Engineer & Build scholen en gymzaal Souburg Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

Engineer & Build scholen en gymzaal Souburg Vlissingen

De locaties van de te bouwen scholen en gymzaal. Kaart: Google Maps en Gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen, Stichting Onze Wijs en Archipel Scholen Walcheren hebben in samenwerking met Stichting Zeeuwland het voornemen nieuwbouw te realiseren voor IKC De Parelburcht, IKC Tweemaster-Kameleon en een gymzaal in Oost-Souburg. IKC Tweemaster-Kameleon en IKC de Parelburcht zijn op dit moment gehuisvest in twee verouderde schoolgebouwen met dislocaties in Oost-Souburg. De gemeente Vlissingen heeft de scholen daarom toestemming gegeven om op de hoofdlocatie een nieuw onderwijsgebouw te laten bouwen. De onderwijsvisie schrijft voor dat dit IKC’s zullen worden, met naast basisonderwijs ook een peutergroep, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Beide nieuwbouwscholen worden voor een leerlingenaantal van 250 leerlingen gerealiseerd. Dat betekent dat er een normatieve ruimtebehoefte van 1.450 m² gerealiseerd zal worden. Daarnaast omvatten beide IKC’s ruimten met een oppervlakte van 120 m² BVO voor kinderopvang en peuterspeelzaal. Verder is er ook behoefte aan een nieuwe gymzaal. De scholen zullen deze gymzaal gebruiken. De gymzaal krijgt een extra zaaldeel met flexibele wand, zodat er ook voorzien kan worden in verenigingssport en welzijnsfuncties. Turnvereniging DIOS zal naast de nieuw te realiseren IKC’s gebruik maken van de gymzaal. Het Project bestaat derhalve uit drie nieuwbouwontwikkelingen, elk op een eigen terrein.  De opdrachtgever voor de IKC’s wordt het betreffende schoolbestuur of Stichting Zeeuwland en voor de gymzaal is de opdrachtgever de gemeente Vlissingen. Voor deze drie nieuwbouwontwikkelingen is er gekozen voor een Engineer&Build bouworganisatievorm. De twee IKC gebouwen worden volgens de uitgangspunten van een Nul-op-de-meter-gebouw (NOM-gebouw) gerealiseerd. De gymzaal wordt volgens de BENG-norm gerealiseerd. Het project heeft een totaal bruto vloeroppervlak van 4.040 m² verdeeld over de drie bovengenoemde gebouwen, te weten:
IKC Tweemaster-Kameleon:
o Schoolgedeelte: 1450 m² BVO
o Kinderopvang/ peuterspeelzaal: 120 m² BVO
IKC De Parelburcht:
o Schoolgedeelte: 1450 m² BVO
o Kinderopvang/ peuterspeelzaal: 120 m² BVO
Gymzaal Bramstraat: 900 m².
De sloop van de huidige gebouwen wordt door de gemeente Vlissingen georganiseerd. De percelen worden bouwrijp beschikbaar gesteld.
Naar verwachting kan in oktober 2021 begonnen worden met de bouw nadat tussen mei 2021 en september 2021 het ontwerp verder uitgewerkt is in bestekstukken en werktekeningen.Volgens de overalplanning begint de realisatie van het project in oktober 2021.

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van het project. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere E&B-partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen en opdrachtgever zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar E&B-partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: IKC De Parelburcht, bestaande uit het maken van een definitief ontwerp en technisch ontwerp op basis van een vraagspecificatie (VO+ niveau) alsmede het uitvoeren van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken en de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
Perceel 2: IKC Tweemaster-Kameleon, bestaande uit het maken van een definitief ontwerp en technisch ontwerp op basis van een vraagspecificatie (VO+ niveau) alsmede het uitvoeren van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken en de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
Perceel 3: het maken van een definitief ontwerp voor de nieuwbouw gymzaal, en technisch ontwerp op basis van een vraagspecificatie (VO+ niveau) alsmede het uitvoeren van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken en de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.

De percelen worden uitgevoerd op basis van uitgewerkte ontwerpen, te weten Voorlopig Ontwerp Plus, inclusief tekeningen en nota’s van inlichtingen. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich
wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. De beoordeling en gunning vindt plaats per perceel.

Bron: Tenderned 23 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212316

1 thought on “Engineer & Build scholen en gymzaal Souburg Vlissingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *