Amendement tegen uitkering winst jeugdzorg verandert Aanbestedingswet – Aanbestedingsnieuws

Amendement tegen uitkering winst jeugdzorg verandert Aanbestedingswet

Kamerlid Maarten Hijink van de SP heeft op 11 april jongstleden een summier maar voor aanbesteding niettemin relevant amendement ingediend. Het gaat erom dat aanbieders van jeugdzorg geen winstuitkering mogen verstrekken. Het amendement is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 35816 – Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 i. Hijink is verantwoordelijk voor zorg bij de SP en was van 2007-2010 persoonlijk medewerker van Agnes Kant.  Hijink trok ook eerder ten strijde tegen winstuitkeringen in de ambulancezorg.  Met het voorstel wordt het ook niet mogelijk winst uit te keren voor bedrijven die WMO-zorg verlenen, in het kader van de Participatiewet zorg verlenen of zorg verlenen in gevolge de Jeugdwet.

Met het amendement wordt -als het wordt aangenomen-  artikel 2.6b van de Aanbestedingswet gewijzigd. De bedoeling van Hijink is blijkens de toelichting; dat gemeenten de ruimte en het inzicht krijgen om zonder aanbestedingen de gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het sociaal domein te organiseren. Indiener is van mening dat aanbestedingen vaak niet bijdragen aan meer kwaliteit van zorg en ondersteuning en duurzame en hechte relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders. Om uitvoering van zorg en ondersteuning zonder aanbesteden mogelijk te maken acht indiener het noodzakelijk om een uitzondering te creëren binnen de Aanbestedingswet 2012. In dit amendement wordt geregeld dat in de Aanbestedingswet 2012 een artikel wordt toegevoegd waarin geregeld wordt dat binnen het sociaal domein Europese aanbestedingstrajecten niet langer verplicht zijn.

In het opschrift wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012» en wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Aanbestedingswet 2012».

II

In de beweegreden wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012».

III

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Na artikel 2.6a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6b

In afwijking van de artikelen 2.2, 2.3 en 2.6a is het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op voor sociale en andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, indien het de uitoefening van hun taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet betreft.

IV

In artikel V wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Aanbestedingswet 2012».

Bron: Kamerstukken II 2021/22, 35816, nr. 7

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *