Gemeentepagina Katwijk – Aanbestedingsnieuws

Gemeentepagina Katwijk

Katwijk.nl/bekendmakingen

De opdracht betreft de DTP-werkzaamheden, drukken, publicatie en verspreiding van het wekelijkse gemeentelijk nieuws via een huis-aan-huis blad. Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen het
karakter en de eigenschappen van de verschillende prestaties, waardoor deze als één opdracht worden gezien. Vanuit het oogpunt van beheer is het tevens niet wenselijk om productie en verspreiding als twee afzonderlijke opdrachten te gunnen. Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk blijft voor het midden- en kleinbedrijf. 

In de huidige situatie worden de gemeentelijke publicaties van de gemeente Katwijk gepubliceerd op www.katwijk.nl en verschijnen wekelijks in de huis-aan-huis bladen van uitgeverij Verhagen verspreid met navolgende oplagen: De Rijnsburger/Valkenburger (oplage 8.250), de Katwijk Speciaal (oplage 18.000) en in de abonnementskrant de Katwijksche Post (oplage 9.100). Daarnaast is het mogelijk om de krant op diverse punten binnen de gemeente Katwijk (gratis) af te halen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Door deze nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in het medialandschap is online publicatie leidend. Om alle doelgroepen zo goed mogelijk te blijven bedienen en tegelijkertijd mee te gaan in de digitale ontwikkelingen wordt er naast digitale publicatie eveneens (gedeeltelijk) op papier gepubliceerd en verspreid. De gemeente Katwijk wenst hiervoor één partij te contracteren. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met een geraamde waarde van €650.000,- over vier jaar. De omvang van de geraamde waarde van de opdracht is een inschatting van voorgaande jaren. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 1 april 2021 en heeft een looptijd tot en
met 1 april 2022, met een optie tot eenzijdige verlengingen door de aanbestedende dienst van drie maal één jaar.
Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen omdat de exacte omvang van de opdracht jaarlijks fluctueert.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. Het programma van eisen (PvE) bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijskwaliteitverhouding’.

Bron: Tenderned 21 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217543

1 thought on “Gemeentepagina Katwijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *