Zorginstelling Oosterlengte trekt zich terug van aanbesteding door te lage uitvraag – Aanbestedingsnieuws

Zorginstelling Oosterlengte trekt zich terug van aanbesteding door te lage uitvraag

Zorginstelling Oosterlengte ziet af van deelname aan de aanbesteding van huishoudelijke zorg in de gemeente Oldambt (Winschoten).  Directeur Hennie Sanders van Oosterlengte noemt het door de gemeente aangegeven richtbedrag te laag. Ze becijfert dat Oosterlengte er dan per jaar een half miljoen euro op moet toeleggen. ‘Dat kan de organisatie niet dragen’, aldus Sanders.  Voor zo’n 280 medewerkers dreigt nu ontslag. Wethouder Kees Swagerman (SP) van Oldambt heeft uitgehaald naar zorginstelling Oosterlengte en stelt dat Oosterlengte ‘chantage pleegt’ en ‘al anderhalf jaar slecht draait’.

Volgens wethouder Bard Boon zijn de tarieven die Oldambt hanteert ‘alleszins redelijk’. ‘We hanteren tarieven die hoger zijn dan bijvoorbeeld in Hoogezand-Sappemeer of Delfzijl, Appingedam en Loppersum.’ De gemeente blijft wel op het tarief van  € 20,86 voor HH-1 en € 25,25 voor HH-2 terwijl dat volgens de ondernemers niet eens kostendekkend is. Reële en marktconforme tarieven, zoals inmiddels vele gemeenten in Nederland onderkennen en hanteren zijn, volgens de ondernemer voor 2016 HH-1 € 22,46 en voor HH-2 € 27,00.

Uit de aanbestedingsstukken rijst het beeld op van een gevecht met rekenmachines en een herhaling van zetten. Blijkens de Nota ‘s van Toelichting  hebben de ondernemers zeer gerichte vragen gesteld over de door de gemeente gestelde eisen aan de huishoudelijke hulp. Ze stellen herhaaldelijk dat eisen uit de Wmo met voeten worden overtreden. Er wordt geen rekening gehouden met de benodigde deskundigheid van het personeel, noch met de loonschalen van het personeel. De gemeente geeft hierop ook steeds gericht antwoord maar blijft veelal bij zijn oorspronkelijke standpunten. Vraag en aanbod komen op geen enkele manier nader tot elkaar en worden eerder verder uit elkaar gedreven door de series Nota van Inlichtingen waarin de uitvraag wordt toegelicht.

Warme overdracht

Het gaat om een raamovereenkomst die moet worden gesloten met ingang van 1 januari 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2018, met opties tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal één jaar. Blijkens de Nota van Inlichtingen legt de gemeente de inschrijvers het mes op de keel. De gemeente kan tot 30 dagen voor de aanvang van de overeenkomst ervan afzien. Dat is in andere gemeenten 6 maanden. Een warme overdracht is ook niet mogelijk doordat de periode van opnieuw aanbesteden ná de contractsperiode gelegd is ná beëindiging van de raamovereenkomst. Zo wordt de aanbieder – na beëindiging- gedwongen tot het door blijven leveren van dienstverlening, waarvoor hij juist vanaf dat moment niet in aanmerking komt of wil komen. Hier doet de gemeente water bij de wijn en wordt de termijn op 6 maanden gesteld.

CAO-naleving 

Aan de ene kant eist de gemeente naleving van de CAO maar aan de andere kant halveert het eenzijdig indirecte kosten, vanwege 0-urencontracten. Die contracten zijn juist op basis van de CAO alleen incidenteel toegestaan. In antwoord hierop bevestigt de gemeente alleen, waar de ondernemer nu op wijst: “Het percentage voor indirecte uren is gehalveerd in verband met het aantal 0-urencontracten.”

De gemeente heeft naar zijn zeggen gerekend met de laatste tredes van de loonschalen FWG 10 en FWG 15. De doorberekening van de voorbeeldberekening in de Code Verantwoord Marktgedrag in de Thuisondersteuning (De Code) heeft een rekenkundige fout aan het licht gebracht waardoor de tarieven lager uitvallen indien met dezelfde percentages wordt gerekend. Tevens heeft de gemeente uit de tarieven het opleidingstarief gehaald omdat deze volgens de code expliciet bedoeld zijn voor de vernieuwingsopdracht in de Thuisondersteuning

Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning

Een ondernemer merkt op in de Nota van inlichtingen dat de gestelde tarieven niet in de buurt komen van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning en niet eens kostendekkend zijn:

De gemeente stelt dat zij de tarieven voor huishoudelijke hulp in 2017 heeft vastgesteld op basis van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning, welke zij ook heeft ondertekend. De door de gemeente vermelde tarieven van € 20,86 voor HH-1 en € 25,25 voor HH-2 komen daar echter bij de verste verte niet in de buurt en zijn zeer zeker niet kostendekkend. Bovendien verhouden de tarieven zich niet met de te leveren voorzieningen en de eisen die de gemeente stelt aan de kwaliteit van de voorziening en houden geen rekening met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden. Dat is in strijd met artikel 2.6.6 van de Wmo 2015 en de op stapel staande AMvB die dat meer specifiek en uitgewerkt moet borgen omdat er meer gemeenten zijn die willens en wetens om hen moverende redenen ten dele of in het geheel niet handelen conform artikel 2.6.6 lid 1. Deze veel te lage tarieven maken het onmogelijk om als huidige aanbieder verantwoord in te kunnen schrijven.

De gemeente reageert daarop dat de tarieven die het berekend heeft marktconform zijn:

Op basis van de Code alsmede door de gehanteerde bouwelementen is de gemeente van mening dat zij tot de in de offerte aanvraag gehanteerde tarieven heeft kunnen komen. Hierbij is ook een regionale vergelijking gemaakt waaruit blijkt dat de tarieven in de huidige aanbesteding marktconform zijn.

De ondernemers geven ook aan dat er uit de Nota van Inlichtingen blijkt dat er een extra bezuinigingsopgave van 2% wordt neergelegd bij de ondernemers.

In antwoord 5 legt de gemeente de aanbieders een bezuinigingsopgave van 2% op en trekt dat door bij de berekening van de tarieven en wentelt zo haar eigen budgettaire vraagstukken af op de aanbieders, door het tarief mede daardoor ook nog eens lager te stellen. Welk onderzoek heeft de gemeente gedaan naar de haalbaarheid van een dergelijke bezuinigingsoperatie? wij verzoeken ons de rapportage daarvan als bijlage bij de 2e NvI toe te zenden.

Over die bezuinigingsopgave van 2% merkt de gemeente op dat de ondernemer maar een proactieve houding moet aannemen:

De gemeente handhaaft de bezuinigingsopgave van 2% en verwacht van aanbieders een proactieve houding bij het realiseren van een verlaging van indirecte kosten.

Bron: Nota van Inlichtingen 2:  nota-van-inlichtingen-2-huishoudelijke-hulp

RTV Noord, Oosterlengte doet niet mee met aanbesteding huishoudelijke hulp: ‘zorgt voor miljoenenverlies

RTV Noord: Bezwijken onder chantage Oosterlengte? Dan is het einde zoek!’

TenderNed: Aankondiging van een opdracht :Aankondiging sociale en andere specifieke diensten Huishoudelijke Hulp -Gemeente Oldambt
Publicatiedatum21-09-2016, Sluitingsdatum07-11-2016 Aanvang opdracht 1-1-2017

 

1 thought on “Zorginstelling Oosterlengte trekt zich terug van aanbesteding door te lage uitvraag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *