Aanbesteding in de miljoenennota 2016/17 – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding in de miljoenennota 2016/17

Laatst geupdate op september 23, 2016 door redactie

EINDHOVEN
Van onze Redactie – Aanbesteden en publieke inkopen vallen onder de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken. De ruimte voor het volgende begrotingsjaar lijkt op voorhand financiëel erg krap. Zo verdwijnt de beleidspost PIANOo/Tenderned uit de rijksbegroting in 2016. Ook de post Onderzoek en Opdrachten, waar het aanbestedingsbeleid onder valt, wordt met de helft gekort.

PIANOo is de oprichter van TenderNed. Tenderned regelt de publicatie van en informatievoorziening over Overheidsopdrachten. PIANOo gaat in 2016 stapsgewijs over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat werd al bekend op 12 juli, met het verschijnen van het Instellingsbesluit van PIANOo voor 2016 Streven van het Ministerie is dat de overgang op 1 januari 2017 een feit zal zijn.

De Miljoenennota benoemt apart het belang van TenderNed, voor de professionalisering van overheidsinkoop en vermindering van administratieve lasten voor ondernemers.

Een belangrijk element in het aanbestedingsbeleid vormt TenderNed. TenderNed is het elektronische aanbestedingssysteem, waardoor alle openbare (overheids)opdrachten op één centrale plaats te vinden zijn. TenderNed levert volgens de Miljoenennota een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de overheidsinkoop, verbetering van naleving van de aanbestedingsregels en vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers.

In de rijksbegroting wordt het bijdragen aan het goed functioneren van markten door het financieren van TenderNed (het elektronisch aanbestedingssysteem) en diverse organisaties op het gebied van metrologie, normalisatie, accreditatie en markttoezicht als taak van de Minister van Economische Zaken benoemd;

ezbudget

Ook op de kosten voor het ambtenarenapparaat dat gemoeid is met aanbesteding wordt bezuinigd. Hier zien we dat voor de kosten van PIANOo  in de periode 2016-2020 nog maar de helft is uitgetrokken.  Dit houdt mede verband met een verschuiving van het personeel naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij de RVO loopt het budget in 2016 echter ook terug in de periode 2016-2020.

Tegelijk wil de Minister de aanbestedingspraktijk verbeteren. Daartoe is 1 april jl. Matthijs Huizing als aanjager benoemd. Huizing heeft daarop 15 juni laten weten, via een Kamerbrief: “Er kan veel worden gewonnen als ondernemers en aanbestedende diensten hun werkwijzen zodanig inrichten, dat dit over en weer tot minder frustratie leidt. Daarom start ik een werkwijze waarbij aanbestedende diensten en ondernemers onder leiding van een aanjager de dialoog aangaan, met als doel om de komende jaren samen concrete acties uit te voeren en zo te zorgen voor een verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk”.

 

ezbudget2

Bron: Bijlage bij de Miljoenennota XIII Rijksbegroting Economische Zaken:

xiii-economische-zaken-rijksbegroting-2016

Zie ook het instellingsbesluit, Staatscourant 2016, 37162 :

 

UPDATE:

PIANOo  ziet de overheveling als een “inbedding” en verwoordt e.e.a als volgt.

Het traject Beter Aanbesteden, TenderNed en de inbedding van PIANOo bij RVO.nl komen nadrukkelijk terug in de Rijksbegroting voor 2017. De onderwerpen zijn opgenomen in de begroting voor Economische Zaken, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Matthijs Huizing startte eerder dit jaar als aanjager voor het traject Beter Aanbesteden. In 2017 zal volgens de begroting de echte uitvoering van het traject Beter Aanbesteden starten. Het traject – een uitvloeisel van de evaluatie van Aanbestedingswet – moet de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk verbeteren. ‘Zo zullen (in 2017) in de regio’s afspraken worden gemaakt waarbij aandacht voor lokale situaties en wensen mogelijk is.’

De Miljoenennota benoemt ook het belang van TenderNed voor de professionalisering van de overheidsinkoop, verbetering van naleving van de aanbestedingsregels en vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers. ‘Ondernemers kunnen, dankzij de verplichting voor aanbestedende diensten om op TenderNed te publiceren, alle openbare (overheids-)opdrachten vinden op één centrale plaats.’

Tot slot wordt ook stilgestaan bij de inbedding van PIANOo bij RVO.nl per 1 januari 2017. Minister Kamp informeerde de Tweede Kamer in een brief op 12 juli jl. al over dit voornemen, nu wordt dit bevestigd. ‘Na meerdere tijdelijke instellingsperiodes is het belang onderkend om voor deze organisatie toekomstbestendig en met structureel voldoende budget een vaste inbedding te vinden.’

Ook de verschillende expertprogramma’s die PIANOo uitvoert, zijn in de Rijksbegroting opgenomen. Deze zijn te vinden in de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken (eFactureren, Innovatiegericht Inkopen) en Infrastructuur en Milieu (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *