Architect Brede school Henri Dunant te Wijk en Aalburg – Aanbestedingsnieuws

Architect Brede school Henri Dunant te Wijk en Aalburg

Bouwlocatie Tulpstraat 9 Wijk en AalburgFoto: Google Streetview

Openbare basisschool Henri Dunant van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) is gevestigd aan de Tulpstraat 9 te Wijk en Aalburg. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school op de huidige locatie. Omdat de naastgelegen gymzaal aan de Tulpstraat verouderd is en aan vervanging toe is, zal er een nieuwe gymzaal aan de nieuwbouw van de Henri Dunantschool worden toegevoegd. Tevens zal Trema ruimte krijgen in de nieuwbouw voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. De partners binnen de nieuwbouw hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. De school ligt in het centrum van het dorp Wijk en Aalburg . In de directe omgeving bevinden zich vooral woningen. Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, maar ook voor de omwonenden.
Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals  die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

De ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit waaraan het te bouwen gebouw dient te voldoen, is in nauwe samenwerking tussen en met de projectdeelnemers vastgelegd in een  programma van eisen. Het door de rijksoverheid uitgegeven programma ‘frisse scholen’ maakt onderdeel uit van het programma van eisen waarbij ambitieniveau B als uitgangspunt is opgenomen (vigerende versie). Het programma van eisen wordt met de gunningsleidraad aan de geselecteerde architecten verstrekt. Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.169 m² bruto vloeroppervlak voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, 560 m2 voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 490 m² (430 m² school en 50 m² kinderopvang) voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen).

Voor de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van €2.200,-/m² +/- 5% bruto vloeroppervlak inclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag is inclusief buitenruimte en voor de totale stichtingskosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, bouwkosten, etc.) van de nieuwbouw. Dit bedrag kan nog
worden geïndexeerd.
De gunningsleidraad is in voorbereiding. Deze documenten worden, na bekendmaking van de geselecteerde gegadigden, gelijktijdig met de taakbeschrijving en de uitnodiging tot het doen van een inschrijving verstuurd aan de vijf geselecteerde gegadigden. De inschrijvingen die in de gunningfase worden gedaan moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de gunningsleidraad, op straffe van ongeldigverklaring van de inschrijving. Er zal een visie worden gevraagd met waarschijnlijk de volgende punten:
1. Stedenbouw en architectuur
2. Binnenklimaat
3. Financiële aspecten
4. Duurzaamheid & Circulariteit

De bij deze aanbesteding gehanteerde niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in drie fasen:
1. Aanmelden en selecteren (selectiefase);
2. Informeren en inschrijven (inschrijvingsfase);
3. Beoordelen en gunnen (gunning inschrijvingsfase).

Gunning in de inschrijvingsfase vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 13 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258618

 

1 thought on “Architect Brede school Henri Dunant te Wijk en Aalburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *