CvA: Hongaarse archeologen niet op voorhand uitsluiten met vergunning Monumentenwet – Aanbestedingsnieuws

CvA: Hongaarse archeologen niet op voorhand uitsluiten met vergunning Monumentenwet

Laatst geupdate op december 12, 2016 door redactie

Vijf december heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts 2 nieuwe adviezen uitgebracht. Een ervan gaat over een discriminatoire geschiktheidseis. In een uitspraak over een opdracht voor archeologisch onderzoek in het Utrechts/Gelderse rivierengebied overweegt de Commissie van Aanbestedingsexperts dat de aanbestedende dienst, een samenwerking van twee gemeenten, een Hongaarse archeoloog niet op voorhand mocht uitsluiten. De aanbestedende dienst had rekening moeten houden met  artikel 2.4 Besluit Erfgoedwet archeologie op basis waarvan een gelijkwaardige certificering niet op voorhand mag worden uitgesloten.

Eisen

In de aanbestedingsstukken werd vereist dat de inschrijvers beschikten over een vergunning op basis van artikel 45 van de Monumentenwet en ervaring met diverse protocollen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. onder meer KNA-protocol 4003 proefsleuven en/of protocol 4004 opgraven. Bovendien moest de inschrijver beschikken over ervaring met meervlaksopgravingen in archeoregio 13.

archeoregio13
Fragment opgraving in archeoregio 13 Castellium, Romeins badhuis https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Reconstructie_van_Romeins_badhuis,_gelegen_in_het_castellum–Archeoregio_13_-_De_Meern_-_20427050_-_RCE.jpg

Daarover stelden de inschrijvers al bij de Nota van Inlichtingen kritische vragen, onder verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel uit de aanbestedingsrichtlijn.

“De professionele, technische expertise van onze archeologen is in lijn met of overstijgt de minimumeisen zoals gesteld door de aanbestedende dienst met uitzondering dat zij ervaring hebben met meervlaksopgravingen elders dan archeoregio 13. Kunt u, verwijzend naar de betreffende EC-richtlijn [red. preambule Aanbestedingsrichtlijn 2004/18], toelichten of professionele ervaring met meervlaksopgravingen elders dan archeoregio 13 door de aanbestedende dienst wordt geaccepteerd op grond van gelijkwaardigheid en het principe van non-discriminatie?’ ”

Ervaring in de regio

Het Hongaars/Nederlandse consortium van klager beschikt over Nederlandse senior KNA-archeologen die aan alle gestelde kwalificaties voldoen, met uitzondering van de ervaring in Archeoregio 13. Volgens klager zijn er slechts enkele archeologen in Nederland die aan de eis van ervaring in de afgelopen drie jaar in Archeoregio 13 kunnen voldoen. De eis is daarom niet proportioneel en in strijd met het aanbestedingsrecht.

Op deze vraag antwoordt de aanbestedende dienst dat iedere archeoregio zijn eigen specifieke aandachtspunten en eigen specifieke area of expertise met zich mee brengt. De aanbestedende dienst vindt het daarom het noodzakelijk voor de hoogwaardige kwaliteit van het onderzoek, dat inschrijvers die de opdracht verwerven, aanzienlijke kennis én daarmee ervaring hebben van de bodemopbouw, opgravingsmethodieken en wetenschappelijke onderzoekdoelen en archeologische verschijningsvormen binnen deze archeoregio.

De beoordeling van de Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts geeft de inschrijvers deels gelijk. Door een vergunning te vereisen op basis van artikel 45 Monumentenwet, terwijl er in het onderliggende besluit ( artikel 2.4 Besluit Erfgoedwet Archeologie) een gelijkwaardigheidsbepaling is opgenomen.

Door ondernemingen met een vergunning, een certificaat of een ander document van een andere lidstaat van de Europese Unie categorisch van deelname aan de aanbestedingsprocedure uit te sluiten, handelt beklaagde in strijd met het discriminatieverbod van artikel 1.8 Aw 2012. Het is discriminatoir om van een onderneming die over een gelijkwaardig document in de zin van artikel 2.4 Besluit Erfgoedwet Archeologie beschikt en die op incidentele basis werkzaamheden in Nederland verricht ook een Nederlands certificaat te eisen, wanneer die onderneming op grond van de Nederlandse regelgeving niet verplicht is over een Nederlands certificaat te beschikken

Veel maakt het de klager niet uit. Want nu niet is gebleken dat de klager over een gelijkwaardig document in de zin van artikel 2.4 Besluit Erfgoedwet Archeologie beschikt, heeft de klager aldus de Commissie geen belang bij dit klachtenonderdeel.

De klacht over dat specifiek ervaring moet zijn opgedaan met archeoregio 13, vindt bij de Commissie eveneens geen gehoor. Uit het op de aanbesteding ontvangen aanmeldingen leidt de Commissie af dat er genoeg belangstelling is van archeologen die wel over die specifieke ervaring beschikken.

Zie verder:

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160803_-_advies_353_-.pdf

1 thought on “CvA: Hongaarse archeologen niet op voorhand uitsluiten met vergunning Monumentenwet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *