Reconstructie Paalweg en Molenweg-Zuid Stein – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Paalweg en Molenweg-Zuid Stein

Molenweg-Zuid Urmond
Foto: Google Streetview

De gemeente Stein gaat in 2021 de Paalweg en de Molenweg Zuid in Urmond reconstrueren op het gebied van riolering, verharding, (verkeers)veiligheid en groen. Dit betekent in grote lijnen vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een algehele renovatie van Molenweg Zuid. Dit betreft de rijweg, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Ook het afkoppelen van regenwater is een wezenlijk onderdeel van de reconstructie. De Paalweg geniet voornamelijk groot onderhoud aan het asfalt. Het definitief ontwerp is tot stand gekomen door samen met de bewoners en ondernemers, te kijken naar de eisen, wensen en uitgangspunten door middel van een tweetal interactieve inloopavonden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Opbreken en aanbrengen elementenverharding;
d. Opbreken en aanbrengen asfaltverharding;
e. Opbreken en aanbrengen riolering;
f. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
g. Herstraten / herstellen elementenverharding;
h. Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen;
i. Overige bijkomende werkzaamheden.

Met de werkzaamheden kan worden gestart in week 05 van 2021. De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering.
Per fase dienen de werkzaamheden (op het aanbrengen van de asfalt deklaag na) te worden afgerond voordat begonnen kan worden met de volgende fase.
Het totale werk dient uiterlijk 6 augustus 2021 opgeleverd te zijn, met uitzondering van de plantwerkzaamheden. De plantwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in het plantseizoen tussen 15 oktober en 15 december 2021.

We geven nog even de projectspecifieke aandachtspunten:

1. Evenementen:
De inschrijver dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de wielerwedstrijd Ronde van Limburg, periode naar verwachting eind mei/begin juni 2021
2. Nutsbedrijven:
Vóór de start van de werkzaamheden dient de aannemer van dit bestek een breed Nutsoverleg te houden. Dit is in het voortraject met deze partijen afgesproken.
3. Machinaal straten:
De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen. Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten te geven voor de aanbesteding zijn daarom de volgende criteria opgesteld, welke als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd door de inschrijvers
– Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen te worden geleverd als machinale pakketten.
– De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen elementenverhardingen machinaal worden aangebracht. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is voor bepaalde situaties dient dit vooraf bij de directie te worden aangegeven.
4. Afvoeren teerhoudend asfalt:
Vrijkomend teerhoudend asfalt dient rechtstreeks afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker met een verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.
5. Flora en fauna:
Te verwijderen bomen langs Molenweg Zuid kappen buiten broedseizoen (vóór 15 maart 2021).
Kapvergunning is door opdrachtgever aangevraagd.
6. Hoge druk gasleiding:
Voor aanvang van alle werkzaamheden wordt een DCVG onderoek uitgevoerd voor de hogedruk gasleiding. Hierbij wordt de mantel van de leidingen gecontroleerd. Na alle werkzaamheden wordt nogmaals een DCVG onderzoek uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat er beschadigingen zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het project, dienen deze hersteld te worden. Mogelijkerwijs dienen hiervoor verhardingen te worden opgebroken. Kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.
7. Bodemgesteldheid:
Voor het overgrote deel van Molenweg Zuid bestaat de ondergrond uit stol of sterk stolhoudend zand. Voor de nieuwe wegconstructie wordt alleen dat deel van de ondergrond ontgraven om het nieuwe verhardingspakket aan te brengen.

Bron: Tenderned 12 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211392

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *