Aanbesteding 2000 flexwoningen snelkookpan – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding 2000 flexwoningen snelkookpan

Het Rijksvastgoedbedrijf meldt in een persbericht over een aanbesteding van flexwoningen dat die in noodtempo gebouwd kunnen worden. Het lijkt of de communicatiewoordvoerder speed op heeft, zo meldt het bericht: Het bouwen van huizen duurt jaren. Het kan sneller, zo blijkt uit de aanbesteding van 2.000 flexwoningen in september. Begin maart komen de eerste woningen al uit de fabriek. ‘Leveranciers staan te trappelen om ze te maken.’

Foto: Pixabay.com

Snel Sneller Snelst is het enige waar het bij de aanbesteding om lijkt te draaien. In de zomer gaf Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het RVB daarom de opdracht de aanbesteding van 2.000 flexwoningen te organiseren. Daarmee zou heel snel de druk verminderd kunnen worden. De flexwoningen worden vervolgens door het RVB geleverd aan woningbouwcorporaties en soms aan gemeenten.

‘De aanbesteding is gericht op snelheid. We willen graag dat bedrijven de productielijnen uitbreiden. En de leveranciers staan te trappelen om ze te maken. Dan is het belangrijk om te laten zien dat ze worden afgenomen. Met de aanbesteding geven we de markt een kickstart’, zegt Meijboom. ‘De bedoeling is dat flexwoningen naar statushouders en lokale spoedzoekers gaan. Over de uitwerking hiervan gaan de gemeenten. In sommige gemeenten zijn spoedzoekers vooral studenten en gescheiden vaders. Elders dak- en thuislozen of mensen die uit de jeugdzorg of een PI (penitentiaire inrichting, red.) komen. Mochten er flexwoningen overblijven, dan wil het COA ze kopen voor statushouders. We gaan ervan uit dat alle flexwoningen nuttig gebruikt zullen worden. Er is vraag genoeg.’

Dat hoeft ook niemand te verbazen. Ja natuurlijk is er vraag genoeg. Het aanbod blijft alleen uit omdat de vraag er niet voor betaalt wat het kost.
Terwijl het RVB snel met de aanbesteding aan de slag ging, zochten gemeenten en woningcorporaties tegelijkertijd naar geschikte locaties. De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting (ingesteld door minister De Jonge) ondersteunt daarbij. ‘Gebruikelijk is dat de gemeente eerst een locatie selecteert. Dan komt de corporatie in beeld en worden ruimtelijke procedures doorlopen en pas daarna kun je beginnen met plaatsen van flexwoningen. Nu lopen de processen parallel. Zo kun je tijd winnen’, zegt Wouter Braam van het RVB. Samen met zijn collega’s heeft hij de aanbesteding ‘met stoom en kokend water’ uitgevoerd. ‘Meestal kost een aanbesteding een tot twee jaar. Nu moest alles in een half jaar gebeuren. We hebben avonden en weekenden doorgewerkt om het rond te krijgen.’
Braam heeft veel aandacht besteed aan voorlichting aan de marktpartijen.
‘Deze bedrijven werken vooral op basis van offerte. Belangrijk is om uit te leggen dat een aanbesteding anders werkt. De inschrijvingen luisteren heel nauw, ze moeten bijvoorbeeld op tijd en volledig zijn. Wij moeten ze namelijk goed kunnen vergelijken. Door de aanbesteding hebben we concurrerende aanbiedingen gekregen, het maakt voor de prijs natuurlijk nogal verschil of je 50 of 1000 woningen bestelt.’
Negentien bedrijven hebben ingeschreven. Op 6 december zijn de opdrachten definitief gegund aan negen bedrijven. Door samenwerkingen aan te gaan, konden ook kleine bedrijven meedingen. Komend voorjaar worden de eerste flexwoningen geplaatst. Het beeld bestaat bij Aanbestedingsnieuws dat het dus echt van het papier is gekocht, zonder te kijken wat het nu is, dat is gekocht. Doende ambtenaren zijn vooral bezig met hun kant van de leveringsvoorwaarden, waar motten we dat allemaal laten?
‘Gewoonlijk duurt het twee jaar tot drie jaar om flexwoningen te laten realiseren. Het spannendste blijkt het vinden van locaties’, zegt Meijboom. ‘De aanbesteding parallel aan het zoeken naar locaties zou een versnelling moeten opleveren. Samen met mensen die vaker flexwoningen hebben neergezet, heeft het RVB een handboek opgesteld voor gemeenten. Een soort stappenplan waarin staat hoe je de keten kunt versnellen.’ Meijboom hoopt dat de opgedane ervaringen en de samenwerking tussen de Taskforce, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes (vereniging voor wooncorporaties), gemeenten en corporaties de woningbouw in Nederland zal versnellen.
Bron: Rijksvastgoedbedrijf, 7 december 2022
Update, het winnende stel is: :
Negen leveranciers
Daiwa House-Jan Snel Hegeman Bouw & Infra Klein Units Projecten
Peters Bouw en Onderhoud Plegt-Vos Bouwgroep Wagenbouw Bouwsystemen
Smart Life Reboxd Barli BV
NDR.
Haastige spoed is zelden goed en dat blijkt ook wel een beetje uit de aanbestedingsstukken op TenderNed. De aanbesteding is op 9 september 2022 aangekondigd op TenderNed en sloot 31 oktober 2022. De aanbesteding is gewijzigd ten aanzien van de looptijd op 12 september 2022. Op de overeenkomst is hete Ariv 2018 van toepassing. Vrijwel elke datum is gewijzigd en er zijn 4 inlichtingenronden met ondernemersvragen. Een record. Alleen al het uploaden gaat niet zo snel. Staat er iemand met een stopwatch bij.
We dachten nog even aan de hand van de tekst van het persbericht dat er iets innovatiefs aan was, even afgezien van het fenomeen “spoed” onder aanbestedende ambtenaren was er verder ook echt niets vernieuwend. Het ziet er in alle opzichten uit als een ordinaire levering van prefab woningen. Niks onconventioneels aan. Tijdelijke bouw is al sinds het concept tent en tabernakels hadden ze al in 6000 voor Christus, althans het is per toen, dat er geschreven bewijs van is, tijdelijke bouw bestaat al sinds voor de neolitische steentijd toen de mensen voor het eerst in vaste huizen gingen wonen. Wie weet is zo’n hunebed ook wel bedoeld als tijdelijke bouw.Waar is dus precies de spoedbepaling uitzondering die spoedinkopen mogelijk maakt? Ja, voor zorg is er een heel vage Richtlijn van de EU, maar daar houdt het dus wel mee op, het zal dus precies volgens de onmogelijke aanbestedingsregels moeten.
Spoed De procedure moet zo doorlopen als die is en doordat ondernemers eigenlijk niet anders kunnen dan met de maximin principes tactisch inschrijven of niet inschrijven opdat je niet wordt lastig gevallen met een winners curse, dat kan je anders oplossen met diplomatie en tact en tijd en vertrouwen winnen. Waarom zou de ondernemer uit zijn bed komen als de overheid niet serieus van plan is te kopen? Meestal rijmt dat niet met binnenstormen als een olifant in de porseleinkast en dan met geld flapperen dat vervolgens nooit de toonbank overkomt. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat er daadwerkelijk geleverd wordt maar Aanbestedingsnieuws voorziet al wel een bui van rechtszaken van teleurgestelde ondernemers die geen schijn van kans maakten aan deze wedstrijd deel te nemen.
De Nota’s van Inlichtingen tonen inderdaad een beeld van gewillige leveranciers, die dit best willen leveren maar bijna niet geloven dat dit waar kan zijn, zo mooi klinkt het allemaal.
Kunt u bevestigen dat de planningsverantwoordelijkheid voor aanvraag
NUTS voorzieningen niet bij de Leverancier ligt?
Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd
even verderop in de eerste NVI:
Dank voor de informatiebijeenkomst van zojuist. U stelt daarin dat de beantwoording van de vragen uit de chat niet in een NvI worden opgenomen.
Wil dat zeggen dat er dus ook geen rechten kunnen worden ontleend aan de door u gegeven antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst?
Antwoord:
De vragen en antwoorden uit de informatiebijeenkomst worden/zijn alsnog via de nota van inlichtingen gepubliceerd. U kunt deze vragen herkennen aan
de toevoeging “INLICHTINGENBIJEENKOMST
en nog wat verder, als het gaat om duurzaamheid, wordt het helemaal mooi. Alle mooie uitgangspunten worden compleet verlaten, en dat is maar goed ook anders zouden ze nog massaal bossen gaan kappen om aan de vraag van 2000 woningen te kunnen voldoen.
Vraag:
In het PvE wordt aangegeven dat de flexwoningen voor minimaal 75 % uit non virgin / herbruikte materialen moet bestaan (+ > 40 % biobased). Als je
met je ontwerp / inzending niet aan dat percentage komt, wordt dan de inzending terzijde geschoven?
Toelichting op de vraag:
Voor veel leveranciers een onhaalbare eis binnen de vereiste planning en staat op gespannen voet met de ambitie van deze tender om de flexwoningen z.s.m. geleverd te krijgen op deze schaal.
Antwoord:
Deze eis wordt aangepast naar:
Herkomst van materialen (het aandeel van materialen (in kg) met een non-virgin (hergebruik of recycling) of biobased herkomst = totaal minimaal 40% + het aandeel van materialen (in kg) met een bio-based herkomst daarin = minimaal 20% (Exclusief fundatie)
MPG 0.65 blijft gehandhaafd.
Tevens wordt verduidelijkt wat onder biobased wordt verstaan binnen deze aanbesteding: Biobased materialen kunnen worden omschreven als materialen die direct of
indirect voortkomen uit biomassa, d.w.z. uit een materiaal van biologische oorsprong, waarbij materiaal ingebed in geologische formaties en/of gefossiliseerd materiaal wordt uitgesloten (Van den Oever, 2022)
Beton, zand en grind dus, niet ingebed, geen fossielen, en indirect afkomstig van biomassa. Net als diesel en plastic. Nou hoe mooi, de woningen zijn nog 100% duurzaam en biobased ook, wie had dat gedacht. Containers. Die zijn ook nog duurzaam geupcycled.
Interessant is ook het voorbehoud op de aanvaarding, dat we zagen onderaan in de vierde NVI. Toch even iets voor de 9 pandjesbazen om even naar te kijken.
Tevens is omwille van het spoedig kunnen bepalen van de plaats van levering na de definitieve gunning besloten dat al in de standstill termijn
voor de 3 typen configuraties de informatie zoals opgenomen in artikel 3.1. van de Koop- en Leveringsovereenkomst (uitgezonderd de voormelde
gebouwdimensies) moet worden aangeleverd door de inschrijver(s) die de economisch meest voordelige inschrijving(en) heeft c.q. hebben gedaan. Ten
overvloede wordt opgemerkt dat het aanleveren van de hiervoor genoemde informatie geenszins aanvaarding van het aanbod van de desbetreffende
inschrijver(s) als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek inhoudt.
Kan bij algemene voorwaarden van het BW worden afgeweken? Nu ja misschien, twijfelachtig maar de gunning bij een aanbesteding is dus op zich ook geen aanvaarding in de zin van 6:127 BW. Zie onder meer https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-2-doorlopen-aanbestedingsprocedure/gunnen
Uit de 4e NVI blijkt verder dat ondernemers vroegen of ze ook nog gebouwdimensies moesten inleveren. Toch wel, in afwijking van wat al eerder was geantwoord op vraag 240, 252, 302 en 375. Maar, gelukkig dit gebrek mag door de inschrijver hersteld worden. Hahaha. En er zit ook nog een tenderkostenvergoeding bij van 3000 euro. Hadden we nou maar ingeschreven met ons legosetje van Lisa Lammetje.
Het gaat dus wel heel erg snel maar toch wel echt duidelijk merkbaar minder zorgvuldig. Dit moet wel misgaan….  het zal heus een foutenfestival opleveren maar wat voor een feest dat dan wordt… ja het is bijna voor je uit te tekenen maar je weet het dan nog niet…  Aanbestedingsnieuws ziet het al voor zich dat er op het bureau van de RVB aan de Casuariestraat ineens 9x 2000 tijdelijke woningen verrijzen, die al vrij gauw na veerkeerde/betwiste plaatsing ook nog eens in gebruik worden genomen door allerlei krakers en illegalen van allerlei pluimage. Of dat er containers worden geleverd met een deur erin. Dit kan echt op wel 10000 manieren misgaan. Het is dat het nog steeds een erg stroperig proces is, anders durfde de auteur dezes niet te kijken.
De les dat de liefde van 2 kanten moet komen, waar deze Minister kennelijk aan wist te ontkomen bij de Sywert PMB-inkoop, zal nu alsnog op hetzelfde bord belanden. In tegenstelling tot mensen die in de zorg werken, kunnen vastgoedjongens meestal wel voor zichzelf opkomen om het eens goed in de neus te wrijven dat het er bij de vrije markt aan toegaat volgens de mores van de markt. De kluif wordt er niet minder gemakkelijk op.
Zie eerder:
(red AN dit stuk is nader inhoudelijk bewerkt om 15:12 met het oog op plaatsing in de Nieuwsbrief) .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *