Gemeentepagina Katwijk (heraanbesteding) – Aanbestedingsnieuws

Gemeentepagina Katwijk (heraanbesteding)

Katwijk.nl/bekendmakingen

De opdracht betreft de DTP-werkzaamheden, drukken, publicatie en verspreiding van het wekelijkse gemeentelijk nieuws via een huis-aan-huis blad. Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen het
karakter en de eigenschappen van de verschillende prestaties, waardoor deze als één opdracht worden gezien. Vanuit het oogpunt van beheer is het tevens niet wenselijk om productie en verspreiding als twee afzonderlijke opdrachten te gunnen. Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk blijft voor het midden- en kleinbedrijf.

NDR: Dit komt ons bekend voor, hadden we al niet zoiets? Even zoeken Gemeentepagina Katwijk Hé ja. Blijkbaar is de aanbesteding de mist in gegaan ( of de winnende inschrijver) Bij de oorspronkelijke aanbesteding vinden we:

Benaming: Gemeentepagina Katwijk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/05/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 1

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:niet gegund

Nationale identificatie:-

Postadres:julianalaan 3

Plaats:katwijk

De opdracht is dus gegund aan de firma Niet gegund. Niet gegund huist ten huize van het gemeentehuis. Omdat er maar één inschrijver  is: te weten Niet gegund. Nemen we aan dat ondanks dat er wel degelijk interesse was getuige de nota van inlichtingen er gewoon geen of geen geldige inschrijvingen zijn geweest en dat Tenderned niet goed is ingevuld. Maar hoe het ook zij, er is op 3 juli een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Wij berichten u er graag over aan de hand van de nieuwe leidraad, maar het kan zijn dat de teksten van onze artikelen hetzelfde uitpakken.

In de huidige situatie worden de gemeentelijke publicaties van de gemeente Katwijk gepubliceerd op www.katwijk.nl/bekendmakingen en wekelijks in de huis-aan-huis bladen van uitgeverij Verhagen
verspreid met navolgende oplagen: De Rijnsburger/Valkenburger (oplage 8.250), de Katwijk Speciaal
(oplage 18.000) en in de abonnementskrant de Katwijksche Post (oplage 9.100). Daarnaast is het
mogelijk om de krant op diverse punten binnen de gemeente Katwijk (gratis) af te halen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Door deze nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in het medialandschap is online publicatie leidend. Om alle doelgroepen zo goed mogelijk te blijven bedienen en tegelijkertijd mee te gaan in de digitale ontwikkelingen wordt er naast digitale publicatie eveneens (gedeeltelijk) op papier gepubliceerd en verspreid. De gemeente Katwijk wenst hiervoor één partij te contracteren.

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met een geraamde waarde van €650.000,- over vier jaar. De omvang van de geraamde waarde van de opdracht is een inschatting van voorgaande jaren; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 1 november 2021 en heeft een looptijd tot en met 1 november 2022, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van drie maal één jaar.  De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen omdat de exacte omvang van de opdracht jaarlijks fluctueert.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure, tijdens contractering en tijdens de uitvoering van de opdracht is Nederlands. Alle documenten van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst zijn in het Nederlands gesteld, tenzij expliciet anders is vermeld.  De aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanbestedingsprocedure (tussentijds) stop te zetten of eenzijdig in te trekken. Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’, hierna (Beste PKV).

Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter;
het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient geïnteresseerde dit aan te geven in de nota(‘s) van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de aanbestedende dienst wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. Met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle eisen van het programma van eisen.

Bron: Tenderned 3 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232041

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *