Bouwteamovereenkomst herinrichting Reisvennestraat e.o. te Valkenswaard – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamovereenkomst herinrichting Reisvennestraat e.o. te Valkenswaard

Plangebied

Deze aanbesteding vindt plaats in het kader van een voorgenomen rioolreconstructie in het plangebied. Binnen dit plangebied is de huidige DWA-riolering toe aan vervanging. Omdat grondverzet dan toch plaatsvindt is in de plannen opgenomen om een gescheiden rioolsysteem aan te leggen. Bij rioolvervanging vinden grootschalige werkzaamheden plaats in de genoemde straten die kans bieden om de openbare ruimte te versterken en een kwaliteitsimpuls te geven. In de oplossingen wordt daarom onder andere gekeken naar wateroverlast, hittestress, droogte, biodiversiteit, energietransitie en kosten. Naast de gemeentelijke eisen en wensen zijn bij de bewoners knelpunten en kansen opgehaald. De bewoners worden vertegenwoordigd door de Wijkraad en een Klankbordgroep. In 2019 heeft er overleg plaats gevonden met de Klankbordgroep en Wijkraad. Op een gezamenlijk georganiseerde bewonersavond in november 2019 konden de bewoners van de betrokken straten input leveren. Naast concrete opmerkingen zijn overige opmerkingen gemaakt die van belang zijn bij het ontwerp. Voor een deel betreffen dit locatie specifieke opmerkingen en voor een deel technische uitwerkingen. De meest genoemde zaken zijn:

  • Snelheidsbeperking
  • Capaciteit riool vergroten/wateroverlast oplossen
  • Parkeerprobleem oplossen (variërend van geen parkeervoorzieningen aanbrengen tot minder parkeervoorzieningen)
  • Aandacht voor trottoirs, herstraten en verbreden.

De aanbestedende dienst heeft tot doel casu quo als belang het reconstrueren en/of realiseren van de bestaande rioolinfrastructuur binnen het plangebied, waarbij zowel eisen en wensen van aanbestedende dienst worden ingevuld en waarbij tevens de input en het draagvlak van “omliggende” bewoners wordt verkregen. Dit vraagt om vergaande samenwerking tussen opdrachtgever en gegadigde. De opdrachtgever wenst daarom de gegadidge zo vroeg mogelijk aan tafel te krijgen om in bouwteamverband de uitdagingen van dit project aan te gaan. Uitdagingen vragen om een zeker pragmatisme, oplossingsgerichtheid en innovatie. De aanbestedende dienst zoekt een marktpartij die bekend is met dit type uitdagingen en bereid is aanbestedende dienst te ontzorgen om deze opgave met ons te realiseren. Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst dan ook de volgende doelstellingen te bereiken:
a) Een praktische, oplossingsgerichte en innovatieve samenwerking in een bouwteamverband.
b) Draagvlak bij bewoners binnen plangebied middels burgerparticipatie;
c) Herinrichting en rioolreconstructie van Reisvennestraat e.o binnen budget.
Dit betreft slechts een opsomming in grove lijnen.

Zoals nu bekend is de start van de werkzaamheden voorzien medio april 2021/begin mei 2021. Gekozen is voor een nationale aanbesteding zoals omschreven in hoofdstuk 3 ARW 2016. In het kader van deze aanbesteding wil de aanbesteder een selectie maken van de marktpartijen en deze op een andere wijze betrekken bij het aanbesteden en realiseren van projecten.
De projectraming voor het onderhavige project (bouwteamfase en realisatie) ligt boven het drempelbedrag voor nationale aanbestedingen voor werken ad. €1.500.000,- excl. BTW conform hetgeen is geteld in de Proportionaliteitsgids.
Voor dit project (bouwteamfase en realisatie) is het plafondbedrag vastgesteld op € 2.000.000,– excl. BTW,

Bron: Tenderned 14 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216809

1 thought on “Bouwteamovereenkomst herinrichting Reisvennestraat e.o. te Valkenswaard

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *