Vier bruggen De Streek fase 3 Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Vier bruggen De Streek fase 3 Etten-Leur

Impressie brug © Gemeente Etten-Leur

Het werk betreft het aanbrengen van 4 betonnen bruggen in het nieuwbouwplan De Streek – fase 3. De inschrijver dient rekening te houden met het werken in bewoonde leefomgeving. De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

  • Ca. 2.000 m3 Grondwerk (ontgraven + verwerken)
  • Ca. 150 m Aanbrengen houten beschoeiingen
  • Ca. 750 m1 Aanbrengen in grondgevormde paalfunderingen
  • Ca. 250 m2 Aanbrengen bekisting
  • Ca. 180 m3 Aanbrengen beton t.b.v. betonconstructie
  • Ca. 34.000 kg Aanbrengen wapening t.b.v. betonconstructie
  • Ca. 130 m2 Aanbrengen stootplaten
  • Overige bijkomende werkzaamheden

De aanbesteding vindt, in verband met de economische verbondenheid met andere opdrachten binnen dit project, plaats volgens de Europese Openbare procedure conform hoofdstuk 2, van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding de grondbeginselen proportionaliteit, objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

De werkzaamheden zijn in het hele werkgebied hetzelfde en ook de gebruikte materialen zijn hetzelfde waardoor deze in het gehele werkgebied hergebruikt kunnen worden. Door het gehele werk door één inschrijver te laten uitvoeren is door een optimale afstemming van de planning van de werkzaamheden de overlast voor de omgeving zo gering mogelijk. Het opdelen in percelen ligt mede om deze reden niet voor de hand. Door de verantwoordelijkheid voor het gehele werk bij één partij
te leggen zal de kwaliteit van de verschillende werkzaamheden toenemen.

Inschrijvers hebben de mogelijkheid het werk vooraf te bezichtigen en de situatie ter plaatse op te nemen. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden met de aanbestedende dienst.  Iedere ondernemer kan zelfstandig een bezichtiging doen, er wordt geen schouwing georganiseerd door de aanbestedende dienst. De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden.

De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op het gunningscriterium laagste prijs. Motivatie: Aangezien de verlangde werkzaamheden voor de opdracht specifiek zijn omschreven in een bestek en deze geen ruimte voor eigen interpretatie laten zal de opdracht worden gegund op basis van het gunningscriterium laagste prijs. Het is in deze markt gebruikelijk bij vast omschreven, niet complexe werken, opdrachten te gunnen op laagste prijs. De verlangde kwaliteit ligt vast in het bestek in controleerbare minimumeisen.

Bron: Tenderned 14 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216772

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *