Zelfredzaamheidsroute Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Zelfredzaamheidsroute Zoetermeer

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Een wet met stevige ambities. Vanaf de toewijzing van een vergunninghouder aan de gemeente, neemt de gemeente de regie voor de inburgering. Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke rol in het begeleiden van de inburgeringsplichtige. De invoering van een aantal verplichte elementen moet er aan bijdragen dat inburgeringsplichtigen sneller het voor hen hoogst haalbare niveau de Nederlandse taal leren en
kennis opdoen van de Nederlandse maatschappij, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen. De nieuwe Wet inburgering richt zich niet alleen op het ontwikkelen van taalvaardigheid. Begeleiding en ondersteuning binnen de domeinen wonen, werken, onderwijs, zorg en financiën in de eerste periode van vestiging moet problemen op termijn voorkomen. De wetgeving borgt deze begeleiding deels met bestaande taken, zoals maatschappelijke
begeleiding en het begeleiden van vergunninghouders naar werk. De nieuwe wet bevat daarnaast vooral nieuwe gemeentelijke taken. Hiervoor zal de gemeente intern, lokaal en regionaal nieuwe processen van de wetgeving moeten vormgeven. Dit zijn onder andere het uitvoeren van de brede intake, opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP) en het monitoren hiervan. Bij het vormgeven van deze nieuwe gemeentelijke taken zijn twee uitgangspunten bepalend; alle producten moeten binnen het geoormerkte inburgeringsbudget blijven én de producten moeten bijdragen aan zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten krijgen de wettelijke plicht om de statushouder tijdig een inburgeringsaanbod te doen dat aansluit bij de leerroute en andere elementen die in het PIP zijn vastgelegd. In het PIP wordt voor iedere inburgeraar een leerroute vastgesteld. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:


B1-route: B1 is het taalniveau dat nodig is om een zo goed mogelijk startpositie op de arbeidsmarkt te hebben. Dit niveau dient in maximaal drie jaar behaald te worden. Het is tijdens deze route van belang dat het leren van de taal gecombineerd wordt met
(vrijwilligers)werk.
Onderwijsroute: deze route is gericht op het beheersen van het Nederlands op B1-niveau en instroom in het mbo, hbo of wo. De periode tussen start inburgering en aansluiting op het mbo, hbo of wo is maximaal 1.5 jaar. Het vervolgonderwijs wordt gefinancierd door middel van studiefinanciering of uit het levenlanglerenkrediet.
Zelfredzaamheidsroute: is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op niveau A1 en het zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving. Indien nodig vindt er ook een alfabetiseringstraject plaats. Het traject richt zich op activering, zelfredzaamheid binnen de samenleving en participatie. De zelfredzaamheidsroute is bestemd voor mensen die niet kunnen aansluiten bij de B1- of Onderwijsroute.

De opdracht in deze aanbesteding richt zich op de invulling van de laatste route, de zelfredzaamheidsroute.
Vanaf 2022 verwacht Zoetermeer per categorie de in onderstaande tabel genoemde aantallen inburgeringsplichtigen. Deze cijfers zijn ingeschat op basis van landelijke prognoses van de Rijksoverheid en de taakstellingen Zoetermeer in het verleden.


In bovenstaande tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen statushouders en gezinsmigranten. De opdracht richt zich op de statushouders, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de aanmelding en de financiering van de leerroute. Gezinsmigranten worden door de gemeente wel geïnformeerd over de mogelijke leerroutes voor de inburgering, maar melden zich zelf aan en zijn zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van het traject.

Er is gekozen voor de openbare procedure, omdat de administratieve lasten om in te schrijven laag zijn en de gemeente
onvoldoende tijd heeft om een niet-openbare procedure te volgen. De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar met de optie tot verlenging van twee maal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 mei 2022. Bij deze aanbesteding geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 26 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248228

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *