Bestrijding eikenprocessierups in de Achterhoek – Aanbestedingsnieuws

Bestrijding eikenprocessierups in de Achterhoek

Foto: RIVM

Deze aanbesteding heeft tot doel een overeenkomst te sluiten met één inschrijver per perceel en is een samenwerking van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en het waterschap Rijn & IJssel. Het huidige contract voor bestrijding van de eikenprocessierups bij de 8 Achterhoekse gemeenten loopt eind 2020 ten einde. Om vanaf komend voorjaar de werkzaamheden te continueren dient opnieuw een aanbestedingsprocedure te worden doorlopen. 

De werkzaamheden bestaan uit het preventief bestrijden van de eikenprocessierups, het op afroep bestrijden van nesten door middel van zuigen (verbranden) en afvoeren en het beschikbaar hebben van een calamiteitendienst in de 8 deelnemende gemeenten en het waterschap Rijn & IJssel. De totale opdracht is opgedeeld in 3 percelen 

Perceel 1
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en het Waterschap Rijn en
IJssel (voor zover gesitueerd in de bij dit perceel genoemde gemeenten);

Perceel 2
De gemeenten Bronckhorst en Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel (voor
zover gesitueerd in de bij dit perceel genoemde gemeenten);

Perceel 3
De gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Montferland en het Waterschap Rijn en
IJssel (voor zover gesitueerd in de bij dit perceel genoemde gemeenten).

Een inschrijver kan (in beginsel) maximaal één perceel gegund krijgen. Als een inschrijver al een perceel toegewezen heeft gekregen, wordt zijn inschrijving bij de overige percelen geschrapt. Als er onvoldoende inschrijvers zijn om de verschillende percelen conform bovengenoemde
uitgangspunten toe te wijzen, zal de opdrachtgever (de resterende percelen) aan de meest gunstige inschrijver van het betreffende perceel toewijzen (gebaseerd op het laagste geoffreerde tarief). Hierdoor kan een inschrijver meer dan één percelen toegewezen krijgen.

De looptijd van de raamovereenkomsten is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 en kan optioneel één maal verlengt worden met twee jaar. Verlenging vindt alleen plaats met wederzijdse instemming.
Als opdrachtgever of opdrachtnemer geen gebruik wil maken van en verlengingsoptie, moeten zij dat uiterlijk zes maanden voor de startdatum van de betreffende verlenging schriftelijk kenbaar maken.

Gegund wordt er op laagste prijs. De opdrachtgever heeft voor dit gunningcriterium gekozen, omdat de gevraagde te leveren diensten binnen
deze opdracht eenduidig zijn vastgelegd en beschreven, en de kwaliteit van verrichtingen is geborgd via de geschiktheidscriteria. De opdrachtgever heeft daarnaast geen aanvullende wensen, welke mogelijk tot onwenselijke meerkosten kunnen leiden. Het kwaliteitsniveau dat in de bestrijding van de eikenprocessierups als minimaal noodzakelijk wordt beschouwd is dusdanig hoog dat op dit punt door de opdrachtgever geen onderscheidend vermogen tussen de inschrijvers wordt verwacht of mogelijk is. Het hanteren van andere criteria dan prijs zou onder deze omstandigheden kunstmatig zijn en/of leiden tot dubbelingen tussen geschiktheidscriteria en gunningscriteria. Gedurende de looptijd van de overeenkomst monitort de aanbestedende dienst de naleving van de (kwaliteits)eisen.

Bron: Tenderned 26 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212661

 

1 thought on “Bestrijding eikenprocessierups in de Achterhoek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *