Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren – VR Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren – VR Kennemerland

Testlocatie Covid 19 (Eindhoven). Foto: Google Streetview

Vanwege de onvoorspelbaarheid/grilligheid in de benodigde capaciteit van locaties waar er door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)  kan worden getest en gevaccineerd in verband met COVID19 heeft de VRK behoefte aan het (vaak op korte termijn) kunnen realiseren van tijdelijke huisvesting. Het realiseren van deze tijdelijke huisvesting is, met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure, door VRK ondergebracht in twee percelen en geschiedt op basis van huur en niet op basis van koop.
Perceel 1 ‘Unitbouw’
Het realiseren van tijdelijke huisvesting (inclusief bouwrijp maken van de ondergrond) in de vorm van modulaire bouw inclusief bijbehorende vaste inrichting. Onder bijbehorende vaste inrichting wordt onder andere en niet uitsluitend verstaan: keukenblokken, sanitaire voorzieningen, tussenwanden en E&W installaties.
Perceel 2 ‘Paviljoens’
Dit perceel kent twee onderwerpen:
A. Het realiseren van tijdelijke huisvesting (inclusief bouwrijp maken van de ondergrond) in de vorm van een vrije spantconstructie voorzien van dakzeilen en met buitenwanden voorzien van een harde toplaag aan de buitenzijde.
B. Het leveren van alleen losse inrichting ten behoeve van bestaande bouw of tijdelijke huisvesting. Onder losse inrichting wordt onder andere en niet uitsluitend verstaan: meubilair, sanitaire voorzieningen, standbouw, stellingen en E&W installaties.

De indicatieve en tevens maximale benutting van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten raamovereenkomst bedraagt, op basis van de totale mogelijke looptijd van vier jaar:
 €1.200.000,- exclusief btw voor Perceel 1;
 €5.200.000,- exclusief btw voor Perceel 2, waarvan circa:

o  €2.600.000,- voor onderwerp A en;
o €2.600.000,- voor onderwerp B.

Ten behoeve van het indienen van een inschrijving biedt de VRK geïnteresseerde partijen de mogelijkheid om haar bestaande locaties van tijdelijke huisvesting te schouwen. De schouw vindt plaats op twee verschillende dagen, te weten op 20 december 2022 (locatie Velsen Noord) en op 22 december 2022 (locatie Haarlem), beide dagen van 10:00u tot ca. 11:00u. Het is niet mogelijk om zelfstandig of op een andere dan bovengenoemde data de locaties te schouwen. Indien een partij wil deelnemen aan de schouw dan dient deze, uiterlijk op 19 december 2022 voor 10:00u, middels de berichtenfunctionaliteit in Tenderned de namen van de vertegenwoordiger(s) op te geven die aanwezig zullen zijn. Per partij worden maximaal vier personen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de schouw. Tijdens de schouw zal er een algemene toelichting over de opdracht worden gegeven en worden er in beginsel geen inhoudelijke vragen beantwoord. Eventuele vragen van de aanwezige partijen dienen schriftelijk te worden gesteld en zullen door de VRK ook alleen schriftelijk worden beantwoord in de Nota(’s)
van Inlichtingen. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan eventuele mondeling gedane uitspraken van de VRK tijdens de schouw.

Het doel van de aanbestedingsprocedure is om per perceel één raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De initiële looptijd van ieder raamovereenkomst bedraagt twee jaar. Iedere raamovereenkomst kan door de VRK aansluitend met eenmaal twee jaar worden verlengd. Gunning van deze aanbesteding vindt, per perceel, plaats door middel van het gunningscriterium ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Voor deze aanbesteding hanteert de VRK de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned donderdag 8 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281782

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *