Woontorens in Cascadepark West Almere – Aanbestedingsnieuws

Woontorens in Cascadepark West Almere

Cascadepark Almere
Foto: © Gemeente Almere

De gemeente Almere zoekt een partij die, voor eigen rekening en risico, de ontwikkeling en realisatie van woonappartementen in de twee beoogde woontorens op een prominente plek in het noorden van Cascadepark West te Almere Poort wenst aan te gaan. Hiervoor is een Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) opgesteld. In het SPvE staan de eisen die gelden voor de
stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van de beoogde ontwikkeling. Kort samengevat gaat het hier om 114 appartementen, verdeling over de twee torens van minimaal 25 en maximaal 30 meter is vrij. De appartementen moeten minimaal 70 m2 vloeroppervlak hebben. Het gaat bij deze appartementen om  woningen, zonder prijs- of productbeperkingen,
maar maximaal 57 vrije sector huurwoningen. 

Er zijn drie hoofddoelstellingen:
De ontwikkeling is een voorbeeld voor een integrale duurzame ontwikkeling met extra aandacht op het gebied van circulariteit en energie;
De ontwikkeling vormt een landmark in het Cascadepark, een toevoeging aan de bijzondere architectonische iconen die al zijn gerealiseerd en een bijzondere esthetische bijdrage leveren aan het parkgebied waar de woontorens onderdeel van gaan uit maken;
De ontwikkeling moet gedragen worden door omwonenden.

De footprint van de woontorens zijn ieder maximaal 600 m2, met indicatieve maat 20×30 meter, en dienen te worden gerealiseerd op en binnen de aangegeven bouwvlakken op de uitgeefbare kavel. Één toren in de noordwest hoek en de andere toren in de zuidoost hoek van de kavel. Parkeren, voor zowel de bewoners als bezoekers, dient binnen de uitgeefbare kavel te worden gerealiseerd. Er zijn twee varianten: 1. halfverdiept parkeren, 2. gebouwde parkeervoorziening met drie lagen. Bij variant 1 wordt op het dak een groene daktuin gemaakt. Het dak van de halfverdiepte parkeergarage wordt eigendom van een VVE/belegger en waarbij het wenselijk is om de daktuin (deels) openbaar toegankelijk te maken, voor minimaal 25% van het oppervlak van de daktuin. Bij variant 2 worden op de aangegeven hoekpunten gezamenlijke tuinen naast de parkeergarage gemaakt. In beide varianten wordt het parkeren volledig (groen) omrand en uit het zicht van het park ontworpen. De parkeervoorziening krijgt één toegang op de westzijde. Tijdens de participatie met omwonenden is toegezegd dat zij inspraak krijgen in hoe het parkeren in het park wordt opgelost. In het bouwplan vraagt Almere de gegadigde twee varianten (halfverdiept en 3 laags gebouwd) verder uit te werken zodat de omwonenden kunnen kiezen hoe het parkeren in het park geïntegreerd moet worden. Gezien de kosten voor de realisatie van halfverdiept parkeren worden twee verschillende grondprijzen gehanteerd die corresponderen met de twee parkeervarianten. Voor deze locatie gelden welstandseisen. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, zal bij de beoordeling van de geselecteerde plannen een lid van de commissie welstand en erfgoed (op persoonlijke titel) deelnemen aan de beoordelingscommissie. Van dit lid mag verondersteld worden dat hij of zij de opvattingen van de commissie goed kent. Het winnende bouwplan kan vervolgens in een vooroverleg met de commissie welstand en erfgoed worden besproken. Met het oog op de beoordeling bij de aanvraag omgevingsvergunning, zal de
commissie dan suggesties doen voor een verdere uitwerking. Het lid van de commissie welstand en erfgoed dat heeft deelgenomen aan de beoordelingscommissie zal niet bij het vooroverleg en de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning aanwezig zijn.
De bouw van de woontorens is de laatste bouwactiviteit in het Cascadepark West. Na oplevering van de twee gebouwen kan het park verder worden ingericht en afgemaakt conform het inrichtingsplan. Daarom hecht de gemeente grote waarde aan een snel ontwikkelproces door de ontwikkelaar en wordt ook de bouwplanning in het kader van de gunning beoordeeld.

De aanbesteding volgt de niet-openbare aanbesteding voor het sluiten van een koopovereenkomst met één partij (of een combinatie van partijen) betreffende de uitgifte van bouwgrond, bestemd voor de ontwikkeling en realisatie van woningen. In deze procedure is sprake van twee fases. In de eerste fase (voorselectie) worden op grond van geschiktheidseisen maximaal vier partijen geselecteerd. Alleen deze partijen gaan door naar de tweede fase (gunningsfase). In de gunningsfase dienen de geselecteerde partijen een bouwplan in. De twee partijen met de hoogste totaalscore op de thema’s architectuur, duurzaamheid, parkeren en participatie mogen hun ontwerp aan de omwonenden presenteren. De omwonenden bepalen door middel van een online stemming naar welk ontwerp hun voorkeur uitgaat. Deze stemming is bindend. De partij met het ontwerp dat de meeste stemmen behaalt, wint de verkiezing en wordt aangewezen als partij die als eerste in aanmerking komt voor het sluiten van de
koopovereenkomst. Met deze partij wordt, indien overigens ook aan alle voorwaarden en vereisten is voldaan, een koopovereenkomst aangegaan . 

Bron: Tenderned 7 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227252

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *