtgever laat door een onafhankelijk kostendeskundige bij het afronden van iedere fase de ramingen van het ontwerpteam toetsen.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. In de gunningsfase zal van u worden gevraagd aan de hand van een zelfgekozen referentie uw werkwijze en aanpak van de opdracht toe te lichten. Er zal niet worden gevraagd een visie (ontwerp) op te stellen voor deze opgave. Pas na gunning van de opdracht zal begonnen worden met het opstellen van een
gebouwontwerp.

Er zal 100% worden gegund op kwaliteit. De schriftelijke indiening die wordt gevraagd zal bestaan uit een beknopt plan van aanpak waarin u ingaat op enkele specifieke vragen van de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst zal de vragen formuleren in de gunningsleidraad. Ook onderdeel van de kwalitatieve beoordeling is uw presentatie die gegeven dient te worden in het zelfgekozen referentieproject. Voorwaarde is dat dit referentieproject ligt binnen Nederland. In de gunningsleidraad zal de aanbestedende dienst het honorarium van de opdracht bekend maken.

Bron: Tenderned donderdag 7 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266393

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *