Aannemer brede school Henri Dunant – Gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Aannemer brede school Henri Dunant – Gemeente Altena

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Bouwlocatie Tulpstraat 9 Wijk en AalburgFoto: Google Streetview

Openbare basisschool Henri Dunant van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) is gevestigd aan de Tulpstraat 9 te Wijk en Aalburg. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school op de huidige locatie. Omdat de naastgelegen gymzaal aan de Tulpstraat verouderd is en aan vervanging toe is, zal er een nieuwe gymzaal aan de nieuwbouw van de Henri Dunantschool worden toegevoegd. Tevens zal Trema ruimte krijgen in de nieuwbouw voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. De partners binnen de nieuwbouw hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. Zie ook: Architect Brede school Henri Dunant te Wijk en Aalburg

De school ligt in het centrum van het dorp Wijk en Aalburg . In de directe omgeving bevinden zich vooral woningen. Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, maar ook voor de omwonenden.
Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.200 m2 BVO voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, 560 m2
voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 480 m², (430 m² school en 50 m² kinderopvang) voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen).
Voor de bouwkosten van de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van €2.200,-/m² +/- 5% bruto vloeroppervlak exclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

Het ontwerp wordt door het ontwerpteam tot een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Vanaf het Definitief Ontwerp sluit de gegadigde aan bij het ontwerpteam Vanaf het moment dat de gegadigde toetreedt tot het ontwerpteam gaat het ontwerpteam daarmee verder als bouwteam. Het bouwteam werkt het Definitief Ontwerp uit m.b.t. bouwkundige, constructieve als
werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwfysische ontwerpwerkzaamheden uit tot Technisch Ontwerp.
Indien bij overeenstemming van de werkzaamheden binnen de gestelde kwaliteit, planning en begroting, wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld. Na ondertekening is de gegadigde verantwoordelijk voor het uitwerken van het Technisch Ontwerp naar het Uitvoering gereed Ontwerp m.b.t. de bouwkundige en installatietechnische onderdelen en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het project.

Aanbesteder volgt de niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst is van plan vijf  gegadigden uit te nodigen voor de gunningsfase.

Bron: Tenderned woensdag 8 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287832

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *